hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 234

Stanovisko k rozpočtu na rok 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá

k návrhu rozpočtu na rok 2021  s výhľadom na roky 2022 – 2023

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladám  na rokovanie mestského zastupiteľstva odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 s výhľadom na roky  2022 – 2023  (ďalej len „návrh rozpočtu mesta“).

Stanovisko som vypracovala na základe predloženého návrhu  rozpočtu mesta z ekonomického oddelenia, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení. Zamerala som ho najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, zásadami na zostavenie rozpočtu, na identifikáciu rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov, ako aj hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

  1. Zákonnosť a metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta  je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne so zákonom:

–  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

– č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

–  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“).

– s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Návrh programového rozpočtu mesta je v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu v 15 programoch.  Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. Je zostavený podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

– zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

– zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

– zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Predložený návrh rozpočtu mesta vychádza a je spracovaný v súlade so  všeobecne  záväznými nariadeniami  mesta, ktoré sú  platné pre rok 2021.

Predkladateľ v časti očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka vychádzal z údajov schválenej poslednej zmeny rozpočtu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 10. 12. 2020.  Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia.

  1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu mesta bol dňa 24. 11. 2020 zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta (www.spisskabela.sk). Týmto bola  splnená povinnosť uložená v § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred rokovaním mestského zastupiteľstva zverejnený najmenej 15 dní, aby mohli byť aj zo strany verejnosti uplatnené pripomienky.

3.   Stručná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta je zostavený akovyrovnaný,  po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2021. Rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. orientačné.  Ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Rozpočet obsahuje celkové príjmy vo výške 8 092 313,- eur  a v rovnakej výške aj celkové výdavky.  Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 je spracovaný v  súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. Vnútorne je členený na bežný rozpočet,  kapitálový rozpočet,  finančné operácie:

  1. bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 6 649 150 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 6 438 369 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 210 781 eur

2. kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ……………………………………………………….. 1 077 636 eur

kapitálové výdavky …………………………………………………….     789 906 eur

prebytok …………………………………………………………………….. + 287 730 eur

Spolu prebytok rozpočtu ……………………………………………. + 498 511 eur

3. finančné operácie

finančné operácie príjmové ……………………………………………    365 527 eur

finančné operácie výdavkové …………………………………………    864 038 eur

schodok …………………………………………………………………………– 498 511 eur

Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 210 781,- eur, kapitálový rozpočet ako  prebytkový   vo   výške 287 730,- eur  a finančné operácie so schodkom vo výške 498 511,- eur.  Mesto Spišská Belá  týmto spĺňa zákonom stanovenú povinnosť vytvoriť vyrovnaný rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z..

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet   mesta   na  rok  2021.

     Rozpočet príjmov mesta na rok 2021 počíta  s celkovými príjmami vo výške 8 092 313,- eur, čo je  v porovnaní s minuloročným schváleným  rozpočtom menej o 1 562 835,- eur.

Bežné príjmy táto časť rozpočtu je  zostavená na základe očakávaných daňových príjmov. Z prerozdeľovanej dane z príjmov zo štátneho rozpočtu, ktorá je najväčšou časťou príjmov, sa očakáva pokles o 3 % oproti minuloročnému rozpočtu pre vplyv pandémie. Pri daniach, ktoré spravuje   mesto  je  zohľadnené prijatie nového VZN, ktoré zvyšuje miestne dane a poplatky.  Na základe veľkej sumy nedoplatkov pri poplatkoch za TKO, sú v tejto oblasti príjmov rezervy.  Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, školstvo, stavebný úrad) bude zo ŠR prostredníctvom transferov.

Kapitálové príjmy –  časť  týchto príjmov vo výške 60 000,- eur  je rozpočtovaná z plánovaného predaja pozemkov, ďalších 95 % príjmov je plánovaných  z  dotácií zo ŠR, NFP a pod.  na rôzne účely (rozšírenie kapacity MŠ, Cesta okolo Tatier 3. etapa,  komunitné centrum) v celkovej výške 1 017 636,- eur.

Príjmové operácie finančné – rozpočet tu počíta hlavne s prostriedkami z rezervného fondu vo výške 119 169 eur,  s nevyčerpanou časťou prijatého  úveru vo výške 189 800 eur a s nevyčerpanými prostriedkami z projektov.

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2021  je v rovnakej výške ako príjmy – 8 092 313,- eur.

Bežné výdavky – rozpočet  počíta s  nákladmi na  zabezpečenie samosprávnych funkcií i na výkon funkcií prenesenej štátnej správy v mierne zníženom  rozsahu oproti  rozpočtu   roku 2020. Reálny nárast sa rozpočtuje len v oblasti školstva. Dá sa očakávať, že rozpočtované zníženie bežných výdavkov v oblasti odpadového hospodárstva sa nenaplní vzhľadom na nové povinnosti mesta v tejto oblasti a neustály rast objemu odpadov. Rovnaký vývoj predpokladám v nákladoch na administratívu.

Kapitálové výdavky –   rozpočtujú sa akcie z dotačných prostriedkov EÚ, ŠR – cyklistické chodníky Cesta okolo Tatier 3. etapa za 142 tis. eur, rozšírenie kapacity MŠ Mierová za 382 tis. eur, komunitné centrum za 111 tis. eur, z úverových  zdrojov rekonštrukcia komunikácie Mierová 102  tis. eur.

Výdavkové finančné operácie – sú rozpočtované na všetky splátky úverov, ktoré budú splatné v roku 2021. V zmysle uzatvorených úverových zmlúv ide o tieto splátky – 79 tis. eur na investičné projekty EÚ, 134 tis. eur zo ŠFRB, 79 tis eur na futbalový štadión, 471 tis eur na cyklochodník a cykloštruktúru, 100 tis. na investičné akcie mesta.

V súlade s princípom transparentnosti a z dôvodu, že mesto má zachovávať majetok v nezmenenej výške, je vhodné uvádzať aj návrh plánov výsledkov hospodárenia obchodných spoločnosti, ktorých vlastníkom je mesto z dôvodu, že hospodária s verejným majetkom, podliehajú verejnej kontrole. V rozpočte je započítané len nájomné z prenajatého majetku. Zriadenie obchodných spoločností má byť v konečnom dôsledku prínosom pre mesto.

Rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení sú prostredníctvom prijatých transferov zo štátneho rozpočtu priamo napojené na rozpočet mesta, prostredníctvom kapitoly školstva dochádza k presunu finančných prostriedkov na jednotlivé školy na základe ročne ustanovenej výšky platieb podľa VZN mesta.

Zhrnutie

Návrh Programového rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniam mesta Spišská Belá. Návrh rozpočtu je spracovaný zodpovedne, bez významných rizík, v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu.

Návrh programového rozpočtu posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať systematickému hodnoteniu úspešnosti plnenia ukazovateľov, ale aj ich skladbe, zostaveniu a nakoniec aj výsledkov. Pri dodržiavaní rozpočtu musíme hľadať  čo najvyššiu hodnotu za vynaložené verejné prostriedky, ktoré ušetria, alebo prinesú ďalšie finančné zdroje z činnosti mesta, obchodných spoločností, ale aj škôl a školských zariadení.

Pri dodržiavaní programového rozpočtu musí byť zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu.

Na základe všetkých  uvedených  skutočností  odporúčam  poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej predložený materiál Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023  schváliť.

 Spišská Belá, 7. 12. 2020

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X