Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2018

 

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n. p.  som dňa 31. 1. 2018 predložila mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledkoch  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:

  • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

– Základná umelecká škola Spišská  Belá

– Materská škola Spišská Belá

 

Prekontrolované boli náležitosti uzatváraných dohôd, správnosť vedenia povinných evidencií, začiatok pracovnoprávneho vzťahu a dátum podpisovania dohody, dodržiavanie času, na ktorý je možné uzavrieť jednotlivé dohody /350 hod. ročne, resp. 10 hod. týždenne/ podľa Zákonníka práce, prihlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotných poisťovní, výkazy prác v období rokov 2016 a 2017.

 

Školy vykonávajú základnú finančnú kontrolu na dochádzkach aj na uzatváraných dohodách v zmysle platných ustanovení.

 

Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, alebo porušenia platných právnych predpisov.

  • kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií a podnetov občanov v roku 2017

V tejto oblasti neboli zistené nedostatky. V roku 2017 nebola podaná sťažnosť, podnet, alebo petícia.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X