hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 156

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Odborné stanovisko  hlavnej  kontrolórky   k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2020

Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mesta za príslušný kalendárny rok.

Podľa   § 18f  ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám  odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2020. Účelom a cieľom stanoviska je odborné posúdenie všetkých  aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 som spracovala na základe zverejneného materiálu Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2020 a podľa ostatných dostupných materiálov.

 A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2020  je predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

 1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

      Návrh záverečného  účtu  mesta  Spišská Belá  za rok 2020 je spracovaný v súlade  so  zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2009, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Belá.

 1. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

      Vyvesením záverečného účtu na úradnej tabuli mesta a webovom sídle (www.spisskabela.sk)  od 6. 4. 2021, bola splnená povinnosť uložená  ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách. Návrh rozpočtu má byť pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia alebo odborná verejnosť.

 1. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto si dalo overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách a  § 9 ods. 4 zákona  o obecnom zriadení. Audit vykonáva overovateľ POVMART, s. r. o., audítorská spoločnosť, Národná trieda 86, Košice, č. licencie UDVA 413.

 1. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený   návrh   záverečného účtu  obsahuje  povinné  náležitosti  podľa § 16 ods. 5  zákona o rozpočtových pravidlách a to:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

b) bilanciu aktív a pasív

c) prehľad o stave a vývoji dlhud) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti

e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

g) hodnotenie plnenia programov mesta

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatreniami MF, ktoré sú záväzné pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. V súlade s týmito právnymi predpismi sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

B. Zostavenie záverečného účtu

Mesto   pri  zostavení  záverečného   účtu   postupovalo  podľa  § 16  ods. 1   zákona o   rozpočtových   pravidlách   územnej  samosprávy   a   po  skončení   rozpočtového  roka    údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu  za rok 2020. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej  usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

 1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2020

Finančné hospodárenie mesta Spišská Belá sa v roku 2020 riadilo rozpočtom, ktorý   bol   schválený uznesením  mestského  zastupiteľstva č. 230/2019 dňa 12. 12. 2019. Rozpočet bol  schválený ako vyrovnaný,  príjmy aj výdavky v objeme 9 655 148,- eur.  V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2020 zostavený v členení na:

a)  bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,

bežné príjmy ……………………………………………………………… 6 613 206 eur

bežné výdavky …………………………………………………………… 6 256 587 eur

prebytok ……………………………………………………………………. + 356 619 eur

b)   kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

kapitálové príjmy ……………………………………………………….. 1 637 846 eur

kapitálové výdavky …………………………………………………….  3 008 554 eur

schodok ……………………………………………………………………..-1 370 708 eur

Spolu schodok rozpočtu ………………………………………………..-1 014 089 eur

c)  finančné operácie

finančné operácie príjmové ……………………………………………1 404 096 eur

finančné operácie výdavkové …………………………………………   390 007 eur

prebytok ………………………………………………………………………1 014 089 eur

V priebehu rozpočtového roku 2020 bolo prijatých 7 rozpočtových opatrení, ktorými bol  schválený rozpočet zmenený. Najvýraznejšie zmeny rozpočtu v časti príjmov:

–   tuzemské bežné granty a dotácie vo výške 280  tis. eur pre základné školy materskú školu

–   zvýšenie kapitálových príjmov – cyklochodník Cesta okolo Tatier 3 etapa  – 190 tis. eur

–   zvýšenie kapitálových príjmov  Cesta okolo Tatier 3. etapa 400 tis. eur

–   zníženie príjmov z podielových daní –    – 75 tis. eur

–   dotácia na dobudovanie hokejbalovej haly – 200 tis. eur

–   granty pre školy /zamestnanosť/ – 95 tis. eur

–   návratná finančná výpomoc – 167 tis. eur

–   príspevok z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu na skládke – 50 tis. eur

Všetky navýšené príjmy oproti pôvodnému rozpočtu boli zapojené do výdavkov mesta.

Po   poslednej  zmene   bol  rozpočet schválený ako vyrovnaný,  výdavky  a  príjmy celkom v rovnakom objeme  11 561 817 eur.

 1. Výsledok hospodárenia mesta v roku 2020

  Z  analýzy  hospodárenia  vyplýva,  že  mesto  Spišská   Belá  skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2020  takto:

a) v bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške

/príjmy 6 930 704,23 eur,   výdavky  5 865 522,06  eur/                     +  1 065 182,17 eur

 

b) v kapitálovom rozpočte dosiahlo schodok vo výške

/príjmy  1 384 860,83  eur,   výdavky  2 452 155,16  eur/                    –   1 067 294,33 eur

 

c) rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu predstavuje

                                                                          schodok  vo výške               –          2 112,16 eur

 

Úprava výsledku o nevyčerpané účelové prostriedky vo výške                   –      317 381,34 eur

 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   –     319 493,50 eur

 

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami

predstavuje ku koncu roka 2020 čiastku

/príjmy 1 646 226,04 eur – výdavky  666 410,73 eur/                           +   979 815,31 eur

 

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020

po započítaní schodku finančných operácií a vylúčení nevyčerpaných

dotácií je                                                                                                        +    660 321,81 eur

         Výsledok hospodárenia mesta, prebytok vo výške 660 321,81 eur, bol zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách.

Výsledok je upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2020              zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. Jednotlivé dotácie so sumou nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa z výsledku vylučujú  sú v  záverečnom účte konkrétne uvedené, suma spolu  je 317 381,34 eur.

Mesto navrhuje dosiahnutý výsledok hospodárenia – prebytok vo výške 660 321,81 eur použiť na tvorbu rezervného fondu

 1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

 

  Upravený rozpočet

 na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2019 % nárastu    poklesu
Príjmy

celkom

11 561 817 9 961 791,10 86,16 8 671 817 114,88
Bežné príjmy 7 206 248 6 930 704,23 96,18 6 605 349,92 104,93
Kapitálové príjmy 2 453 304  1 384 860,83 56,44 759 006,58 182,46
Príjmové finančné operácie 1 902 265  1 646 226,04 86,54 1 307 460,50 125,91

        Príjmy mesta za rok 2020 boli v skutočnej výške 9 961 791,10 eur, čo predstavuje 86,16 % plnenie rozpočtu.

Bežné  príjmy  napriek novej,  nepredvídateľnej  situácii, ktorú spôsobila pandémia, boli oproti rozpočtu splnené na 96,18 %. Tieto  zahŕňajú  hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy a transfery.  Pozitívne je reálne   nastavenie  bežného rozpočtu  mesta a hlavne pomerne dobré skutočné  plnenie daní z majetku a poplatkov za TKO.

Skutočné    kapitálové príjmy  predstavujú 56,44 % plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy  dosiahnuté  z predaja  pozemkov tvorili 5,3 % z celku.  Nenaplnili sa očakávané príjmy –  na vodozádržné opatrenia, dobudovanie cyklistickej infraštruktúry a  Historicko-prírodno-kultúrnu cestu okolo Tatier. Z najvýznamnejších príjmov sú to prostriedky na prístavbu materskej školy, komunitné centrum, cyklochodník, modernizácia hokejovo-hokejbalovej haly, atletickú dráhu.

Príjmy z finančných operácií boli vo výške  86,54 %  rozpočtu – MF SR poskytlo mestu návratnú finančnú výpomoc z dôvodu zníženia podielových daní kvôli pandémii, z rezervného fondu mesto čerpalo 136 tis. eur na investičné akcie a z  fondu opráv 21 tis. eur na opravy nájomných bytov.

 

 1. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

 

  Upravený rozpočet

 na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020 % plnenia Skutočnosť k 31.12.2019 % nárastu    poklesu
Výdavky celkom 11 561 817 8 984 087,95 77,70 7 246 166,36 123,98
       Bežné

výdavky

7 021 927 5 865 522,06 83,53 5 921 924,73 99,05
Kapitálové výdavky 3 674 862 2 452 155,16 66,73 742 072,40 330,45
 Výdavkové finančné operácie 865 028 666 410,73 77,04 582 169,23 114,47

Výdavky mesta za rok 2020 boli v skutočnej výške  8 984 087,95 eur, čo predstavuje 77,70 %  plnenie rozpočtu.

Bežné výdavky mesta boli oproti rozpočtu čerpané na 83,53 %. Vynaložené boli hlavne na mzdy a súvisiace poistné a odvody a to v sume 1 296 tis. eur,  na chod mesta,  nákup tovarov  a   služieb, výrazne obmedzené boli  príspevky občianskym združeniam, poskytnuté boli dotácie len MŠK SLAVOJ, DHZ a CEDIMA na krúžkovú činnosť.

Prehľad čerpania bežných výdavkov a porovnanie s rozpočtom  je súčasť záverečného účtu. Ďalšou súčasťou je tabuľkovo spracovaný prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám, ktorým v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo v roku 2020 poskytnutých spolu 34 312 eur.

Kapitálové výdavky boli oproti rozpočtu čerpané na 66,73 %. Použité boli hlavne na rekonštrukcie  miestnych komunikácií a chodníkov, územný plán, cyklochodníky, projektové dokumentácie, vybudovanie dažďovej kanalizácie Mierová, prístavba MŠ Mierová, dobudovanie hokejovo-hokejbalovej haly,  komunitné centrum a pod.

Výdavkové finančné operácie boli oproti rozpočtu splnené na 77,04 %. V rámci finančných operácii boli realizované splátky úverov.

 1. Bilancia pohľadávok a záväzkov

Stav pohľadávok  mesta  Spišská  Belá  k  31.12.2020  je 2 101 394,01 eur.  Oproti roku 2019 (2 147 673,29  eur) mierne stúpol.  Z pohľadávok tvorí  92 % zúčtovanie transferov rozpočtu obce voči školám, kde bol majetok nadobudnutý z prostriedkov ŠR a mesta. Tieto pohľadávky  sa mesačnými odpismi každoročne znižujú. Vzrástli pohľadávky mesta  voči dlžníkom na miestnych daniach a poplatku o 5 tis. eur, spolu sú vo výške 40 910,70 eur.  Mesto zabezpečuje vymáhanie pohľadávok za nájomné, poplatky TKO, za predaj pozemkov a podobne.

      Stav      záväzkov   k     31. 12. 2020  bol  vo výške   7 059 636,40    eur,  oproti  roku 2019 /6 858 031,32 eur/ vzrástol  o 2,94 %.  Nárast sa prejavil hlavne v záväzkoch voči dodávateľom.  Mesto k 31. 12. 2020  neeviduje záväzky, ktoré by boli po lehote splatnosti.

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu

         Stav  nesplatených  bankových  úverov a návratnej finančnej výpomoci k  31.12.2020  bol  vo výške 5 926 077,79 eur, oproti  31. 12. 2019 je to pokles  o 26 957,05 eur.  Mesto  svoje záväzky spláca, neprijalo nový úver, prijalo bezúročnú  návratnú finančnú pomoc. Jednotlivé úvery a aj záložné práva na nehnuteľnosti, ktorými mesto ručí za prijaté úvery, sú konkrétne  rozpísané v záverečnom účte.

Mesto môže prijať návratné zdroje financovania len ak splní podmienky podľa § 17   zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov  predchádzajúceho roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady  výnosov,  neprekročí 25 % týchto príjmov. Do dlhu mesta sa v zmysle zákona nezapočítavajú v našom prípade záväzky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a záväzky z úverov prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ.  Pri porovnávaní hranice 25 %  sa  z bežných príjmov mesta  vylučujú prostriedky, ktoré sú poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy /školstvo/. Pri tomto ukazovateli sa do splátok úverov započítavajú aj splátky úverov zo ŠFRB /istina aj výnosy, t. j. úroky/.

Mesto Spišská Belá malo sledované ukazovatele k 31. 12. 2020  takéto:  celková suma dlhu bola vo výške  37,41 %  skutočných  bežných príjmov roku 2019 a  suma ročných splátok tvorila 10,63 % upravených skutočných bežných príjmov roku 2019.

Prehľad vývoja ukazovateľov:

Rok                                                                                   2017            2018              2019            2020
celková suma dlhu   (%)                                       37,41           31,68             41,22           37,41
suma ročných splátok  (%)                                 10,63             9,89               8,36           10.63

 

 1. Podnikateľská činnosť

      Podnikateľskú činnosť mesto Spišská Belá vykonáva v Regionálnom turistickom informačnom centre podľa vydaného živnostenského listu. Podľa prehľadu nákladov 2 348,45 eur a výnosov 2 348,45 eur je podnikateľská činnosť mesta vyrovnaná, t. j, náklady sú kryté výnosmi.

 1. Hodnotenie programov rozpočtu

      Výdavky   rozpočtu   mesta   boli   rozdelené  do   príslušných  prog­ramov, ktoré sa členili na  podprogramy.  Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít, má defi­novaný svoj zámer a cieľ. Tieto boli na konci roka slovne a číselne zhodnotené v hodnotiacej správe za rok 2020.       

 

      Z Á V E R

Návrh záverečného účtu mesta Spišská  Belá za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Záverečný  účet  mesta  Spišská Belá za rok 2020 bol podľa § 9 ods. 2 zákona  o obecnom zriadení  a  § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách predložený na verejnú diskusiu dňa  6. 4. 2021,  teda v zákonom stanovenej lehote a spôsobom v meste obvyklým.

Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2020 boli predložené na overenie audítorom tak, ako to ukladajú ustanovenia § 9 ods. 4 zákona   o obecnom zriadení   a  § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.

Na základe uvedených skutočností odporúčam mestskému  zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišská Belá  za rok 2020 výrokom:

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.

 

 

V Spišskej Belej dňa  15. 4. 2021

 

 

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X