Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 584

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá

k návrhu rozpočtu na rok 2020  s výhľadom na roky 2021 – 2022

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladám  na rokovanie mestského zastupiteľstva odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 s výhľadom na roky  2021 – 2022  (ďalej len „návrh rozpočtu mesta“).

Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu  rozpočtu mesta, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. Zamerala som ho najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, ako aj hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

  1. Zákonnosť a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne so zákonom:

–  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

– č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

–  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu v 15 programoch.  Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

– zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

– zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Predložený návrh rozpočtu mesta vychádza a je spracovaný v súlade so  všeobecne  záväznými nariadeniami  mesta, ktoré sú  platné pre rok 2020.

Predkladateľ v časti očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka vychádzal z údajov schválenej poslednej zmeny rozpočtu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2019.  Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

  1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 

Vyvesením návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 26. 11. 2019, bola splnená povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, tak aby sa k návrhu rozpočtu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh rozpočtu mesta zverejnený aj na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk).

3.  Stručná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný,  po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2020. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. orientačné.  Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Rozpočet obsahuje celkové príjmy vo výške 9 645 148,- eur  a v rovnakej výške aj celkové výdavky.  Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je spracovaný v  súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne je členený na bežný rozpočet,  kapitálový rozpočet,  finančné operácie:

a)   bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 6 603 206 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 6 246 587 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 356 619 eur

b)  kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ……………………………………………………….. 1 637 846 eur

kapitálové výdavky …………………………………………………….  3 008 554 eur

schodok ……………………………………………………………………….-1 370 708 eur

 Spolu schodok rozpočtu ……………………………………………..-1 014 089 eur 

c)   finančné operácie

finančné operácie príjmové ……………………………………………1 404 096 eur

finančné operácie výdavkové …………………………………………   390 007 eur

prebytok ………………………………………………………………………….1 014 089 eur

 

Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 356 619,- eur, kapitálový rozpočet ako  schodkový vo   výške – 1 370 708,- eur  a finančné operácie s prebytkom vo výške 1 014 089,- eur.  Mesto Spišská Belá  týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z..

Viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2020.

 

     Rozpočet príjmov mesta na rok 2020 počíta  s celkovými príjmami vo výške  9 645 148,- eur, čo je  v porovnaní s minuloročným schváleným  rozpočtom nárast o 1 805 086,- eur.

Bežné príjmy – táto časť rozpočtu je  zostavená na základe očakávaných daňových príjmov. Z prerozdeľovanej dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, ktorá je najväčšou a najvýznamnejšou časťou príjmov, sa očakáva nárast o 267 400,- eur oproti minuloročnému rozpočtu. Rovnako pri daniach, ktoré spravuje   mesto  je  zohľadnené prijatie nového VZN, ktoré zvyšuje miestne dane a poplatky. Do rozpočtu je zapracovaná reálne odhadnutá výška zaplatených miestnych daní a poplatkov, nie ich celkový predpis. Ich zvýšenie sa v roku 2020 predpokladá  o 30 000,- eur.  Aj v ďalších zdrojoch je predpokladaný mierny nárast – sú to príjmy z prenájmu majetku mesta – pozemky, byty, nebytové priestory.  Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, stavebný úrad) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.

Kapitálové príjmy –  časť  týchto príjmov vo výške 69 000,- eur  je rozpočtovaná z plánovaného predaja pozemkov,  95 % príjmov je plánovaných  z  dotácií zo ŠR, NFP a pod.  na rôzne účely (rozšírenie kapacity MŠ, cyklochodník, hokejbalová hala, vodozádržné opatrenia, komunitné centrum) v celkovej výške 1 568 846,- eur.

Príjmové operácie finančné – rozpočet tu počíta hlavne s prostriedkami z návratných zdrojov financovania, z úverov vo výške 1 070 000,- eur na prefinancovanie investičných akcií, ktoré sú rozbehnuté, alebo budú začaté v roku 2020, ďalej s prostriedkami z rezervného fondu a s nevyčerpanými zdrojmi z roku 2019.

 

     Rozpočet výdavkov mesta na rok 2020  je v rovnakej výške ako príjmy – 9 645 148,- eur.

Bežné výdavky – rozpočet  počíta s reálnymi  nákladmi na  zabezpečenie samosprávnych funkcií i na výkon funkcií prenesenej štátnej správy v mierne rastúcom  rozsahu oproti  rozpočtu   roku 2019 –  výdavky na plány, projekty,  výdavky na miestne komunikácie, šport, kultúru,  údržbu verejnej zelene, na byty a nebytové priestory, aj v oblastiach, kde s počíta s rastom mzdových prostriedkov – sociálne služby, administratíva, školstvo.

Kapitálové výdavky –   rozpočtujú sa akcie z dotačných prostriedkov EÚ, ŠR – cyklistické chodníky Cesta okolo Tatier 3. etapa za 459 tis. eur, rozšírenie kapacity MŠ Mierová za 1 060 tis. eur, hokejbalová hala za 315 tis. eur,  stavebné úpravy ZŠ Štefánika za 74 tis. eur, rekonštrukcia komunikácií Mierová a Novomeského 360 tis. eur – úver.  Niektoré z týchto akcií boli presunuté z prechádzajúcich rokov.

Výdavkové finančné operácie – sú rozpočtované na všetky splátky úverov, ktoré budú splatné v roku 2020. V zmysle uzatvorených úverových zmlúv ide o tieto splátky – 79 tis. eur na investičné projekty EÚ, 132 tis. eur zo ŠFRB, 79 tis eur na futbalový štadión, 294 tis eur na cyklochodník, 100 tis. na investičné akcie mesta.

V návrhu rozpočtu sú vyčlenené finančné prostriedky aj na poskytnutie dotácií, ktoré mesto môže poskytnúť v súlade s ustanovením  § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.

V súlade s princípom transparentnosti a z dôvodu, že mesto má zachovávať majetok v nezmenenej výške, je vhodné uvádzať aj návrh plánov výsledkov hospodárenia obchodných spoločnosti, ktorých vlastníkom je mesto z dôvodu, že hospodária s verejným majetkom, podliehajú verejnej kontrole. V rozpočte je započítané len nájomné z prenajatého majetku. Zriadenie obchodných spoločností má byť v konečnom dôsledku prínosom pre mesto.

Rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení sú prostredníctvom prijatých transferov zo štátneho rozpočtu priamo napojené na rozpočet mesta, prostredníctvom kapitoly školstva dochádza k presunu finančných prostriedkov na jednotlivé školy na základe ročne ustanovenej výšky platieb podľa VZN mesta.

 

Zhrnutie

Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam mesta Spišská Belá. Návrh rozpočtu je spracovaný zodpovedne, bez rizík, v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh programového rozpočtu posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi. Cieľ, ukazovateľ a hodnota plnenia sú vecne a hodnotovo zadefinované v rámci programov, podprogramov. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať systematickému hodnoteniu úspešnosti plnenia ukazovateľov nielen z pohľadu súladu so zákonom, ale v prvom rade z hľadiska výsledkov. Preto je potrebné pri dodržiavaní rozpočtu hľadať výsledkovo orientované riešenia, dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za vynaložené verejné prostriedky, ktoré ušetria, alebo prinesú ďalšie finančné zdroje z činnosti mesta, obchodných spoločností, ale aj škôl a školských zariadení.

Pri dodržiavaní programového rozpočtu musí byť zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu.

 

Na základe všetkých  uvedených  skutočností  odporúčam  poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022  schváliť.

 

 Spišská Belá, 4. 12. 2019

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka

Najnovšie články