Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 1K

Stanovisko k preklenovaciemu úveru

S T A N O V I S K O

hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.) je povinnosťou hlavného kontrolóra preveriť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

 Základné údaje o úvere

Druh úveru:  preklenovací úver

Výška úveru:  54 368,00 eur

Úroková sadzba: 12M E + 0,61 % p. a.

Účel úveru:  predfinancovanie  mikroprojektu: „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry

v meste   Spišská Belá“, ktorý je spolufinancovaný EÚ z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a ŠR

Splatnosť úveru:   18 mesiacov

 

Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Pravidlá používania  návratných  zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona č. 583/2004 Z. z..  Podľa citovaného ustanovenia  môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov a môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b/ suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov    investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov  financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Údaje mesta Spišská Belá, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 30. 4. 2020:             2 475 942,97 eur    

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019:                  6 605 349,92 eur

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019

bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy

(6 605 349,92 – 2 311 265,04):                                                   4 294 084,88 eur

 Celková suma ročných splátok na rok 2020                              457 964,60 eur  

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

 

  1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2019 predstavujú sumu     6 605 349,92  eur,

z toho 60 % je  3 963 209,95 eur.

 Celková suma dlhu mesta k 30. 4. 2020 je vo výške  2 475 942,97 eur

 Celková suma dlhu mesta k 30. 4. 2020  predstavuje   37,48 %  skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ukazovateľ dlhovej rezervy k 30. 4. 2020       60 % – 37,48 % = 1 487 266,98 eur

 

Ak celková suma dlhu dosiahne už 50 %, je síce zákonná, ale je potrebné prijímať  opatrenia a hlásiť MF SR v zmysle zákonných ustanovení (pri 50 % je dlhová rezerva 826 731,99 eur)-

Pre informáciu uvádzam podiel sumy zostatku úverov k 30. 4. 2020 (bez úrokov a bez dlhu  ŠFRB)  k bežným príjmom mesta upraveným  o príjmy účelovo viazané (dotácie na školstvo, na prenesený výkon štátnej správy, dotácie z eurofondov), ktoré v skutočnosti mesto nemôže použiť na splácanie úverov. V takom prípade je toto percento vo výške 57,66 %.

 

  1. Ukazovateľ splátok k 30. 4. 2020

25 % zo sumy 4 294 084,88  eur  =   1 073 521,22   eur

Suma  splátok  na rok 2020  je  457 964,60 eur

Suma  splátok  predstavuje  k  30. 4. 2020   10,67 %  skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez  príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 30. 4. 2020:  25 % – 10,67 % = 615 556,62 eur

 

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu  návratných zdrojov financovania:

Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje iba dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. V tomto stanovisku neskúmam potrebu úveru, objem, predpokladaný vývoj bežných príjmov, rentabilitu, charakter investičných akcií, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod.

 

Na základe údajov, ktoré som mala k dispozícii a vyššie uvedených výpočtov konštatujem, že mesto Spišská Belá spĺňa obe podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. pre prijatie návratných zdrojov financovania – preklenovacieho úveru vo výške 54 368,00 eur na zabezpečenie predfinancovania mikroprojektu.

 

V Spišskej Belej, dňa 12. 5. 2020

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

Najnovšie články