Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.6.2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 23.6.2016 sa zaoberalo aj týmito témami: 

1./ Konsolidovaná účtovná závierka

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o výročnej správe ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Spišská Belá za rok 2015.

2./ Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

Poslanci prerokovali správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2015. Následne poslanci schválili

-ročnú účtovnú závierku Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

– výročnú správu Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

– hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. za rok 2015 a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (straty vo výške 88 479 EUR pred zdanením) podľa návrhu konateľa (riaditeľa) podniku. Vzhľadom na uvedený hospodársky výsledok poslanci uložili riaditeľovi Mestského podniku Petrovi Novajovskému pripraviť návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia podniku (najmä stratovej stavebnej výroby) v termíne do 31.08.2016 a predložiť ich na rokovanie mestského zastupiteľstva.

3./ Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Správu o hospodárení a ročnú účtovnú závierku spol. Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2015

Poslanci schválili ročnú účtovnú závierku a výročnú správu Lesov mesta a schválili hospodárenie a vysporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku spoločnosti podľa návrhu konateľa (riaditeľa) podniku. Keďže táto nová mestská spoločnosť bola založená v septembri 2015, reálne svoju ekonomicko –obchodnú činnosť začala činnosť až od januára 2016, tak jej hospodársky výsledok za rok 2015 bol minimálny účtovný zisk.

4./ Zásady odmeňovania poslancov

Mestské zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. Zásady odmeňovania poslancov sú zverejnené na www.spisskabela.sk.

5./ Prepožičania čestného názvu ZŠ Milana Rastislava Štefánika

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o oslavách 145. výročia založenia Základnej školy na Štefánikova ulici v Spišskej Belej a o schválení prepožičania čestného názvu „Základná škola Milana Rastislava Štefánika“ v Spišskej Belej s účinnosťou od 1.9.2016.

6./ Prístavba telocvične pri základnej školy

Poslanci schválili návrh štúdie prístavby telocvične pri Základnej škole, Štefánikova 19 v Spišskej Belej. Návrh štúdie je zverejnený na internetovej stránke mesta. Na túto prístavbu mesto získalo na základe projektu mesta dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 60 tis. EUR a z rozpočtu mesta vyčlenilo sumu 20 tis. EUR (o tom sme už skôr informovali). V súčasnosti sa vypracúva projektová dokumentácia na túto prístavbu, v ktorej sa vybudujú 4 šatne, sprchy a sociálne zázemie so skladom náradia.

7./ Prístavba prednej budovy Základnej školy M. R. Štefánika v 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o pripravovanej prístavbe prednej budovy Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Poslanci zároveň boli informovaný o získaní dotácie zo štátneho rozpočtu na vybudovanie bezbariérových vstupov do oboch budov školy vo výške 18 tis. EUR. Následne poslanci schválili realizáciu výstavby uvedenej prístavby v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Táto prístavba sa bude realizovať počas týchto letných prázdnin (viac v samostatnom článku).

8./ Užívanie detského ihriska pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Zimnej ulici

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie nepriaznivú situáciu pri užívaní detského ihriska pri elokovanom pracovisku Materskej školy na Zimnej ulici č. 47 v Spišskej Belej širokou verejnosťou. Po diskusii poslanci schválili návrh riešenia užívania detského ihriska pri elokovanom pracovisku jeho rozdelením na verejnú a neverejnú časť (viac v samostatnom článku).

9./ Doplnenie Plánu investičných aktivít mesta na rok 2016

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na doplnenie Plánu investičných aktivít mesta Spišská Belá na rok 2016. Na základe podnetov obyvateľov mesta doplnilo do plánu ešte na tento rok tieto investície:

Názov akcie / projektu Popis akcie
Stavebná úprava chodníka na Kúpeľnej ulici od č. 15 po č. 61 Modernizácia existujúceho poškodeného chodníka a jeho nahradenie novým povrchom – betónovou dlažbou s osadením chodníkových obrubníkov
Stavebná úprava chodníka na ulici Osloboditeľov – po strane domov nepárnymi číslami Položenie nového asfaltu na súčasný asfaltový chodník a vjazdy do dvorov rodinných domov, ktoré sú v havarijnom technickom stave

V oboch prípadoch však zatiaľ chýbajú potrebné financie v rozpočte mesta, takže realizácia týchto dvoch investičných akcií mesta ešte v tomto roku je zatiaľ otázna a je úlohou primátora mesta nájsť, resp. zabezpečiť potrebné financie na tieto investície.

10./ Spoločný projekt nášho mesta s poľským mestom Szczawnica

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o návrhu spoločného projektu Mesta Spišská Belá s poľským mestom Szczawnica v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko INTERREG V-A PL-SK 2014-2020. Mestské zastupiteľstvo schválilo podanie uvedeného projektu a partnerstvo (účasť) mesta Spišská Belá v tomto projekte a zároveň schválilo spolufinancovanie tohto projektu z rozpočtu mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu.

11./ Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa)

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení projektového zámeru Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier, ako tzv. vlajkového projektu v rámci Programu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020. Poslanci schválili podanie tohto projektu s celkovým rozpočtom oprávnených investičných stavebných výdavkov pre mesto Spišská Belá vo výške 669.862 EUR. Spolufinacovanie uvedeného projektu z rozpočtu mesta bude vo výške cca 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

12./ Zmena rozpočtu mesta č. 5/2016

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 5. Zmena rozpočtu je zverejnená na internetovej stránke mesta.

13./ Prevádzkovanie Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o súčasnom stave prevádzkovania Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej a o potrebe riešenia jej budúceho prevádzkovania vzhľadom na potrebu budúcej modernizácie tejto čistiarne. O tejto tému poslanci budú ešte rokovať na ďalších zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

14./ Memorandum o spolupráci s VSD a.s.

Mestské zastupiteľstvo schválilo Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Spišská Belá a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice (VSD a.s.).

15./ Predaj tovaru na trhovom mieste v Spišskej Belej

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o potrebe riešenia predaja tovaru na trhových miestach a ambulantnom predaji tovaru na území mesta  Spišská Belá. Primátor mesta upozornil poslancov, že v súčasnosti nie je možný trhový, resp. ambulantný predaj, nakoľko mesto nemá určené trhové miesta, kde by bol možný takýto predaj. Poslanci majú zvážiť, či takýto predaj na niektorých miestach v našom meste povolia (potom už nebude nutné predávať napr. poľské jahody na katolíckej fare).

16./ Zápis detí do prvého ročníka ZŠ a MŠ

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o výsledku zápisu detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 a o výsledku zápisu detí do Materskej školy v Spišskej Belej (viac v samostatnom článku).

17./ Pridelenie nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie 1-izbového mestského nájomného bytu na Štefánikovej ul. č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Jozefovi Knapikovi, bytom Spišská Belá a pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na Štefánikovej ul. č. 18 v Spišskej Belej do nájmu žiadateľovi Jánovi Lorenčíkovi ml., trvale bytom Petzvalova 28, Spišská Belá.

18./ Majetkové pozemkové prevody

1./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov medzi Jozefom Talárom a manž., bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova 41 a Mestom Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávne vysporiadania vlastníctva k pozemkom pri areáli Materskej školy na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej Belej pre účely plánovanej prístavby (rozšírenia kapacity materskej školy)

2./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj pozemku za domom na Štefánikovej č. 22 pre žiadateľov Michala Grivalského a manž., Štefánikova 23, Spišská Belá s odčlenením časti pozemku ako prístupovú cestu k domu na Štefánikovej ulici č. 22 a nevyhovelo žiadosti Ondreja Pješčáka, Štefánikova 22, Spišská Belá o odkúpenie tohto pozemku.

3./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámenu pozemkov medzi Milošom Pajerom, Letná č. 69, Spišská Belá a Mestom Spišská Belá z dôvodu, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod miestnou komunikáciou na Letnej ulici.

4./ Mestské zastupiteľstvo prehodnotilo predaj pozemku kupujúcim Emilovi Krigovskému a manž., Kúpeľná 16 Spišská Belá a ich žiadosti vyhovelo.

5./ Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku pre žiadateľov Žanetu Jaškovú a Andreu Jaškovú, Petzvalova 50, Spišská Belá do ich podielového spoluvlastníctva v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome (prezáhradka).

6./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj časti pozemku pre žiadateľov: Martina Kovalčíka a manž., ul. Krátka 24, Spišská Belá za ich rodinným domom s cieľom zabezpečenia štandardného prístupu k pozemku vo vlastníctve žiadateľov.

7./ Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj časti pozemku na Slnečnej ul. v k.ú. Spišská Belá pre žiadateľa Vladimíra Frindta, ul. Slnečná 43, Spišská Belá za rodinným domom (ako záhradku).

19./ Predaj pozemkov v Lendaku

Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj pozemku v lokalite Pod Kicorou v k.ú. Lendak pre kupujúcich Mariána Maniaka a manž., Slnečná 21, Lendak na výstavbu rodinného domu. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo predaj pozemku v lokalite Pod Kicorou v k.ú. Lendak pre kupujúcu Františku Petrasovú, Pod Kicorou 40, Lendak, pre kupujúcich Jána Halčina a manž., Na Kosorku 53, Lendak, pre kupujúcich Milana Halčina a manž., Na Kosorku 66, Lendak na účely výstavby rodinného domu.

20./  Predĺženie prevádzkovej doby v podnikateľských prevádzkach

Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Bufet v Belanských kúpeľov v Spišskej Belej žiadateľovi Ingrid Rothovej, bytom Kežmarok nasledovne: PIATOK a SOBOTA: od 12.00 – do 24.00 hod. Mestské zastupiteľstvo schválilo predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke Kaviareň na Zimnej ul. č. 15 v Spišskej Belej žiadateľovi Tomášovi Hankovi, bytom Spišská Belá, Popradská 58 nasledovne: NEDEĽA – ŠTVRTOK od 11.00 hod. do 24.00 hod., PIATOK a SOBOTA: od 11.00 – 02.00 hod.

21./ Ďalšie prevádzkovanie nebytových priestorov na Hviezdoslavovej 1

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť súčasného nájomcu nebytových priestorov v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 1 (na prízemí) – prevádzka „Chlieb – pečivo“ Anny Neupauerovej, bytom Kúpeľná 17, Spišská Belá o zmenu nájomcu z doterajšieho nájomcu na nového nájomcu: Marko Tatry s.r.o., Zimná 68, Spišská Belá (konateľ Marek Mešar). Mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo prenajať tieto nebytové priestory priamo konkrétnemu žiadateľovi bez verejnej súťaže, ktorého navrhol doterajší nájomca týchto priestorov. Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že v prípade ukončenia nájmu uvedených nebytových priestorov doterajším nájomcom mesto ako prenajímateľ vyberie nového nájomcu týchto priestorov na základe obchodnej verejnej súťaže. Doterajší nájomca (Anna Neupauerová) však doposiaľ neukončil uvedený nájomný vzťah (nepožiadal o ukončenie nájmu), preto naďalej zostáva nájomcom týchto priestorov. 

22./ Ďalšie prevádzkovanie nebytových priestorov na Hviezdoslavovej 8

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Márie Bednárovej, bytom Petzvalova 28, Spišská Belá o zmenu nájomcu nebytových priestorov v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 8 (na prízemí – „Potraviny – večierka“). V tomto prípade poslanci schválili zámer na prenájom týchto priestorov za doterajších podmienok, nakoľko ide o zachovanie (pokračovanie) doterajšej prevádzky doterajšieho nájomcu, pretože ide o zmenu právnej formy nájomcu z fyzickej osoby na spol. s r. o., ktorej spoločníkom je druh žiadateľky Márie Bednárovej a ktorá bude naďalej prevádzkovať uvedenú prevádzku.

23./ Rozšírenie telekomunikačnej siete na Štefánikovej ulici

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o spôsobe rozšírenia telekomunikačnej siete v Spišskej Belej na Štefánikovej ulici č. 18-19 a Letnej ulici č. 3-5. Viac informácii v samostatnom článku.

24./ Z činnosti hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku vykonaných kontrol za obdobie máj a jún 2016 a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016.

25./ Dotácia pre Občianske združenie Moje mesto Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 3000 EUR z rozpočtu mesta pre rok 2016 pre Občianske združenie Moje mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá. Táto dotácia má slúžiť na podporu rôznych projektov zameraných na riešenie zložitých rodinných situácii obyvateľov mesta, ktorí sa spravidla nie vlastným zavinením ocitli v ťažkej životnej situácii a v odôvodnených prípadoch je potrebné im finančne pomôcť aj zo strany mesta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X