hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 127

Správa o výsledku kontrol k 22. 4. 2021

      V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Dňa 22. 4. 2021 som poslancom predniesla výsledky ukončenej kontroly:

  • kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hotovostných aj bezhotovostných výdavkov a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite v meste Spišská Belá v II. polroku  2020

Po prekontrolovaní predložených dokladov, evidencií, účtovných kníh a ostatných dokumentov som požiadala o preukázanie oprávnenosti niektorých vybraných výdavkov. Zamestnanci ale aj dodávatelia, predložili ku kontrole konkrétne súpisy napr. prijatých právnych služieb, servisných, kopírovacích,  alebo  vysvetlili použitie nakúpených tovarov. Nedostatky som zistila pri dodaní  IT aplikácie Android vo výške 1 200,- eur, ktorý sa netýkal účtovného obdobia roku 2020, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zároveň bola formálne urobená základná finančná kontrola zo dňa 4. 5. 2020, čím bolo porušené ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu zefektívnenia vynakladania verejných prostriedkov som navrhla vedeniu  mesta prehodnotiť  zmluvy o poskytovaní služieb ktoré boli v minulosti  zazmluvnené a platia sa paušálne. Pri niektorých je potrebné zvážiť potrebu, nie sú povinné, alebo ich kvalitu, či rozsah. Konkrétne ide o  poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov, právne služby, pracovnej zdravotnej služby a prenájom kopírovacej techniky, samozrejme aj ďalšie, kde to bude potrebné.

     Mesto prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X