Navigácia

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá

boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 30.05.2019, uznesením č. 108/2019 a zmena záväznej časti územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením mesta č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 9/2008 v znení č. 1/2014 a č. 1/2017, schválené uznesením č. 109/2019. Zmeny a doplnky č. 3 sú účinné od 14. júna 2019 (VZN č. 5/2019 bolo vyvesené na úradnej tabuli do 29. júna 2019).

Názov prílohy Odkaz
ZaD3_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť
2-Komplexny_navrh_KU_ZaD3 Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD3 Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD3 Stiahnuť
5a-Navrh_dopravy_ZaD3 Stiahnuť
5b-Navrh_dopravy_ZaD3 Stiahnuť
6b-Navrh_vodného hospodárstva_ZaD3 Stiahnuť
7b-Navrh_energetika a telekomunikácie_ZaD3 Stiahnuť
8b-Vyhodnotenie_zaberov_PP_ZaD3 Stiahnuť
9a-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
9b-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
10ab_Navrh_regulacie Stiahnuť
10c_Navrh_regulacie Stiahnuť