Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 230

Správa o výsledku kontrol k 27. 4. 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, som predložila správu o výsledku kontroly mestskému zastupiteľstvu na jeho  zasadnutí dňa  27. 4.  2023: 

 • kontrola dodržiavania  platnej legislatívy, interných smerníc a zmluvných      podmienok pri obstarávaní, realizácii, financovaní, účtovaní a kontrola dosiahnutia zámeru  investičnej akcie:   Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v  Spišskej Belej.

Výsledok kontroly a zistené nedostatky:

 Investičná akcia:     „Výstavba hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Hodnota akcie:                                                                                   1 126 006,72 eur

Zdroj financovania:   vlastné prostriedky                               175 689,92   eur

prostriedky ŠR  a  PSK                                                                        950 316,80   eur

Zhotoviteľ stavby:     FROST-servis s. r. o., Púchovská 118, Lednické rovne

Stavebný  dozor:        Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce

Subdodávateľ:            podľa protokolov o zaradení

 

 1. Kontrola prípravy investičnej akcie:

      Mesto Spišská Belá zaradilo do plánu investičných akcií  na rok 2016 výstavbu hokejbalovej (športovej) haly pri futbalovom štadióne z prostriedkov z dotácie zo ŠR, PSK a mesta v rozsahu hrubej stavby s opláštením. Mesto v roku 2016 získalo dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 300 000,-  eur na výstavbu hokejbalovej haly.  Mesto objednalo dňa 14. 9. 2017 projektovú dokumentáciu u Ing. Kruliaca za 11.760 eur, výstavba bola plánovaná pri futbalovom štadióne. Z finančných dôvodov bol zmenený postup výstavby a jej umiestnenie na Tatranskej ulici, na existujúcom hokejbalovom ihrisku. Výstavba bola rozdelená do niekoľkých etáp.

V prvej etape výstavby bola uskutočnená modernizácia existujúceho hokejbalového ihriska úpravou hracej plochy, uložením chladiaceho systému, výmena mantinelov, ochranných sietí, striedačiek a trestných lavíc.

V roku 2019 bolo v rozpočte mesta plánovaných 100 tis. eur na výstavbu haly, rozpočtovým opatrením č. 6/2019 schváleným MsZ  dňa 26. 9. 2019 boli doplnené prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 9 900 eur. Mesto dňa 12. 4. 2019 podpísalo zmluvu s PSK o prijatí účelovej dotácie na výstavbu hokejovo hokejbalovej haly vo výške 100.000,00 eur. Dňa 25. 11. 2019 MF SR oznámilo mestu poskytnutie dotácie vo výške 180 000,00 eur na dobudovanie hokejbalovej haly. Rozpočtovým opatrením 7/2019 schváleným 31. 10. 2019, boli rozpočtované  ďalšie prostriedky vo výške 219 2014,- eur  – dotácia MF SR 180 tis. eur, PSK 35 tis. eur, vlastné prostriedky 4 tis. eur.

Mesto podalo návrh na príslušný stavebný úrad na vydanie stavebného povolenia na „Prestrešenie Hokejovo – hokejbalovej haly“ dňa 11. 6. 2020. Stavené povolenie č. SSV-2020/002003-MsÚ/3 bolo vydané dňa 13. 7. 2020.

Dňa 28. 9. 2021 podpísalo mesto zmluvu č. 360/2021 s Fondom na podporu športu o poskytnutí dotácie vo výške 153 500,00 eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry –  prestrešenie hokejbalovej haly.

Kolaudačné rozhodnutie stavby č. SSV2021/1465-MsÚ/3-F bolo vydané dňa 19. 10. 2021, čím bolo povolené užívanie stavby.

 1. Kontrola postupu verejného obstarávania:

Mesto Spišská Belá uskutočnilo verejné obstarávanie na prestrešenie hokejbalovej haly dodávateľským spôsobom – dodávateľ JUDr. J. Mičátek, PhD., Nitra v celkovej cene 4 800 eur.

Podlimitná zákazka bola obstarávaná vyhlásením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 154/2020 zo dňa 23. 7. 2020  pod značkou 26723- WYP.  Na základe výsledkov verejného obstarávania bola dňa 19. 10. 2020 podpísaná zmluva o dielo na dodanie Prestrešenia Hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej v celkovej hodnote 605 916,70 eur do 31. 12. 2021 v dvoch etapách. Postup mesta bol skontrolovaný administratívnou kontrolou zo strany poskytovateľa dotácie, nedostatky neboli zistené.

Pri obstarávaní ďalších  investícií súvisiacich s dovybavením hokejbalovej haly postupovalo mesto v zmysle jednotlivých uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií, vychádzajúc z hodnoty jednotlivých zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a internej smernice mesta. Postupy pri každom verejnom obstarávaní boli kontrolované poskytovateľom dotácie – Ministerstvom financií SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácia SR aj Prešovským samosprávnym krajom. Jednotlivé správy z administratívnych kontrol boli predložené, výsledkom bolo potvrdenie správnosti postupu, bez nedostatkov.

Kontrolou neboli zistené porušenia.

 1. Kontrola realizácie investičnej akcie, zmien, fyzická kontrola, dosiahnutie zámeru projektu:

V rámci 1. etapy sa do konca novembra 2018 zrealizovala modernizácia  hokejbalového ihriska aj s chladením zabudovaným pod novou hracou plochou (bez  technológie) s betónovým povrchom a s novými mantinelmi a striedačkami. V roku 2019 bola uzatvorená zmluva na dodanie projektovej dokumentácie s  FROST-servis s. r. o., Lednické rovne za 8.400 eur a na dodanie projektovej dokumentácie na el. odberné miesto s dodávateľom PL inžiniering s. r. o., Spišská Belá za 1 056,00 eur. Do konca roka 2019 boli Mestským podnikom Spišská Belá s. r. o.  zrealizované zemné práce za 2 441,58 eur, M. Pitoňák ml., Vrbov vybudoval el. odberné zariadenie za 15 237,44 eur v zmysle uzatvorených zmlúv. V roku 2020 boli uskutočnené stavebné úprav hokejbalovej haly s dodaním a montážou technológie chladenia a prvá etapa prestrešenia hokejbalovej haly, ktoré pokračovalo druhou etapou v roku 2021. Hlavným dodávateľom bol FROST-servis s .r. o., Lednické Rovne. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola s ním  dňa 19. 10. 2020 podpísaná zmluva č. 9/2020  v hodnote 605 916,70 eur na dodanie diela. Dielo bolo odovzdané – I. etapa dňa 15. 12. 2020, II. etapa dňa 31. 7. 2021. V ďalšom období bolo dobudované zázemie pri hale, potrebné stavebné úpravy súvisiace so zázemím aj s používaním rolby, ďalej označenie haly, ozvučenie, tribúny.

Hokejovo – hokejbalová hala  je v používaní, zámer projektu bol dosiahnutý.

 1. Kontrola účtovania, financovania a súladu s prijatými  podmienkami:

Mesto zaradilo do užívania stavbu takto:

 • Protokol o ukončení stavby – technické zhodnotenie a zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania dňa 20. 10. 2021 so súpisom faktúr:

DINOSTAV, s.r.o., Púchov, stav. práce, fa 35/2018                                                           141 229,48 eur

FROST-service, s.r.o., Lednické Rovné, fa 42,4,8/2020                                                  315 114,92 eur

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice, pripojenie el. miesta, fa 2/2020        6 676,00 eur

Milan Pitoňák, ml., Vrbov, vybudovanie el. odb. miesta, fa 39/2019                       15 237,44 eur

Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., zemné práce, fa 41/2019                                     2 441,58 eur

Baroš Peter – GEO-PP, Poprad, geologický prieskum, fa 696/2017                         1 200 ,00 eur

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                                          481 899,42 eur

 • Protokol o ukončení stavby – technické zhodnotenie a zaradenie dlhodobého hmotného majetku do užívania dňa 21. 10. 2021 so súpisom faktúr:

Ing. Ondrej Baday, Pruské, projektová dokumentácia, fa 7/2020, 10/2020                  4 000 eur

FROST-service, s.r.o., L. Rovné, PD, stav. práce, fa 1, 48/2020, 17, 21/2021          614 315,80 eur

Ing. Ľ. Pisarčík, Sp. Belá, PD ochr. pred bleskom, fa 470/2018, 225/2020                      750,00 eur

PL-inžiniering s.r.o., Spišská Belá, PD zvýšenie MRK, fa 1403/2019                              1 056,00 eur

Geodézia O. M. – Ing. O. Mlynarčíková, Sp. Belá, geodetické pr., fa 370/2020              180,00 eur

Ing. Ján Trebuňa, Spišské Hanušovce, stavebný dozor,  fa 19/2021                                   6 250,00 eur

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                                                 626 552,70 eur

Kontrolou bolo zistené, že mesto  porušilo ustanovenie § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že do obstarávacej ceny zaraďovaného majetku nezapočítalo všetky  náklady súvisiace s obstaraním, ktoré boli vynaložené do času uvedenia majetku do užívania:

 • I.C Engineering insp.comp, Prešov, posúdenie PD, fa 657/20, 16. 6. 20         180,00 eur
 • Ľ. Pisarčík, Sp. Belá, doplnenie PD podľa šetrenia, fa 225/20 18. 2. 20          450,00 eur
 • Pitoňák, Vrbov, revízna správa, fa 170/20, 7. 2. 20                                                     120,00 eur
 • SPP distribúcia a.s, BA, poplatok za vyjadrenie, fa 677 a 170/20, 1. 7. 20    240,00 eur
 • FROST – service, s.r.o., L. Rovné, tlakové skúšky, fa 363/20, 27.3.20          6 841,00 eur
 • Andrisík, Ilava, oplechovanie, fa 929/21, 23. 8. 21                                                 6 060,00 eur
 • AZ plotové centrum, Senica,  panel 3D, fa 18/21, 9. 9. 21                                  2 064,48 eur
 • Štelmach, N. Ľubovňa, elektromontáž, fa 706/21, 8. 7. 21                                1 599,60 eur

SPOLU                                                                                                                                                      17 554,60 eur

V prvej etape boli obstarané aj 3 šatne, ako zázemie športoviska, mesto ich zaradilo takto:

 • Protokol o ukončení stavby – modernizácia Hokejbalového ihriska – vybavenie ihriska 3 kontajnerovými šatňami zo  dňa 20. 10. 2021 so súpisom faktúr:

COINTAINEX Container-Handels. M. b. H., N- Sud, Strase, šatne, fa 41/2018    22 140,00 eur

Jozef Osvald, Hniezdne, vykládka šatní, fa 1544/2018                                                            248,40 eur

Dielo bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                                               22 388,40 eur

Financovanie:                                                                                                       prostriedky ŠR:  10 628,20 eur

vlastné prostriedky:  11 760,20 eur

Pre riadne využívanie a naplnenie účelu investičnej akcie boli potrebné ďalšie investície, ktoré boli vynaložené v roku 2022. Mesto dokúpilo rolbu na úpravu ľadu, dostavalo tribúnu, dobudovalo zázemie – kontajnerové šatne a sprchy, ozvučenie, označenia a pútače, v pláne je vybudovanie parkoviska. Doteraz vynaložené prostriedky na uvedené akcie boli spolu vo výške 143 012,13  eur, z toho z prostriedkov PSK 107 200,00 eur  a z vlastných zdrojov 35 812,13 eur.

 • Protokol o ukončení stavby – Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej zo dňa 12. 4. 2022 so súpisom faktúr:

GACON s.r.o., Trenčín, dodanie kontajnerov, fa 4/2022                                      45 240,00 eur

Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., stavebné práce, fa 6/2022                          1 499,89 eur

AUTO-SERVIS JV, s.r.o., Kežmarok, vykládka a osadenie, fa 330/2022             350,00 eur

ABAmet, s.r.o., Galanta, lavičky – zostava, fa 3/2022                                          1 749,60 eur

Dielo bolo zaradené do majetku  mesta v hodnote                                                48 839,49 eur

Financovanie:                                                                                                dotácia PSK: 45 000,00 eur

vlastné prostriedky:   3 839,49 eur

 • Protokol  o zaradení do majetku – zakúpenie rapasovanej rolby na úpravu ľadovej plochy zo dňa 11. 10. 2022 so súpisom faktúr:

Mátl a Bula, spol. s.r.o., Rajhrad u Brna, rolba, fa 34/2022                                   44 999,90 eur

Zariadenie bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                      44 999,90 eur

Financovanie:                                                                                                 dotácia PSK:  30 000,00 eur

vlastné prostriedky:  14 999,90 eur

 • Protokol  o zaradení do majetku – dovybavenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej zo dňa 24. 10. 2022 so súpisom faktúr:

ZIBUKO s.r.o., Spišská Belá, zostava – ozvučenie,  fa 36/2022                          4 863,00 eur

Zariadenie bolo zaradené do majetku mesta v hodnote                                         4 863,00 eur

Financovanie:                                                                                                   dotácia PSK:   3 200,00 eur

lastné prostriedky:   1 663,00 eur

 • Protokol o zaradení do majetku – tribúna na hokejbalovej hale v Spišskej Belej zo dňa 3. 11. 2022 so súpisom faktúr:

B.R.A. Company, Horná Potôň, 3 radová tribúna, fa 37/2022                      42 771,60 eur

Dielo bolo zaradené do majetku  mesta v hodnote                                             42 771,60 eur

Financovanie:                                                                                            dotácia PSK:   29 000,00 eur

vlastné prostriedky:  13 771,60 eur

Ďalšie vyvolané náklady, ktoré boli vynaložené z vlastných prostriedkov po zaradení majetku do užívania:

Spevnenie plochy pred WC           2 041,55 eur  /Mestský podnik Sp. Belá s.ro., fa 980/2022/

/zvýšenie hodnoty majetku/

Spevnenie vjazdu na plochu             701,70 eur /Mestský podnik Sp. Belá s.r.o., fa 981/2022/

Kanalizačná a vodov. prípojka      1 499,89 eur /Mestský podnik Sp. Belá s.r.o., fa 6/2022/

Montáž vodov. príp. k rolbe             295,00 eur /J. Molitoris, Sp. Belá, fa 120/2022/

Záväzok mesta vyplývajúci zo zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 309/2019  bol: zamestnať 1 zamestnanca na plný úväzok  od 1. 12. 2021 do 4. 7. 2023. Mesto vytvorilo pracovné miesto údržbára na športovisku a záväzok sa  plní.

Mesto uhradilo všetky faktúry včas, zároveň mu boli preplatené prostriedky zo  štátneho rozpočtu, fondu na podporu športu  aj z PSK v plnej výške.

Zhrnutie výsledku financovania investičnej akcie – modernizácia hokejbalového ihriska a prestrešenie hokejbalovej haly na Tatranskej ulici:

 • hodnota  investičnej akcie je                           1 126 006,72   eur
 • použité  vlastné prostriedky vo výške          175 689,92   eur
 • prostriedky ŠR  a  PSK                                           950 316,80   eur

 

 

 

Najnovšie články