Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 650

Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky

k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2019

      Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.

Podľa   § 18f  ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2019. Účelom a cieľom stanoviska je odborné posúdenie všetkých  aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 som spracovala na základe zverejneného materiálu Záverečný účet a individuálna výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2019 a podľa ostatných dostupných materiálov.

 A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2019  je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

      Návrh  záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za rok 2019 je spracovaný v súlade  so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá.

 1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

      Vyvesením návrhu záverečného účtu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle (www.spisskabela.sk)  od 27. 4. 2020, bola splnená povinnosť uložená v ustanovení § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia alebo odborná verejnosť.

 1. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto splnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Audit vykonal Ing. Pavel Fianta, adítor.

 1. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený   návrh   záverečného účtu  obsahuje  povinné  náležitosti  podľa § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to:

 1. a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
 2. b) bilanciu aktív a pasív
 3. c) prehľad o stave a vývoji dlhu
 4. d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti
 5. e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
 6. f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 7. g) hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatreniami MF, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. V súlade s týmito právnymi predpismi sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

B. Zostavenie záverečného účtu

Mesto   pri  zostavení  záverečného   účtu   postupovalo  podľa  § 16  ods. 1   zákona o   rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy   a   po  skončení   rozpočtového  roka    údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu a výročnej správy za rok 2019. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej  usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

 1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2019

Finančné hospodárenie mesta Spišská Belá sa v roku 2019 riadilo rozpočtom, ktorý   bol   schválený  mestským  zastupiteľstvom dňa 6. 12. 2018, uznesením č. 208/2018. Rozpočet bol  schválený ako vyrovnaný,  príjmy aj výdavky v objeme 7 843 062,- eur.  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2019 zostavený v členení na:

 1. a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 6 167 973 €

bežné výdavky …………………………………………………………… 5 770 683 €

prebytok …………………………………………………………………….    397 290 €

 1. b) kapitálový rozpočet, t j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ……………………………………………………….. 1 565 957 €

kapitálové výdavky …………………………………………………….. 1 485 331 €

prebytok ……………………………………………………………………..     80 626 €

Spolu prebytok rozpočtu ……………………………………………….  477 916 €

 1. c) finančné operácie

finančné operácie príjmové ………………………………………….    109 132 €

finančné operácie výdavkové ………………………………………     587 048 €

schodok …………………………………………………………………….      – 477 916 €

 

V priebehu rozpočtového roka 2019 bolo prijatých deväť rozpočtových opatrení, ktorými bol  schválený rozpočet zmenený. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu v časti príjmov:

–   tuzemské bežné granty a dotácie vo výške 220  tis. eur pre základné školy materskú školu

–   finančné príspevky – komunitné centrum 330  tis. eur

–   projekty na zamestnanie uchádzačov z ÚPSVR – 70 tis. eur

–   nenormatívne prostriedky na havarijný stav elektroinštalácie ZŠ Štefánika –  60 tis

–   náhrada za obmedzenie hospodárenia v lesoch mesta –  44  tis. eur

–   zníženie kapitálových príjmov – cyklochodník Cesta okolo Tatier 3 etapa /prostriedky budú

uhradené v r. 2020, financovanie z prekl. úveru/ –   – 243 tis. eur

–   dotácia na dobudovanie hokejbalovej haly – 215 tis. eur

–   dotácia na stravovanie v školách – 53 tis. eur

–   prijatý úver na investičné aktivity mesta – 412 tis. eur

Všetky navýšené príjmy oproti pôvodnému rozpočtu boli zapojené do výdavkov mesta.

Po   poslednej  zmene   bol  rozpočet schválený ako vyrovnaný,  výdavky  a  príjmy celkom v rovnakom objeme  10 326 477 eur.

 

 1. Výsledok hospodárenie mesta v roku 2019

 

  Z  analýzy  hospodárenia  vyplýva,  že  mesto  Spišská   Belá  skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2019  takto:

 1. a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške

/príjmy 6 605 349,92 eur,   výdavky  5 921 924,73  eur/                     +  683 425,19 eur

 1. b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške

/príjmy  759 006,58  eur,   výdavky  742 072,40  eur/                          +   16 934,18 eur

 1. c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje

                                                                           prebytok  vo výške                  +  700 359,37 eur

 

Úprava výsledku o nevyčerpané účelové prostriedky vo výške                   –   416 440,71 eur

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                                 +   283 918,66 eur

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

predstavuje ku koncu roka 2019 čiastku

/príjmy 1 307 460,50 eur – výdavky  582 169,23 eur  –

nevyčerpané návratné zdroje 758 893,58/                                              –    33 602,31  eur

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019

po započítaní schodku finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných

dotácií je                                                                                                                 + 250 316,35 eur

    

Výsledok hospodárenia mesta, prebytok vo výške 250 316,35 eur, bol zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Výsledok je upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019              zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu.

Konkrétne ide o:

– nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakov        287,92 eur

– nevyčerpané normatívne prostriedky pre ZŠ J. M. Petzvala                       30 847,83 eur

– nevyčerpané normatívne prostriedky pre ZŠ M. R. Štefánika                    11 266,02 eur

– nevyčerpaná dotácia zo ŠR na predchádzanie kriminality mladých             8 000,00 eur

– projekt ZŠ M. R. Štefánika – Podpora inkluzívneho vzdelávania                 9 862,29 eur

– projekt ZŠ M. R. Štefánika – Kráčame po stopách…                                      9 917,64 eur

– nevyčerpaná dotácia na stravovacie návyky detí                                           15 326,40 eur

– nevyčerpaná dotácia – projekt opatrovateľky                                                27 000,00 eur

– nevyčerpaná dotácia – výstavby hokejovohokejbalovej haly                     262 320,98 eur

– školné na rok 2020 MŠ Mierová                                                                        2 470,00 eur

– stravné ŠJ MŠ Mierová                                                                                       13 438,60 eur

– stravné ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika                                                                       5 988,18 eur

– potraviny ZOS                                                                                                             716,49 eur

– nevyčerpané prostriedky za výrub stromov                                                           70,00 eur

– nevyčerpané prostriedky grant – inžinierske siete                                          11 617,87 eur

– povinná spoluúčasť k dotácii za predchádzanie kriminality mladých           7 097,91 eur

– nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti RTIC                                212,58 eur

SPOLU                                                                                                                 416 440,71 eur

Mesto navrhuje dosiahnutý výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 250 316,35 eur použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

 

  Upravený rozpočet

 na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 % nárastu    poklesu
Príjmy

celkom

10 326 477 8 671 817 83,98 7 819 363,20 110,90
Bežné príjmy 6 898 374 6 605 349,92 95,75 6 213 556,57 106,31
Kapitálové príjmy 1 848 832  759 006,58 41,05  697 368,35 108,84
Príjmové finančné operácie 1 579 271  1 307 460,50 82,79  908 438,28 143,92

  

       Príjmy mesta za rok 2019 boli v skutočnej výške 8 671 817 eur, čo predstavuje 83,98% plnenie rozpočtu.

Bežné  príjmy boli oproti rozpočtu splnené na 95,75%. Tieto  zahŕňajú  hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  Pozitívne je reálne   nastavenie    bežného   rozpočtu    mesta  v príjmovej časti, z rozpočtovaných príjmov sa zatiaľ nezrealizovalo zriadenie odborných učební v obidvoch ZŠ (pretrvávajúce z roku 2018) a na nízkouhlíkovú stratégiu.

Skutočné    kapitálové príjmy  predstavujú 41,05% plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy  dosiahnuté  z predaja  pozemkov tvorili 8% z celku.  Nenaplnili sa očakávané príjmy –  na prístavbu materskej školy, na komunitné centrum, vodozádržné opatrenia a rozvoj cykloturistiky.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške  82,79%  rozpočtu – príjmy z úveru na investičné akcie (1 mil. eur), z rezervného fondu na investičné akcie a z  fondu opráv na opravy nájomných bytov.

 1. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

 

  Upravený rozpočet

 na rok 2019

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2018 % nárastu    poklesu
Výdavky celkom 10 326 477 7 246 166,36 70,17 6 173 675,26 117,37
       Bežné

výdavky

6 695 300 5 921 924,73 88,45 4 900 599,02 120,84
Kapitálové výdavky 3 048 908 742 072,40 24,34 986 887,43 75,19
 Výdavkové finančné operácie 582 269 582 169,23 99,98 286 188 203,42

Výdavky mesta za rok 2019 boli v skutočnej výške  7 246 166,36 eur, čo predstavuje 70,17%  plnenie rozpočtu.

Bežné výdavky mesta boli oproti rozpočtu čerpané na 88,45%. Vynaložené boli hlavne na mzdy a súvisiace poistné a odvody,  na chod mesta,  nákup tovarov  a   služieb, na príspevky občianskym združeniam, Lesom Mesta Spišská Belá s. r. o. a na splácanie úrokov a ostatné súvisiace platby.

Prehľad čerpania bežných výdavkov a porovnanie s rozpočtom  je súčasť záverečného účtu. Ďalšou súčasťou je tabuľkovo spracovaný prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo v roku 2019 poskytnutých spolu 66 685,31 eur /stav po zúčtovaní dotácií a vrátení nepoužitých prostriedkov./.

Kapitálové výdavky boli oproti rozpočtu čerpané na 24,34%. Použité boli hlavne na  miestne komunikácie a chodníky – ul. Mierová, Krátka, Nová, Hviezdoslavova, nákup malotraktora, sklápača,  na výkupy pozemkov, projektové dokumentácie, modernizáciu atletickej dráhy ZŠ Petzvala, prístavbu telocvične a oprave elektroinštalácie ZŠ  Štefánika, priechod pre chodcov, Cesta okolo Tatier 2. etapa a podobne. Rozpočtované boli aj  výdavky, ktoré sa v roku 2019 nezrealizovali – prístavba MŠ Mierová, dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly, preto vznikol rozdiel oproti rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie boli oproti rozpočtu splnené na 99,98%. V rámci finančných operácii boli realizované splátky úverov.

 

 1. Bilancia pohľadávok a záväzkov

      Stav pohľadávok  mesta  Spišská  Belá  k  31.12.2019  je 2 147 673,29 eur.  Oproti roku 2018 (1 958 125,33  eur) stúpol  o  9,68%, čo je 189 547,96 eur. Vývoj pohľadávok je pozitívny – narástol majetok škôl o 243 879,71 eur oproti roku 2018, nakoľko z pohľadávok tvorí  92% zúčtovanie transferov rozpočtu obce voči školám, kde bol majetok nadobudnutý z prostriedkov ŠR a obce. Tieto pohľadávky  sa mesačnými odpismi každoročne znižujú. Zároveň klesli ostatné pohľadávky voči dlžníkom celkom o 54 331,75 eur, v niektorých prípadoch síce ich oddlžením, čiže bez zaplatenia. Mesto zabezpečuje vymáhanie pohľadávok za nájomné, poplatky TKO, za predaj pozemkov a podobne.

    Stav      záväzkov   k     31. 12. 2019  bol vo výške    6 858 031,32    eur,  oproti  roku 2018 /6 229 136,28 eur/ vzrástol  o 10,09%.  Celkový nárast bol spôsobený prijatím ďalšieho úveru.  Mesto k 31. 12. 2019 neeviduje záväzky, ktoré by boli po lehote splatnosti.

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu

         Stav  nesplatených  bankových  úverov  k  31.12.2019  bol  vo výške 5 953 034,84 eur, oproti 31. 12. 2018 je to nárast o 711 870,21 eur. Jednotlivé úvery a aj záložné práva na nehnuteľnosti, ktorými mesto ručí za prijaté úvery, sú konkrétne  rozpísané v záverečnom účte.

Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky podľa § 17   zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov,  neprekročí 25% týchto príjmov. Do dlhu mesta sa v zmysle zákona nezapočítavajú v našom prípade záväzky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a záväzky z úverov prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.  Pri porovnávaní hranice 25%  sa  z bežných príjmov mesta  vylučujú prostriedky, ktoré sú poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy /školstvo/. Pri tomto ukazovateli sa do splátok úverov započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB /istina aj výnosy, t. j. úroky/.

Mesto Spišská Belá malo sledované ukazovatele k 31. 12. 2019 takéto:  celková suma dlhu bola vo výške  41,22%  skutočných  bežných príjmov roku 2018 a  suma ročných splátok tvorila 8,36% upravených skutočných bežných príjmov roku 2018. Tento negatívny   nárast podielu dlhu oproti minuloročným 31,68%   je spôsobený prijatím ďalšieho úveru v roku 2019. Mesto pravidelne spláca úvery, z úveru prijatého v roku 2019 platilo len úrok, istinu začne splácať až v roku 2020.      Táto skutočnosť, ale  hlavne doterajší rast bežných príjmov zo štátneho rozpočtu pomáhal zlepšovať ukazovatele zadlženosti, konkrétne podiel ročných splátok klesol z 9,89% na 8,36%, ukazovatele v budúcom roku budú ešte ovplyvnené príjmami roku 2019.  Reálna situácia však bude ovplyvnená zvýšenými splátkami úverových zdrojov a predpokladaným poklesom bežných príjmov mesta.

 1. Podnikateľská činnosť

      Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu. Podľa prehľadu nákladov 1 444,19 eur a výnosov 1 444,19 eur je podnikateľská činnosť mesta vyrovnaná, t. j, náklady sú kryté výnosmi.

 1. Hodnotenie programov rozpočtu

      Výdavky   rozpočtu   mesta   boli   rozdelené  do   príslušných  prog­ramov, ktoré sa členili na  podprogramy.  Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má defi­novaný svoj zámer a cieľ. Tieto boli na konci roka slovne a číselne zhodnotené v hodnotiacej správe za rok 2019.

            Z Á V E R

Návrh záverečného účtu mesta Spišská  Belá za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Záverečný  účet  mesta  Spišská Belá za rok 2019 bol podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v zn. n. p.  a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený na verejnú diskusiu dňa  27. 4. 2020,  teda v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v meste obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2019 a hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2019 boli overené audítorom tak, ako to ukladajú ustanovenia § 9 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb.   o obecnom zriadení v zn. n. p.   a  § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá výrokom:

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

 

V Spišskej Belej dňa  6. 5. 2020

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

Najnovšie články