Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 477

Správa o výsledku kontrol 14. 5. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 14. 5. 2020 predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  správu  o  výsledkoch  kontrol  vykonaných na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019 a I. polrok 2020:

 • kontrola  prevádzkovania motorových vozidiel – evidencia jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM v meste Spišská Belá v období rokov 2018 a 2019

       Spotreba PHM  motorových vozidiel, ktoré má v majetku mesto Spišská Belá, bola v roku 2018 vo výške 14 933,84 eur /12 vozidiel/ a v roku 2019 vo výške 14 045,62 eur /14 vozidiel/. V správe som vyčíslila spotrebu podľa  vozidiel, v roku 2019 aj podľa jednotlivých mesiacov a zvlášť som vyčíslila vykazovanú nadspotrebu, resp. úsporu. Kontrolou predložených dokladov a reálneho stavu boli zistené tieto nedostatky:

 1. Vozidlá nie sú pridelené referentom, resp. vodičom. Nie je tak zabezpečená hmotná zodpovednosť za majetok konkrétne a adresne, nie sú obojstranne jasne dohodnuté práva a povinnosti zamestnancov, spôsob využívania vozidiel, starostlivosť a pod.
 1. Pri používaní  vozidiel  nie sú vypisované žiadanky na prepravu, okrem dvoch vozidiel. Postup  nie je upravený  iným formálnym  spôsobom, takto existuje  možnosť  svojvoľného  neefektívneho a nehospodárneho využívania majetku mesta.
 1. Vo výkazoch jázd nie sú podpisy prepravovaných osôb. Účel jázd je vypisovaný len pri niektorých jazdách. Nie je možné zistiť, či bola dodržaná napr. účelnosť – spájanie jázd, odvoz viacerých zamestnancov, či vozidlo bolo použité  len na povolenú cestu a podobne. Vo výkaze jázd boli zistené niektoré súčtové nezrovnalosti, ktoré však vyplynuli z omylu pri písaní.
 1. Zistené bolo vykazovanie nadspotreby oproti spotrebe uvedenej v technickom preukaze vozidla, resp. v inom nahradzujúcom doklade Na vyúčtovaní bola poznámka so zdôvodnením nadspotreby – jazdy po meste, jazdy v teréne, plne naložené vozidlo a pod.. Pri niektorých vozidlách boli úspory.  Pri  Peugeot Boxer  nie je správnym spôsobom stanovená skutočná spotreba.  Zo strany mesta je tento stav odôvodnený tým, že spotreba podľa technického preukazu je nereálna, mesto pripravuje internú smernicu s výpočtom reálnej spotreby vozidla v používaní.        Mesto sa vyjadrilo k zisteným nedostatkom aj tým, že uvažuje o odpredaji nákladného vozidla Renault Master a odovzdaní vozidla Nissan X-TRAIL materskej škole.
 1. Nie je dostatočne zabezpečené prevzatie a odovzdanie kľúčov a dokladov od vozidiel. Upozornila som že vzniká možnosť neoprávneného manipulovania s majetkom a pod.. V odôvodnení tohto stavu bolo zo strany mesta poukázané že tento problém riešia.

Na  základe  uvedených skutočností považujem nakladanie s verejným prostriedkami na spotrebu pohonných hmôt v meste za nepreukazné, ťažko kontrolovateľné a z toho dôvodu aj   neefektívne a nehospodárne.

Navrhla som, aby mesto zapracovalo do opatrení, ktoré prijme na  odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku aj tieto odporúčania –

 • využiť technológie GPS monitoringu vozidiel – zvýšenie efektivity vynakladania prostriedkov na pohonné hmoty, zníženie administratívnej náročnosti a umožnenie objektívnej kontroly v reálnom čase aj dodatočne a aj zlepšenie využitia a reálne zistenie potrebnosti jednotlivých vozidiel v meste na rôznych úsekoch
 • vypracovať novú smernicu na používanie služobných motorových vozidiel a formálne v nej upraviť prideľovanie vozidiel, spôsob ich využívania, konkrétne a jasne určené práva a povinnosti  zamestnancov a zamestnávateľa a všetky súvislosti
 • zvážiť nevyhnutnosť mať v majetku všetky motorové vozidlá – napr. po dve vozidlá rovnakého určenia – Renault Master skutočná spotreba 14,9 l/100 km a Peugeot Boxer, ktorý má spotrebu v technickom preukaze 6,6 l/100 km, prípadne Škoda Roomster skut. spotreba  8,6 1/100 km a  Nissan X-TRAIL 11,89 l/100 km,  odpredať, resp. odovzdať  nepotrebné vozidlá

Mesto k výsledkom kontroly a k termínom na predloženie opatrení nepodalo námietky.

 

 • kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2019  

Spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.  ako samostatný subjekt  plní úlohy hospodárenia v lesoch, zaoberá sa ich obnovou, ochranou a plní aj spoločenské funkcie v tejto oblasti. Pri kontrole predloženého účtovníctva, zmlúv, výkazov evidencií a súvisiacich dokladov neboli zistené nedostatky alebo porušenia právnych predpisov.

Spoločnosť v roku 2019 hospodárila so ziskom vo výške  3 316 eur, v roku 2018 to bol zisk vo výške 5 490 eur.

Pre porovnanie uvádzam vybrané položky roku                             2018             2019:

Výnosy spoločnosti tvorili tržby z predaja dreva a služieb         689 691          673 920

Dotácia z mesta /majetková ujma/                                                  50 000             94 555

Dotácia z úradu práce /zamestnanie cez projekty/                       21 415             39 514

Dotácie z pôdohospodárskej platobnej agentúry                          69 410             46 763

 

Najvýznamnejšie náklady:

Ťažbárska, pestovná činnosť, zalesňovanie /dodávateľsky/         443 990           529 118

Mzdové náklady a poistné                                                               146 355           190 464

Tvorba rezervy na pestovnú činnosť                                                80 000           103 000

Náklady a odpisy z Mestského podniku                                           63 283             32 714

Nákup sadeníc                                                                                     21 206              25 601

Spoločnosť v roku 2019 vytvorila na ťarchu nákladov zákonnú rezervu na pestovnú činnosť vo výške 103 000 eur,  aktuálna výška rezervy je 250 000 eur.

Významnejšou   investíciou  v  roku  2019  bol  nákup vozidla Renault Trafic.

Z dôvodu predchádzaniu problémov s nečitateľným dokladmi z elektronických pokladní, ktoré má spoločnosť  zaúčtované, som odporúčala urobiť kópie týchto dokladov hneď pri zaúčtovaní.

 

 • kontrola správy dane za ubytovanie za roky 2018 a 2019

      Kontrolou predložených evidencií, oznámení, zostáv a súvisiacich dokladov neboli zistené nedostatky. V kontrolovanom období  bola sadzba dane za ubytovanie v zmysle platného VZN č. 8/2014 vo výške 0,40 eur na osobu a prenocovanie. Mesto, ako správca dane, si plní svoje povinnosti.

V roku 2018  dostalo mesto od troch poskytovateľov ubytovania  čiastku  99,20 eur, v roku 2019 to bola rovnako od troch poskytovateľov čiastka 336,00 eur. Vo výške odvedenej dane a počte osôb a prenocovaní neboli zistené rozdiely oproti predloženým knihám ubytovaných.

Poskytovatelia prechodného ubytovania sú povinní oznámiť mestu vznik daňovej povinnosti. Vyberajú  túto daň od ubytovaných a sú povinní odviesť daň na účet mestu za každý  polrok. Ak mesto  zistí informácie pri vyhľadávaní poskytovateľov prechodného ubytovania, vyzýva ich na splnenie si povinností.

 

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Najnovšie články