Aktuality
Počet zobrazení 809

Výstavba cyklotrás v okolí Spišskej Belej bude pokračovať v roku 2017

Dňa 28. septembra 2016 v poľskom Rzeszowe Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SR 2014-2020 schválil tzv. vlajkový projekt pod názvom Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier (II. etapa) – výstavba cyklotrás v okolí Tatier. Tento projekt podalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) a partnerom tohto projektu je aj Mesto Spišská Belá.

Uvedený cyklistický chodník, ktorý bude spájať viaceré slovenské a poľské mestá v rámci cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, povedie aj cez mesto Spišská Belá (bude sa napájať na už existujúcu cyklotrasu Sp. Belá – T. Kotlina). Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier bude dlhá viac ako 250 km. Na slovenskej strane by mal cyklistický okruh viesť cez mestá Trstená, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Spišská Belá a Stará Ľubovňa. V Poľsku by mal smerovať cez územie Nového Targu, obec Szaflare, Nowy Targ smerom na Krempachy, Czorsztyn až po hraničný priechod Kacwin – Veľká Franková. Cieľom projektu je sprístupňovať miesta s vysokou krajinnou, kultúrnou, historickou a prírodnou hodnotou na oboch stranách hranice Vysokých Tatier.

REGIÓN OBEC DĹŽKA v km SPOLU
ORAVA Trstená 2,3 187 200,00 €
LIPTOV Liptovský Mikuláš 1,5 286 945,40 €
SPIŠ Kežmarok 5,1 641 075,10 €
Stará Ľubovňa 4,2 423 702,62 €
Spišská Belá 5,1 669 862,22

A čo konkrétne bude budovať Mesto Spišská Belá ?

Úseky cyklotrás – Cesta okolo Tatier – II. Etapa

Investor – Mesto Spišská Belá

1 Cyklochodník – Parkovisko Belianska jaskyňa (Tatranská Kotlina) – Lysá Poľana (I. etapa) – v dĺžke  3,0 km (Kardolína) v k.ú. Tatranská Lomnica
2 Cyklochodník v úseku Kežmarok- Strážky (od k.ú. Kežmarok/Strážky cez kaštieľ až po most za hasičskou zbrojnicou) v dĺžke cca 1,0 km
3 Cyklochodník v úseku Strážky – Spišská Belá (úsek č.1: cca 0,8 km + úsek č.3: takmer 0,3 km – úsek č.2: sa nerealizuje) – teda spolu : 1,1 km

V rámci tohto projektu Mesto Spišská Belá celkovo vybuduje cca 5,1 km cyklotrás, z toho 3,0 km bude mať len štrkový povrch (T. Kotlina – Kardolína – smer Ždiar) a na úseku dlhom 2,1 km (Strážky – Spišská Belá) bude mať asfaltový povrch úsek cca 1,6 km a  cca 0,5 km cez park kaštieľa v Strážkach bude mať mlátový povrch (špeciálny piesok).

Pre Mesto Spišská Belá je v rámci tohto projektu určená suma 669 018 EUR – z toho povinné 5% spolufinancovanie mesta by malo byť vo výške 34 295 EUR. Presná konkrétna výška nákladov na túto výstavbu bude závisieť od výsledku verejného obstarávania.

Na základe iniciatívy mesta Spišská Belá naviac Prešovský samosprávny kraj podporí výstavbu týchto cyklotrás sumou vo výške 50 % investičných nákladov mesta na spolufinancovanie tohto projektu, čiže sumou cca 17 147 EUR na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK. Okrem uvedených stavebných (investičných) nákladov sú s podaním a realizáciou tohto projektu spojené ďalšie tzv. neinvestičné výdavky, ktoré bude hradiť mesto zo svojho rozpočtu do výšky max. cca 10 tis. EUR.

Do konca roka 2016 by mala byť podpísaná zmluva o financovaní projektu a tiež sa priebežne začne príprava verejného obstarávania. Predpoklad začatia výstavby cyklotrás je odhadovaný na apríl/máj 2017 (v prípade úspešného ukončenia verejného obstarávania) s ukončením stavebných prác najneskôr do konca roka 2017. Tak, cyklisti, môžete sa tešiť na ďalšie km cyklotrás v okolí Spišskej Belej, ale aj Kežmarku !!!

 

Názov prílohy Odkaz
poland-slovakia_sk Stiahnuť
informacia-o-projekte Stiahnuť
Najnovšie články