Navigácia

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Belá

Kód projektu: 25120221181

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2: Energetika
Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného

osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva  v oblasti energetiky

Výzva – kód Výzvy: KaHR-22VS-1501

Miesto realizácie projektu: Spišská Belá

Celkové náklady projektu: 248 422,35  EUR

Celkové oprávnené výdavky: 245 316,75 EUR

z toho NFP: 233 050,91  EUR 

Spolufinancovanie prijímateľa: 3 105,60 EUR

Hlavný cieľ projektu :    Modernizácia verejného osvetlenia v meste  Spišská Belá

Mesto Spišská Belá prostredníctvom implementácie tohto projektu získalo nové úsporné , moderné, dlhodobo funkčné, regulovateľné a ekologické osvetlenie.  Realizáciou aktivít  spojených s modernizáciou verejného osvetlenia v meste došlo k odstráneniu nedostatkov existujúcej sústavy verejného osvetlenia v Meste Spišská Belá a jej unifikácii, čím sa výrazne znížili  náklady spojené s jeho údržbou. Výmenou súčasných svietidiel za moderné a vysoko efektívne sa odstránila  vysoká energetická náročnosť a celková zastaranosť systému.  Celkovo bolo  vymenených 390 kusov  svietidiel s vysokou účinnosťou (nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť , zníženie emisných plynov CO2 a pod.).

Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia, teda vďaka kvalitnejšiemu osvetleniu sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov mesta ako aj  účastníkov cestnej premávky, zlepšila sa viditeľnosť pre kamerové systémy, čím došlo k zvýšeniu bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku a k zníženiu kriminality v meste.  Zároveň projekt má výrazne pozitívny dopad na životné prostredie a životné podmienky občanov v meste.

 

Hlavné aktivity projektu:

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

Podporné aktivity projektu:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

Realizácia projektu: 07/2015 – 04/2016