Navigácia

Komisie Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

Členom komisie MsZ  môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Na rokovaní 27.11.2022 sa poslanci s primátorom mesta zhodli na zriadení týchto komisií v nasledovnom zložení: 

1. Komisia bytová, sociálnych vecí a verejného poriadku

Predseda komisie:

 • Mgr. Marta Britaňáková

Členovia:

 • Mgr. Branislav Zibura
 • František Gallik
 • Ing. Ján Svocák, PhD.
 • Jaroslav Bachleda
 • Ľubomír Šmindák
 • Ing. Ján Poliak

 

2. Komisia financií a správy majetku

Predseda komisie:

 • Ing. Ján Svocák, PhD.

Členovia:

 • Mgr. Branislav Zibura
 • JUDr. Štefan Bieľak
 • Ing. Lukáš Hotáry
 • Mgr. Marta Britaňáková
 • Maroš Vaverčák
 • Ľubomír Šmindák

 

3. Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta

Predseda komisie:

 • Mgr. Branislav Zibura

Členovia:

 • Ján Matava
 • Jaroslav Bachleda
 • Ľubomír Šmindák
 • Ing. Lukáš Hotáry
 • Mgr. Marta Britaňáková

 

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

 • Jaroslav Bachleda

Členovia:

 • Ing. Ján Poliak
 • Ján Matava

 

5. Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy,  životného prostredia a regionálnej politiky

Predseda komisie:

 • Ing. Lukáš Hotáry

Členovia:

 • Ing. Ján Svocák, PhD.
 • JUDr. Štefan Bieľak
 • Jaroslav Bachleda
 • Maroš Vaverčák
 • František Gallik
 • Ing. Ján Poliak