hocico...
Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 263

Plán kontrol na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. plrok 2021 bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorčích predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Spišská Belá od 8. 6. 2021.

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa  24. 6, 2021  predložený návrh prerokovalo a schválilo ho uznesením č. 87/2021.

 

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v subjektoch,   ktoré   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podliehajú kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Priebežná kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2021

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom za prenajaté pozemky mesta   k  30. 6. 2021

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná škola J. M. Petzvala, rok 2020

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2021

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2021

Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach     

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2022

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2022

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

Najnovšie články