Stanovisko k rozpočtu 2019 a 2020 – 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá

k návrhu rozpočtu na rok 2019  s výhľadom na roky 2020 – 2021

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm.  c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa  6. 12. 2018 odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 s výhľadom na roky  2020 – 2021  (ďalej len „návrh rozpočtu mesta“). Na zasadnutí mestského zastupiteľstva boli prijaté zmeny, ktoré nie sú v tomto stanovisku zahrnuté, ale aj po ich prijatí a odsúhlasení návrh rozpočtu vyhovuje a je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu  rozpočtu mesta, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. Zamerala som ho najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, ako aj hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

1. Zákonnosť a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne so zákonom:

–  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

– č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

–  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

– zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

– zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Predložený návrh rozpočtu mesta vychádza a je spracovaný v súlade s platnými všeobecne  záväznými nariadeniami  mesta.

Predkladateľ v časti očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roku vychádzal z údajov schválenej poslednej zmeny rozpočtu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 6. 12. 2018. Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Vyvesením návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 14. 11. 2018, bola splnená povinnosť uložená v § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, tak aby sa k návrhu rozpočtu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh rozpočtu mesta zverejnený aj na webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk).

3. Stručná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako vyrovnaný, po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2019. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  orientačné.  Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Rozpočet obsahuje celkové príjmy vo výške 7 700 680,- eur  a v rovnakej výške aj celkové výdavky.  Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 je spracovaný v  súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne je členený na bežný rozpočet,  kapitálový rozpočet,  finančné operácie:

  1. bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 6 065 339 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 5 723 908 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 341 431 eur

2. kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ……………………………………………………….. 1 630 441 eur

kapitálové výdavky …………………………………………………….  1 389 724 eur

prebytok ……………………………………………………………………   + 240 717 eur

Spolu prebytok rozpočtu …………………………………………..  + 582 148 eur

3.  finančné operácie

finančné operácie príjmové …………………………………..          4 900 eur

finančné operácie výdavkové ………………………………..        587 048 eur

schodok  …………………………………………………………………..   –  582 148 eur

Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 341 431,- eur, kapitálový rozpočet ako  prebytkový vo   výške  240 717,- eur  a finančné operácie so schodkom vo výške 582 148,- eur.  Mesto Spišská Belá  týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2019.

           Rozpočet príjmov mesta na rok 2018 počíta  s celkovými príjmami vo výške  7 700 680,- eur, čo je  v porovnaní s minuloročným schváleným  rozpočtom nárast o 1 015 902 eur.

Bežné príjmy – táto časť rozpočtu je  zostavená na základe očakávaných daňových príjmov. Z prerozdeľovanej dane z príjmov zo štátneho rozpočtu sa očakáva nárast, pri daniach, ktoré spravuje   mesto  je  zohľadnená skutočná výška zaplatených miestnych daní a poplatkov, nie ich celkový predpis. Ďalším zdrojom sú príjmy z prenájmu majetku mesta – pozemky, byty, nebytové priestory.  Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, stavebný úrad) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.

Kapitálové príjmy – podstatná časť  týchto príjmov vo výške 1 580 tis. eur je rozpočtovaná zo schválených i plánovaných dotácií zo ŠR na rôzne účely (rozšírenie kapacity MŠ, cyklochodník, hokejbalová hala, modernizácia ZŠ Štefánika) a príjmy vo výške  50 tis. eur  z predaja pozemkov.

Príjmové operácie finančné – rozpočet tu počíta s minimálnymi príjmami do 5 tis. eur – zábezpeky.

            Rozpočet výdavkov mesta na rok 2019  je v rovnakej výške ako príjmy – 7 700 680,- eur.

Bežné výdavky – rozpočet  počíta s reálnymi  nákladmi na  zabezpečenie samosprávnych funkcií i na výkon funkcií prenesenej štátnej správy v zúženom rozsahu oproti  rozpočtu   roku 2018 –  nižšie výdavky na plány, projekty, menej zamestnancov cez projekty, nižšie výdavky na miestne komunikácie, šport, kultúru, údržbu verejnej zelene, na byty a nebytové priestory, participatívny rozpočet. Vyššie výdavky sú naplánované len v oblastiach, kde sa počíta s rastom miezd – administratíva, sociálne služby, školstvo.

Kapitálové výdavky – v rozpočte sa počíta len s akciami z dotačných prostriedkov EÚ, ŠR – cyklistické chodníky Cesta okolo Tatier za 462 tis. eur, rozšírenie kapacity MŠ Mierová za 650 tis. eur, hokejbalová hala za 100 tis. eur,  stavebné úpravy ZŠ Štefánika za 120 tis. eur.  Niektoré z týchto akcií boli presunuté z prechádzajúcich rokov. Z prostriedkov mesta je plánované v roku 2019 uhradiť len spoluúčasť na projektoch, nie sú rozpočtované žiadne iné akcie.

Výdavkové finančné operácie – sú rozpočtované na všetky splátky úverov, ktoré budú splatné v roku 2019. V zmysle uzatvorených úverových zmlúv ide o tieto splátky – 79 tis. eur na investičné projekty EÚ, 130 tis. eur zo ŠFRB, 79 tis eur na futbalový štadión, 294 tis eur na cyklochodník.

Zhrnutie

Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam mesta Spišská Belá. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Na základe všetkých  uvedených  skutočností  odporúčam  poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 – 2021  schváliť.

 

Spišská Belá, 23. 11. 2018

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X