Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 517

Plán činnosti na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2020.  Mestské zastupiteľstvo tento plán schválilo uznesením č. 52/2020 zo dňa 14. 5. 2020.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Priebežná kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2020

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hotovostných aj bezhotovostných výdavkov a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite v meste Spišská Belá  v   I. polroku 2020

Kontrola zverejňovania povinných informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v meste podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2020

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2020

Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach     

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2021

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2021

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od  28. 4. 2020.

 

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Najnovšie články