hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 235

Plán činnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som  predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2021  bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli  a webovom sídle mesta Spišská Belá od  23. 11. 2020.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2020 predložený návrh prerokovalo a schválilo ho uznesením č. 153/2020.

 

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2020

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1. Zameranie kontrol

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2020 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených prechádzajúcimi kontrolami

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2020

Kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach  

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu záverečného účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2020

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2021

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X