Aktuality
Počet zobrazení 456

Začala sa realizácia projektu pod názvom Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier

Dňa 24.11.2016 sa v poľskom Nowom Targu uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Partnerstvo v spolupráci – Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko – slovenskom pohraničí“, ktorú zorganizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. (ďalej EZÚS TATRY). Počas tejto konferencie slávnostne podpísalo partnerskú zmluvu deväť poľských, slovenských samospráv a EZÚS TATRY. Oficiálne sa tak začala realizácia projektu týkajúca sa výstavby II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, ktorý bol schválený v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Za Mesto Spišská Belá ako jedného z partnerov tohto projektu podpísal túto zmluvu primátor mesta Štefan Bieľak.

V tomto tzv. vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému prechodu Kacwin – Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká Franková na východe. Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. To znamená, že partneri doplnia a napoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier, vybudované v predchádzajúcom období.

Pripomíname, že v rokoch 2014 – 2015 vzniklo približne 100 km cyklistických trás v rámci I. etapy Cesty okolo Tatier vybudovaných prostredníctvom 13 partnerov v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Spolu s úsekmi, ktoré sú naplánované v rámci II. etapy Cesty okolo Tatier tak vznikne vyše 160 km cyklistických trás.

V tomto projekte spolupracuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a 5 slovenských (mestá Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim partnerom a inštitúciou, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a riadenie projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktorého zakladatelmi su na polskej strane Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a na slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku.

REGIÓN OBEC DĹŽKA v km SPOLU
ORAVA Trstená 2,3 187 200,00 €
LIPTOV Liptovský Mikuláš 1,5 286 945,40 €
SPIŠ Kežmarok 5,1 641 075,10 €
Spišská Belá I. 5,1 669 018,06 €
Stará Ľubovňa 4,2 423 702,62 €
SPOLU 18,2 2 207 941,18 €

V rámci tohto projektu Mesto Spišská Belá celkovo vybuduje 5 144 m cyklotrás, z toho 3,0 km bude mať len štrkový povrch (T. Kotlina – Kardolína) a 2,144 km bude mať asfaltový povrch (Strážky – Spišská Belá).

Alokácia pre Mesto Spišská Belá je v rámci tohto projektu vo výške 669 018,06 EUR vrátane spolufinancovania. Z rozpočtu mesta na spolufinancovanie investičných výdavkov sa predpokladá suma 34 295,07 EUR. Presná konkrétna výška uvedených súm však bude závisieť od výsledku verejného obstarávania (predpokladajú sa konečné nižšie sumy). Začiatok stavebných prác sa predpokladá na jar 2017 po ukončení verejného obstarávania a ukončenie stavebných prác sa predpokladá do konca roka 2017.

Najnovšie články