hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 210

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

     V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  je úlohou hlavného kontrolóra predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Túto povinnosť som splnila predložení správy mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 25. 2. 2020.

S p r á v a

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020

        V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e)  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám  mestskému   zastupiteľstvu  v  Spišskej  Belej správu o kontrolnej  činnosti za rok 2020.

V roku 2020 som vykonávala kontroly podľa plánov kontrol a na základe zistení z vlastnej činnosti. Na môj návrh  schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2019, uznesením č. 235/2019, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020  a   dňa  14. 5. 2020, uznesením č. 52/2020,  plán  na II. polrok 2020.

Kontroly boli vykonané u povinných osôb a v rozsahu tak, ako to stanovuje zákon o obecnom zriadení. V roku  2020 som  urobila týchto 10  kontrol, ktoré boli riadne ukončené, prerokované s kontrolovaným subjektom a bola predložená  priebežná správa o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu:

Pri preverovaní vedenia evidencie a vybavovania sťažností, petícií alebo podnetov občanov   som nezistila nedostatky, v roku 2019 neboli podané žiadne.

V roku 2020 som vykonala kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v obchodných spoločnostiach mesta za predchádzajúci rok. Pri kontrole v Lesoch Mesta Spišská Belá s. r. o.  neboli zistené nedostatky, rozdiely, alebo porušenia zákonných ustanovení.

Nedostatky  boli  zistené  v  hospodárení  spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o.. Z jednotlivých zistení, z výsledku hospodárenia a prehľadu výnosov a nákladov  stredísk spoločnosti  je zrejmé, že MPSB v roku 2019 nehospodáril efektívne, účinne, ani  hospodárne. Z hospodárskych  výsledkov aj  predchádzajúcich účtovných období vyplýva,  že podnik nie je v optimálnej finančnej situácii /napr. neplatenie prostriedkov do Environmentálneho fondu, ich používanie na iné účely, pritom sú vyberané pri odovzdaní odpadu na skládku, nepripravenosť na zvýšené náklady na skládke – prenájom kompaktora a pod./. Dlhodobo spoločnosť neplní  zákonné povinnosti vo verejnom obstarávaní a povinnom zverejňovaní, ktoré boli zistené pri predchádzajúcich kontrolách a neboli v zmysle opatrení odstránené.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácií som vykonala v Katolíckej jednote Slovenska, pobočka Spišská Belá, za obdobie rokov 2018 a 2019. Mesto Spišská Belá poskytlo Katolíckej jednote dotácie vo výške  2 100 eur za každý rok. Pri kontrole neboli zistené porušenia zmlúv o poskytnutí dotácií, nedodržanie účelu, nedostatky vo vyúčtovaní prostriedkov, rozdiely alebo nesprávne postupy.

Po kontrole  prevádzkovania motorových vozidiel – evidencia jázd, nákup, čerpanie a spotreba PHM v meste Spišská Belá v období roka 2018 a 2019 som predložila vedeniu mesta správu so zistenými konkrétnymi nedostatkami. Pri spôsobe ústneho povolenia jazdy a prevzatia vozidla, bez osobnej zainteresovanosti zamestnancov na stave vozidla a jeho spotrebe, nie je možné zo strany zodpovedných pracovníkov odkontrolovať pohyb jednotlivých motorových vozidiel. Z týchto dôvodov tiež nie je  možné zabezpečiť zásadu účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti ich využívania. V meste chýba formálna úprava spôsobu používania motorových vozidiel, dohodnutie práv a povinností vodičov, resp. referentov pri používaní služobných vozidiel a pod. Na  základe výsledkov považujem nakladanie s verejným prostriedkami na spotrebu pohonných hmôt /približne vo výške 14 tis. eur ročne/ za nepreukazné, neskontrolovateľné a z toho dôvodu aj  nehospodárne. Na odstránenie nedostatkov som  navrhla ako jedno z najefektívnejších opatrení konkrétnu a adresnú kontrolu využívania áut v reálnom čase aj spätne na základe  GPS systémov.

Ku kontrole postupu mesta pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.  v roku 2018 a 2019 som  vybrala akcie, ktoré mesto financovalo z vlastných prostriedkov v celom rozsahu  (kamerový systém – aj z projektu):

–  nákup úžitkového motorového vozidla s vyklápaním   (23 700,00 eur

–  výkon stavebného dozoru – Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej    (9 950,00 eur)

–  kamerový systém v Spišskej Belej   (13 137,60 eur)

–  nákup polopodzemných kontajnerov    (47 379,00 eur)

Mesto Spišská Belá má ako verejný obstarávateľ   prijatý interný predpis, pre zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom obstarávaní.  Pri kontrole neboli zistené nedostatky v postupe, alebo porušenie platných zákonných ani interných predpisov, doložené boli všetky predpísané a vyžadované  doklady.

    Pri kontrole výkonu správy dane za ubytovanie  v meste Spišská Belá v období roka 2018 a 2019  neboli zistené nedostatky alebo rozdiely vo výške odvedenej dane, počte osôb a prenocovaní. V kontrolovanom období  bola sadzba dane za ubytovanie v zmysle platného VZN č. 8/2014 vo výške 0,40 eur na osobu a prenocovanie. Mesto, ako správca dane, si plní svoje povinnosti. Výnos dane z ubytovania bol v roku 2018 vo výške 99,20 eur, v roku 2019 vo výške 336 eur.

Kontrola prenájmu nebytových priestorov bola bez zistených  nedostatkov, mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 28 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv je za rok predpísané vo výške 80 092,62 eur.  Stav nedoplatkov k 30. 9. 2020 za nebytové priestory:  0 eur. Nájomné je platené pravidelne  termínoch splatnosti.

Ďalšia kontrola bola zameraná na stav, evidenciu a vymáhanie nájomného za byty.  Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, všetky sú prenajaté.

Vývoj nedoplatkov na nájomnom za byty je takýto:

k 30. 9. 2017                        37 692,26 eur

k 30. 9. 2018                        25 946,20 eur

k 30. 9. 2019                        18 872,29 eur

k 30. 9. 2020                        11 279,64 eur

Problémom sú neplatiči, ktorí už v bytoch nebývajú a dlhy vo výške 8 tis. eur neuhradili. Mesto využíva nástroje, aby takéto nevymožiteľné  pohľadávky už nevznikali.

Mestské zastupiteľstvo každoročne informujem o stave  pohľadávok na miestnych daniach a poplatkoch k 30. 9. na základe vykonanej kontroly:

NEDOPLATKY                          SPOLU               Z TOHO:     DANE                 POPLATOK

31. 12. 2017                        48 327,28                              8 570,26                   39 757,02

31. 12. 2018                        47 017,37                              6 781,09                   40 236,28

31. 12. 2019                        35 790,38                              3 709,87                   32 080,51

30.   9. 2020                        70 409,90                            13 051,08                   57 358,82

 

Negatívny vývoj sa prejavuje u dlžníkov, ktorí dlhodobo neplatia svoje záväzky,  zvlášť pri poplatkoch za vývoz TKO. Celkovú sumu nedoplatkov v roku 2020 ovplyvnilo aj zvýšenie sadzieb.  Nedoplatky sa najviac vymáhajú prostredníctvom súdnych exekútorov, väčšinou neúspešne,  ale mesto pritom naďalej vynakladá prostriedky na vývoz odpadov aj neplatičom.

Pri kontrole hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti hotovostných aj bezhotovostných výdavkov a dodržiavania zákona o finančnej kontrole a audite za I. polrok 2020 neboli zistené nedostatky alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.  K vybratým prípadom podali príslušní vedúci odborov vysvetlenie, prípadne podklady, ktorými doložili oprávnenosť výdavkov. Základná finančná kontrola bola pri jednotlivých výdavkoch priložená a vykonaná v zmysle zákonných ustanovení a zásad. V kontrole budem pokračovať aj za II. polrok 2020.

Pravidelné kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva som pred konaním zasadnutia predkladala vedeniu mesta.

Ďalej som v priebehu roka 2020  mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadaniach predkladala:

  • správy o výsledkoch ukončených kontrol
  • informáciu o stave a čerpaní rezervného fondu v roku 2019
  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
  • odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2019
  • odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
  • návrh plánu kontrol na  II. polrok 2020 a I. polrok 2021

Zúčastňovala som sa, vzhľadom na situáciu hlavne  online,  odborných seminárov  organizovaných RVC Poprad, aktivít združenia hlavných kontrolórov a zvyšovala som  svoju odbornosť prostredníctvom tematických školení aj individuálnou odbornou prípravou.

V Spišskej Belej, 15. 2. 2021

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X