hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 269

Správa o výsledku kontroly k 27. 5. 2021

      V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.  Kontrola bol vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021.  Dokumentácia zo všetkých ukončených kontrol je k dispozícií u hlavnej kontrolórky pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva:

  • kontrola hospodárenia v spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. v roku 2020  

      Spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o. dosiahla v roku 2020 kladný hospodársky výsledok, ktorý bol po zdanení  vo výške 1 588,00 eur.

Pre informáciu uvádzam vybrané ukazovatele                                       2019                2020

Výnosy spoločnosti tvorili tržby z predaja dreva a služieb          673 920          595 964

Dotácia z úradu práce /zamestnanie cez projekt/                               39 514             18 367

Dotácia z mesta /majetková ujma/                                                               94 555              44 555

Dotácie z pôdohospodárskej platobnej agentúry                               46 763              57 731

Projekt UKRAJINA                                                                                                                             61 888

Najvýznamnejšie náklady:

Ťažbárska, pestovná činnosť, zalesňovanie /dodávateľsky/        529 118           469 448

Mzdové náklady a poistné                                                                                190 464           189 517

Rekonštrukcia lesných ciest /projekt UKRAJINA/                                                           222 041

 

Spoločnosť v roku 2020 použila vytvorenú  zákonnú rezervu na pestovnú činnosť vo výške 208 000 eur,  aktuálna výška rezervy je 42 000 eur.

Najvýznamnejšou  investíciou  v  roku  2020 bola  rekonštrukcia lesných ciest v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý pokračuje aj v roku 2021.

Pri kontrole som nezistila nedostatky, rozdiely alebo porušenia zákonných nariadení

 

Najnovšie články