Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 459

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa z vykonaných kontrol

      Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2019:

  • kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v roku 2018 v Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho,  Zimná 12,  Spišská Belá

Pri kontrole predložených dokladov – rozpočtu, hlavnej knihy, účtovného denníka, pokladne, evidencií, zmlúv, faktúr, výpisov z účtov, interných smerníc, stránky ZUŠ – obecný portál  a  súvisiacich dokladov neboli zistené nedostatky, rozdiely alebo porušenia predpisov. Dodržané sú zákonné povinnosti zverejňovať údaje aj  vykonávanie základnej finančnej kontroly.

 

Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka

 

Najnovšie články