Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 451

Správa o výsledkoch kontrol 26. 9. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I. polrok 2019:

  • kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.  v roku 2018  

Pri kontrole hospodárenia v mestskej obchodnej spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. /ďalej len MP/ v roku 2018 boli zistené  porušovania platných právnych predpisov, nedodržanie efektívnosti, hospodárnosti ani  účelnosti vynakladania finančných prostriedkov a používania majetku. Stručné zhrnutie zistených nedostatkov:

  1. MP v marci 2018 uzatvoril zmluvu o vybudovaní garáže pre kompaktor na skládke. Dátum dodania bol 30. 4. 2018, cena 25 tisíc eur, dodávateľ Keramické stavby s. r. o., MP zaplatil už 19. 3. 2018 polovicu ceny a 28. 12. 2018 druhú polovicu. Dňa 20. 2. 2019 bolo zistené, že garáž má postavené len základy a základnú konštrukciu. MP neoprávnene vynaložil finančné prostriedky vo výške 24 967,79 eur za nevykonané práce dodávateľom.
  2. Pri stavbe tejto garáže MP postavil vo vlastnej réžii základy stavby v hodnote 13 617,86 eur. Ku kontrole nebol predložený projekt, nebol predložený súhlas majiteľa skládky – mesto,  MP nepožiadal stavebný úrad o stavebné povolenie. Okrem týchto porušení možno konštatovať, že neoprávnene odpočítal daň z pridanej hodnoty vo výške 4 577,45 eur.  Celkové náklady vynaložené na garáž v roku 2018 boli 43 163,10 eur. Na jej dokončení sa po začatí kontroly začalo intenzívne pracovať.  MP nepredložil žiadne podklady o  cenových   ponukách, súťaži, nepreukázal zabezpečenie hospodárnosti vynaložených prostriedkov.
  3. Pre zhutňovanie odpadov na skládke využíva MP dodávateľským spôsobom služby od spoločnosti EKOS /od septembra 2017/ – zmluva o dielo, ktorá sa predlžuje každých 6 mesiacov.        Mesačné   náklady sú vo výške 4 344,- eur s DPH /3 620,- bez DPH/. Mestský podnik nemá žiadne záruky týkajúce sa cien, doby poskytovania, prípadne predkupné právo, čo je neefektívne    vzhľadom na  celý rad vyvolaných nákladov.
  4. Mesto poskytlo MP dotáciu na výmenu ústredného kúrenia. V tomto prípade sú presne splnené podmienky zákona o verejnom obstarávaní, že MP je povinný urobiť verejné obstarávanie.        Tento postup nebol zo strany podniku dodržaný, ku kontrole neboli o tom  predložené žiadne doklady. Rekonštrukciu urobila spoločnosť Remeslá Belá s. r. o na základe zmluvy vo výške 23    700,46 eur,  ku ktorej bol neskôr urobený dodatok na sumu 1 708,19 eur.  Pri tejto akcii neboli dodržané zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.
  1.  MP je ako prevádzkovateľ skládky odpadov povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu. Vyhláška stanovuje vzorec na výpočet rezervy, Mestský podnik ju vytvára vo výške 3,54 eur na tonu   odpadu uloženého na skládke. Nezískala som žiadne podklady k prepočtu, preto navrhujem urobiť revíziu tvorby rezervy aj z dôvodu, že toto je daňovým nákladom a musí byť v súlade s   predpismi.  Ku koncu roka 2018 je skutočný stav prostriedkov na účte rezervy vo výške 222 247,15 eur. Účtovný stav – to je tvorba podľa vyvezeného množstva odpadu – 345 726 eur.     Rozdiel  123 478,85 eur nie je zaplatené na bankovom účte. Z účtu rezervy bolo v roku 2018 vybratých spolu 55 tis eur na chod podniku, v predchádzajúcich rokoch boli tiež tieto prostriedky  tiež takto použité a MP sa zaviazal vrátiť ich, splátkový kalendár nedodržiava.
  2.  Mestský podnik dlhodobo neplní ustanovenia zákona o slobode informácií. Podľa občianskeho zákonník pri nezverejnených zmluvách platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo, upozornila som   napr. na neplatnosť zmlúv s EKOSom o zhutňovaní odpadu, čo tvorí ročne náklady vo výške 52 128 eur.
  3.  Za neefektívne a neúčelné považujem účasť Mestského podniku vo verejnom obstarávaní – projekt realizácie odporúčaní na zníženie spotreby energií pre firmu Pasell Slovakia Poprad, kde Mestský podnik zaplatil zábezpeku 3000 eur, pritom nemá kapacity na tento projekt a dva mesiace si neúčelne viazal prostriedky.
  1. Mestský podnik objednal, prevzal a zaplatil v roku 2018 výstavbu komunikácie na skládke od dodávateľa Inžinierske stavby a. s. Košice. Nemá dohodu s mestom o povolení investovať na jeho majetku, neurobil na stavebnom úrade ohlásenie stavebných úprav. Z toho dôvodu neoprávnene účtoval uvedené náklady do nákladov podniku.

MPSB prevzal návrh správy z kontroly dňa 24. 6. 2019, námietky v stanovenej lehote nepredložil. Uvedené výsledky boli akceptované. MPSB predloží v lehote do 4. 11. 2019 zoznam opatrení prijatých a realizovaných na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

 

Najnovšie články