Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 809

Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci

S T A N O V I S K O

hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 583/2004 Z. z.) je povinnosťou hlavného kontrolóra preveriť dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

Základné údaje:

Forma:  návratná finančná výpomoc (ďalej len NFV)

Výška:   NFV bude poskytnutá na základe žiadosti mesta, ktorú možno podať do 31. 10. 2020,  maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020. Pre mesto Spišská Belá  predstavuje objem 167 371 eur.

Úroková sadzba:  bezúročná NFV

Účel:  kompenzácia výdavkov vyčerpaných mestom v priebehu roka 2020, peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020; nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti; v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01); vysvetlenie k štátnej pomoci je uvedené v prílohe č. 4 informácie o možnosti poskytovania NFP; je možné refundovať výdavky použité na samosprávne pôsobnosti v roku 2020 aj pred dňom účinnosti zmluvy, možno splácať aj istinu komerčného úveru týkajúcu sa samosprávnych pôsobností.

Splatnosť: ročné splátky počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Odpustenie jednotlivých splátok NFV, ktoré je dlžník (mesto) povinný splácať veriteľovi (MF SR), je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodovať o prijatí úveru je vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.  Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a/ celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b/ suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov    investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne .

Podľa ustanovenia § 17 ods. 9 obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa odseku 6. Ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce.

Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.  nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov  financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

MF SR sprísnilo podmienku na prijatie  NFV a medzi právne prekážky prijatia uviedlo aj podmienku, že obec zodpovedá za to, že prijatím NFV nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Údaje mesta Spišská Belá, z ktorých sa vychádza pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

Celková suma dlhu (bez ŠFRB) ku dňu 30. 9. 2020:             2 375 460,40 eur

Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019:               6 605 349,92 eur

 Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2019

bez príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy

(6 605 349,92 – 2 311 265,04):                                                  4 294 084,88 eur

 Celková suma ročných splátok na rok 2020                          457 964,60 eur  

 

Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

 

  1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok 2019 predstavujú sumu     6 605 349,92  eur,

z toho 50 % je  3 302 674,96 eur.

 Celková suma dlhu mesta k 30. 9. 2020 je vo výške  2 375 460,40 eur

 Celková suma dlhu mesta k 30. 9. 2020  predstavuje   35,96 %  skutočných  bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ukazovateľ dlhovej rezervy k 30. 9. 2020:      50 % – 35,96 %   je v sume  927 214,56 eur.

Pre informáciu uvádzam, že v  prípade prijatia NFV by celková suma dlhu k 30. 9. 2020 predstavovala  38,50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Podiel sumy zostatku úverov k 30. 9. 2020 spolu s prijatou NFV (bez úrokov a bez dlhu  ŠFRB)  k bežným príjmom mesta upraveným  o príjmy účelovo viazané (dotácie na školstvo, na prenesený výkon štátnej správy, dotácie z eurofondov), ktoré v skutočnosti mesto nemôže použiť na splácanie úverov, by bol vo výške 59,22 %.

 

  1. Ukazovateľ splátok k 30. 9. 2020

25 % zo sumy 4 294 084,88  eur  =   1 073 521,22   eur

Suma  splátok  na rok 2020  je  457 964,60 eur

Suma  splátok  predstavuje  k  30. 9. 2020   10,67 %  skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bez  príjmov z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.       

Ukazovateľ splátkovej rezervy k 30. 9. 2020:  25 % – 10,67 %   je  v sume  615 556,62 eur.

V podmienkach poskytnutia NFV uviedlo ministerstvo financií SR, že z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.

 

Záverečné stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu  návratných zdrojov financovania:

Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje iba dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. V tomto stanovisku neskúmam potrebu zdrojov, objem, predpokladaný vývoj bežných príjmov, rentabilitu  a pod.

Na základe údajov, ktoré som mala k dispozícii a vyššie uvedených výpočtov konštatujem, že mesto Spišská Belá spĺňa obe podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. a podmienky MF SR  pre prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci vo výške 167 371 eur.

V Spišskej Belej, dňa 14. 10. 2020

 

Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

Najnovšie články