Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 501

Správa o výsledku kontrol 13. 8. 2020

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som dňa 13. 8. 2020 predložila  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadaní   správu  o  výsledkoch  kontrol. Tieto boli   vykonané na  základe schváleného plánu kontrol na II. polrok 2019 a I. polrok 2020:

 

  • kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií v roku 2018 a 201

Kontrolu som vykonala v Katolíckej jednote Slovenska, pobočka Spišská Belá, oproti plánu som ju  rozšírila  aj o rok 2019. Mesto Spišská Belá poskytlo tomuto subjektu na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí riadnej dotácie  prostriedky  vo výške  2 100 eur za každý rok.  Ku kontrole bolo predložené účtovníctvo, výpisy z účtov, účtovné doklady, súvisiace zoznamy, prezenčné listiny, doklady aj fotodokumentácia.

Pri kontrole neboli zistené porušenia zmlúv o poskytnutí dotácií, nedodržanie účelu, nedostatky vo vyúčtovaní prostriedkov, rozdiely alebo nesprávne postupy.

 

  • kontrola postupu mesta pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018 a 2019

Ku kontrole som  vybrala akcie, ktoré mesto financovalo z vlastných prostriedkov v celom rozsahu, okrem dodania kamerového systému. Názov zákazky s uvedením konečnej ceny:

–  Nákup úžitkového motorového vozidla s vyklápaním   (23 700,00 eur)

–  Výkon stavebného dozoru – Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej

(9 950,00 eur)

–  Kamerový systém v Spišskej Belej   (13 137,60 eur)

–  Nákup polopodzemných kontajnerov    (47 379,00 eur)

Prekontrolovaný bol postup mesta Spišská Belá pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. v roku 2018 a 2019. Mesto Spišská Belá má ako verejný obstarávateľ   prijatý interný predpis, pre zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní – v roku 2018 bolo platné: Nariadenie primátora mesta Spišská Belá č. 3/2017 o verejnom obstarávaní z 1. 11. 2017, v roku 2019: Nariadenie primátora mesta Spišská Belá č. 2/2019 zo dňa 1. 1. 2019.

Pri kontrole neboli zistené nedostatky v postupe, alebo porušenie platných zákonných ani interných predpisov, doložené boli všetky predpísané a vyžadované  doklady.

 

Najnovšie články