Navigácia

Komisie Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 9/2019  z 31.1.2019 boli zriadené uvedené komisie v nasledovnom zložení: 

1. Komisia bytová, sociálnych vecí a verejného poriadku

Predseda komisie:

 • Mgr. Marta Britaňáková

Členovia:

 • Mgr. Branislav Zibura
 • Daniela Deptová
 • Gabriel Gemza
 • Maroš Vaverčák
 • Mgr. Katarína Duchnitzká
 • Ing. Anna Mlaková
 • Jaroslav Bachleda

 

2. Komisia financií a správy majetku

Predseda komisie:

 • Daniela Deptová

Členovia:

 • Mgr. Branislav Zibura
 • JUDr. Štefan Bieľak
 • Ing. Ján Svocák, PhD.
 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Jaroslav Bachleda
 • Ing. Veronika Kováčiková
 • Ing. Anna Kleinová

 

3. Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta

Predseda komisie:

 • Maroš Vaverčák

Členovia:

 • Gabriel Gemza
 • Jaroslav Bachleda
 • Ing. Sylvia Slavkovská
 • Mgr. Alena Schurdáková
 • JUDr. Štefan Bieľak
 • Mgr. Marta Britaňáková

 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

 • MUDr. Andrej Novák

Členovia:

 • Peter Tetemonte
 • Daniela Deptová

 

5. Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy,  životného prostredia a regionálnej politiky

Predseda komisie:

 • JUDr. Štefan Bieľak

Členovia:

 • Ing. Ján Svocák, PhD.
 • Ing. Sylvia Slavkovská
 • Mgr. Branislav Zibura
 • Peter Tetemonte
 • MUDr. Andrej Novák
 • Ing. Dávid Furcoň
 • RNDr. Paula Grivalská