Činnosť kontrolóra
Počet zobrazení 100

Správa o výsledku kontrol k 15. 6. 2023

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d), zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov som na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15. 6. 2023 predložila  správu o výsledkoch kontrol:

 • Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom za prenajaté pozemky mesta k 31. 12. 2022

        V kontrolovanom roku 2022 mesto uzatvorilo 14 zmlúv o prenájme pozemkov. Všetky  predpisy úhrad, vyplývajúce z týchto zmlúv,  boli zaúčtované v správnych sumách a termínoch. V roku 2022 bolo spolu predpísané nájomné za pozemky vo výške 48 184,09 eur. Platby za rok 2022 boli prijaté vo výške 53 277,69 eur, v tejto sume boli aj  úhrady nedoplatkov za predchádzajúci rok.

Nedoplatok evidovaný k 31. 12. 2022 bol vo výške 1 294,34 eur (k 31. 12. 2021 bol vo výške 6 387,94 eur).   Mesto vymáha nezaplatené pohľadávky formou zasielania výziev, čo je  účinný spôsob, prenajímatelia si svoje záväzky plnia z dôvodu zmluvne dohodnutého ukončenia nájmu v prípade neplatenia nájomného. Zároveň mesto do zmlúv uzatváraných na obdobie roku 2023 a nasledujúcich zahŕňa zvyšovanie nájmu o hodnotu inflácie.

Do dňa ukončenia kontroly boli zaplatené pohľadávky z roku 2022 vo výške 200,27 eur.

Navrhujem mestu zvážiť postup zapisovania nájomného vzťahu v trvaní päť a viac rokov do katastra nehnuteľností. Splnením tejto formálnej povnnosti by sa nájomca súčasne stal daňovníkom pre daň z nehnuteľností.

 • Kontrola stavu, evidencie a vymáhanie nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 31. 12. 2022

      NEBYTOVÉ PRIESTORY

      Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory 26 subjektom. Celkové nájomné za nebytové priestory podľa platných nájomných zmlúv bolo za rok 2022 predpísané vo výške  88 707,10 eur, nedoplatok k 31. 12. 2022 bol vo výške 3 263,33 eur. Na základe upozornenia – výzvy zo strany mesta bolo celé dlžné nájomné zaplatené v priebehu januára 2023.

Nájomcovia majú dobrú platobnú disciplínu, nakoľko im hrozí výpoveď z nájmu.

BYTY

Mesto Spišská Belá má  207 nájomných bytov, všetky sú prenajaté. Za rok 2022 bolo predpísané nájomné v celkovej výške 304 974,37 eur. Nedoplatky z nájomného boli k 31. 12. 2022 vo výške 21 095,67 eur.

Evidovaný dlh na nájomnom vo výške 9 391,53 eur vykazujú nájomníci, ktorí v mestských bytoch aktuálne bývajú. Z toho najvyššia pohľadávka je vo výške 1 674,86 eur, ďalšie dve nad tisíc eur, ostatní   dlžníci majú dlh do 500,00 eur.   Mesto zaslalo 6 neplatičom výpoveď z nájmu, termín je do 30. 6. 2023 s možnosťou vyrovnať dlh. V prípade potreby   zasiela výzvy nájomníkom na zaplatenie, osobne s nimi jedná, pokračuje v zasielaní upomienok prostredníctvom poštovej služby SIPO. Napriek tejto snahe tento dlh oproti roku 2021stúpol  o 2 846,07 eur (nedoplatok na nájomnom k 31. 12. 2021 bol 6 545,46 eur)-

Dlhodobí neplatiči, ktorí už v prenajatých bytoch nebývajú (okrem 2, ktorí vyhlásili osobný bankrot – bývajú v bytoch nízkeho štandardu) vytvorili dlh  11 704,14 eur.  Vymáhanie je v podstate bezvýsledné.

Zistené nedostatky:

 1. Mesto pri zverejňovaní zmlúv o nájme bytov porušilo ustanovenie § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – povinná osoba zašle bezodkladne úradu vlády SR zmluvu na zverejnenie. Zmluvy boli zverejňované oneskorene, z kontrolovaných zverejnených zmlúv od 16. 11. 2022 do 31. 12. 2022 boli zistené tieto nedostatky:

zmluvy podpísané 31. 3. 2022, zverejnené 21. 12. 2022: 110/2022, 111/2022, 118/2022, 122/2022, 125/2022, 129/2022, 130/2022, 107/2022, 119/2022,  128/2022, 127/2022, 116/2022, 133/2022, 120/2022, 121/2022, 114/2022, 115/2022, 106/2022, 110/2022, 111/2022, 118/2022, 125/2022, 122/2022, 122/2022, 130/2022, 129/2022, 107/2022, 119/2022, 128/2022, 127/2022, 116/2022, 133/2022, 132/2022, 121/2022, 120/20222, 115/2022, 114/2022, 106/2022, 109/2022, 112/2022, 126/2022, 124/2022

zmluvy podpísané 31. 3. 2022, zverejnené 16. 11. 2022: 098/2022, 100/2022,

zmluvy podpísané 31. 5. 2022, zverejnené 16. 11. 2022: 199/2022,

zmluvy podpísané 30. 6. 2022, zverejnené 16. 11. 2022: 277/2022, 278/2022,

Podľa ustanovenia § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov – ak sa do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy  zmluva nezverejnila, platí, že k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Z toho vyplýva, že nájomníci bývajú v mestských bytoch a mesto vyberá nájomné bez zmluvného podkladu.

 1. Vzhľadom na to, že zo zaplateného nájomného v bytoch postavených z prostriedkov ŠFRB platí mesto splátky úveru, je potrebné zintenzívniť činnosti pri výbere nájomného a nedopustiť vznik dlhodobých pohľadávok.
 2. Mesto nevymáhalo poplatok z omeškania, ktorý je zmluvne dohodnutý v čl. IV bod 2 nájomných zmlúv – v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné alebo mesačnú zálohu na úhradu za plnenia (služby) poskytované s užívaním bytu do 5 dní po ich splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. V tom vidím možnosť aspoň čiastočne si nahradiť stratu na sume, ktorú musíme platiť na splátky úverov za nájomcov.
 3. Vzhľadom na vývoj inflácie v posledných rokoch a vek našich bytov odporúčam mestu prehodnotiť tvorbu fondu opráv.
 4. V bytovom dome na ulici Štefánikova 18 sú okrem mesta aj ďalší vlastníci bytov. Z toho dôvodu je mesto povinné upraviť správu domu  v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových  priestorov – zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov alebo správcom.
 • Kontrola evidencie, vyrubovania a platenia dane za užívanie verejného priestranstva za obdobie september – december 2022

 

V kontrolovanom obodobí september – december 2022  prijalo mesto  5 oznámení o vzniku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva:

 • 3 oznámenia o  umiestnení kontajnera, resp.  stavebného materiálu   – 2 súhlasy,  1  oslobodenie do 3 dní
 • 2 oznámenia – umiestnenie trampolíny a skákacieho hradu – vydané odôvodnené   nesúhlasy

Ďalej bola 26 x uhradená daň  – za umiestnenie predajných stánkov počas  jarmoku, oznámenia, resp. komunikácia a zabezpečenie zaplatenia dane prebiehala cez  odd. kultúry.

Daň vypočítaná v kontrolovanom období bola  vo výške 1 009,50 eur. Bola zaplatená v plnej výške a v lehote na zaplatenie.     

Daň zaplatená za celý rok 2022 bola vo výške 3 546,50 eur, nedoplatky nie sú evidované.

Kontrolou boli zistené,nedostatky:

 1. Mesto v rozhodnutí č. 2 nesprávne uviedlo lehotu splatnosti dane a to do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Týmto konaním porušilo ustanovenie § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Mesto v prípade umiestnenia predajných stánkov nevydalo  rozhodnutia o vyrubení dane za osobitné užívanie verejného priestranstva v 26 prípadoch. Týmto konaním porušilo ustanovenie § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov –  Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 3. V jednom prípade nebol pri výpočte dane dodržaný správny postup v zmysle VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – podľa § 11 sadzba dane sa za každý aj začatý m2 určuje vo výške 2 eurá, pri výpočte bolo použité 6,25 m2 (nie 7 m2). Daňovník namiesto 14 eur zaplatil daň vo výške 12,50 eur. V tomto prípade nebolo vydané rozhodnutie.
 4. Pri kontrole oznamovania osobitného užívania verejného priestranstva počas jarmoku  daňovníci nepoužili tlačivo, ktoré je prílohou citovaného VZN. V priebehu kontroly boli na stránke mesta zverejnené postupy aj správne tlačivá týkajúce sa postupu prihlasovania sa a oznamovania  vzniku daňovej povinnosti.

 

 

Najnovšie články