Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 562

Správa o výsledku kontrol 22. 10. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som  predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 22. 10. 2020  správu  o  výsledkoch  kontrol. Tieto boli   vykonané na  základe schváleného plánu kontrol na  I. polrok 2020:

 • kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2020.

     V roku 2020 vyrubilo mesto  miestne dane v celkovej výške 211 805,87 eur /rovnaké obdobie r. 2019 – 179 455,77 eur/, miestny poplatok za odpady vo výške 187 058,57 eur /rovnaké obdobie r. 2019 – 142 070,56 eur/,   spolu   398 864,44 eur. Stav predpisov je k 30. 9. 2020.  Celkový nárast oproti roku 2019 bol o 24 %.

V tabuľke uvádzam kumulatívne prehľad o stave nedoplatkov na  miestnych daniach a  poplatku za odpady v meste od 31. 12. 2014  do  30. 9. 2020.

    NEDOPLATKY                            SPOLU                   Z TOHO:    DANE                     POPLATOK
       31. 12. 2014                        47 373,75                                    9 938,10                   37 435,65
       31. 12. 2015                        46 670,09                                    8 009,47                   38 660,62
       31. 12. 2016                        49 067,02                                    7 400,71                   41 666,31
       31. 12. 2017                        48 327,28                                    8 570,26                   39 757,02
       31. 12. 2018                        47 017,37                                    6 781,09                   40 236,28
       31. 12. 2019                        35 790,38                                    3 709,87                   32 080,51
       30.   9. 2020                        70 409,90                                  13 051,08                   57 358,82

Z kontroly zostáv nedoplatkov vyplýva, že prevažná časť nedoplatkov vznikla v roku 2020, hlavne pri miestnych daniach. Podľa  vývoja platenia záväzkov v predchádzajúcich rokoch predpokladáme, že najmenej 30 až 40 % nedoplatkov dlžníci zaplatia do konca roka na základe zaslanej výzvy na zaplatenie zo strany mesta.

Celkovú sumu nedoplatkov v roku 2020 ovplyvnilo samozrejme aj zvýšenie sadzieb.   Negatívny vývoj sa prejavuje u dlžníkov, ktorí už niekoľko rokov neplatia svoje záväzky,  zvlášť pri poplatkoch za vývoz TKO.  V týchto prípadoch jednoznačne mesto dopláca na vývoz odpadov.  Nedoplatky sa vymáhajú prostredníctvom súdnych exekútorov, väčšinou neúspešne,  ale mesto naďalej vynakladá prostriedky na vývoz odpadov aj neplatičom.

Pri  kontrole predložených evidencií s cieľom odkontrolovať stav, evidenciu a vymáhanie daňových pohľadávok a poplatkov mesta k  30. 9. 2020 neboli zistené nedostatky alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.   Kontrolou bolo preverené, že mesto, ako správca dane, dodržiava svoje povinnosti pri vymáhaní nedoplatkov.

 • kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2019 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcimi kontrolami.

           Kontrolou boli zistené tieto nedostatky:

 1. MPSB evidoval k 31. 12. 2019 nedoplatok pri tvorbe účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a pod. vo výške 80 840,72 eur. Dôvodom tohto stavu bol nedostatok finančných prostriedkov. V zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. je prevádzkovateľ skládky povinný doplatiť prostriedky na účet vedený v Štátnej pokladnici do 31. januára nasledujúceho roka. MPSB  má od marca 2019 vypracovaný nový prepočet nákladov na rekultiváciu skládky spoločnosťou DEPONIA SYSTÉM s. r. o., na základe ktorého sa pôvodná plánovaná výška nákladov znížila. MPSB doplatil chýbajúce prostriedky v prepočítanej novej sume  na účet rezervy dňa 26. 6. 2020 a nedoplatok vyrovnal.
 2. MPSB evidoval k 31. 12. 2019 nedoplatok pri tvorbe Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona
  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.  vo výške   48 428,06   eur. Tieto poplatky, ktoré sú vyberané pri uložení odpadov na skládku, neboli do dňa ukončenia kontroly doplatené na účet vedený v Štátnej pokladnici. Za oneskorené zaplatenie poplatkov v zmysle zákona hrozí MPSB sankcia vo výške 0,2 %  z  dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 3. MPSB v roku 2019 dokončil garáž pre kompaktor na skládke komunálneho odpadu v Spišskej Belej. Ku kontrole opakovane nebol predložený ani súhlas na výstavbu alebo dohoda s vlastníkom skládky – s mestom Spišská Belá o ďalšom postupe, resp. o budúcich majetkových pomeroch k tejto stavbe. Investícia nebola doteraz zaradená do majetku.
 4. MPSB zaplatil dodávateľskú faktúru č. 190162/05/2019, ktorá bola doručená 29. 5. 2019, dodávateľ T. O. B. s. r. o., Trenčianska Turná, za opravu motorového vozidla BMW ŠPZ TN750FT, objednávateľ – Ján Béreš, suma bez DPH 2 152,90 eur, DPH 430,59 eur, cena celkom 2 583,49 eur. Uhradená bola z účtu spoločnosti dňa 30. 5. 2019. K faktúre bolo doložené oznámenie z PZ SR Kežmarok o škodovej udalosti uvedeného vozidla na vyfrézovanej časti vozovky, ktorá nebola označená.  Ide o neoprávnené vynaloženie prostriedkov spoločnosti,  ktoré nesúvisí s činnosťou MPSB ani s jej majetkom. Prípad poškodenia mal byť riešený buď prostredníctvom poisťovne, zistením  osobného zavinenia – neoznačenia opravovanej časti vozovky,  zosobnenia vzniknutých nákladov škodovou komisiou a pod.
 5. MPSB uhradil dňa 20. 12. 2019 Okresnému úradu Kežmarok pokutu vo výške 110,00 eur za nevykonanú STK prívesného vozíka. Za nesplnenie povinnosti nebola vyvodená osobná zodpovednosť, pokuta nebola riešená škodovou komisiou.
 6. MPSB využíva na monitoring niektorých vozidiel službu GPS. Kontrola výstupov zo systému nie je žiadna, nie sú odbúrané neefektívne jazdy, nie sú postihované súkromné jazdy na služobných motorových vozidlách, stavebných strojoch.
 7. MPSB je povinnou  osobou  sprístupňovať  informácie  v  zmysle § 2 ods. 3 zákona č.  211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. MPSB povinnosti vyplývajúce z citovaného zákona neplní.
 8. MPSB nemá zmluvne upravený vzťah k majetku vybudovanom vo vlastnej réžii na skládke odpadov – prístupová cesta vybudovaná v roku 2018 a garáž pre kompaktor. Z dôvodu dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve, zákona o dani za príjmov aj o dani z pridanej hodnoty a súvisiacich je nevyhnutné skontrolovať a doriešiť všetky vzťahy k majetku – súhlas mesta na vybudovanie, podmienky, spôsob zaúčtovania a podobne.

Kontrola opatrení prijatých pri predchádzajúcich kontrolách:

MPSB nepredložil po kontrolách ukončených v predchádzajúcich obdobiach žiadne opatrenia, k zisteným nedostatkom sa nevyjadroval. Z toho vyplýva aj pretrvávanie nedostatkov z predchádzajúcich rokov, hlavne v oblasti povinného zverejňovania v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a verejného obstarávania v zmysle  zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zo zistených nedostatkov, z výsledku hospodárenia a prehľadu výnosov a nákladov  jednotlivých stredísk  je zrejmé, že MPSB v roku 2019 nehospodáril efektívne, účinne, ani  hospodárne. S prihliadnutím aj na  hospodárske výsledky predchádzajúcich účtovných období  je zrejmé, že podnik nie je v optimálnej finančnej situácii /napr. neplatenie prostriedkov do Environmentálneho fondu, ich používanie na iné účely, pritom sú vyberané pri odovzdaní odpadu na skládku, nepripravenosť na zvýšené náklady na skládke – prenájom kompaktora a pod./. Pre nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku odporúčam:

 • vykonať dôslednú analýzu nákladov, prijať konkrétne opatrenia na reálne zníženie nákladov – kontrola a odstránenie neefektívnych procesov a činností, nehospodárneho vynakladanie prostriedkov, vyvodzovanie osobnej zodpovednosti
 • prehodnotenie cien, ich optimálne nastavenie v jednotlivých výkonoch
 • vysporiadanie všetkých vlastníckych, resp. nájomných vzťahov k majetku s mestom
 • pri zistení škody postupovať v zmysle Zákonníka práce a vymáhať náhradu škody
 • pretrvávajúce nedostatky napr. vo zverejňovaní, resp. vo verejnom obstarávaní odstrániť stanovením konkrétneho zodpovedného pracovníka

 

 

Najnovšie články