Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 482

Správa o výsledku kontrol 10. 12. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu  na jeho zasadnutí predložila správu  o  výsledkoch  kontrol. Tieto boli   vykonané na  základe schváleného plánu kontrol na  II. polrok 2020:

  • kontrola   stavu,   evidencie   a     vymáhania    nájomného,   záväzkov  a  pohľadávok v  kapitole  byty  a  nebytové priestory  k 30. 9. 2020

      Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 28 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 80 092,62      eur.  Stav nedoplatkov k 30. 9. 2020 za nebytové priestory je 0 eur. Nájomné je platené pravidelne v  termínoch splatnosti.

Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, všetky sú prenajaté. Vývoj nedoplatkov na nájomnom za byty je takýto:

k 30. 9. 2015                        39 476,58 eur

k 30. 9. 2016                        37 555,80 eur

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 30. 9. 2018                        25 946,20 eur

k 30. 9. 2019                        18 872,29 eur

k 30. 9. 2020                        11 279,64 eur

Znižovanie nedoplatkov pri bytoch je  spôsobené hlavne osobnými bankrotmi. V tom prípade mesto nemá zaplatené nedoplatky, ale pohľadávky sú odpísané. Dôraz sa kladie na to, aby nedoplatky nevznikli, resp. sa nezvyšovali nad únosnú hranicu. Dlhodobí neplatiči majú dlh 8 805,25 eur. Nájomcovia, ktorí bývajú v mestských bytoch majú  k 30. 9. 2020 nízke nedoplatky – spolu 2 474,39 eur, ktoré v dvoch prípadoch splácajú a ostatné sú zvyčajne zaplatené po výzve. Od augusta 2020 oddelenie bytov zmenilo spôsob zasielania upomienok – prostredníctvom služby  SIPO, čo je značne lacnejšie, upomienky automaticky generuje a zasiela pošta, pričom pri počte našich upomienok je táto služba zadarmo.

Nedostatky zistené neboli.

 

  • kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hotovostných aj bezhotovostných výdavkov a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite v meste Spišská Belá v I. polroku 2020

      Pri  kontrole predložených dokladov za I. polrok 2020 neboli zistené nedostatky alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.  K vybratým prípadom podali príslušní vedúci odborov vysvetlenie, prípadne podklady, ktorými doložili oprávnenosť výdavkov. V priebehu kontroly bol informatívne porovnaný rast niektorých vybraných nákladov oproti roku 2019. Základná finančná kontrola bola pri jednotlivých výdavkoch priložená a vykonaná v zmysle zákonných ustanovení a zásad.

Najnovšie články