Aktuality
Počet zobrazení 686

Zo zasadnutia MsZ dňa 13. augusta 2015

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 13.8.2015 sa venovalo aj týmto témam:

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len „MsZ“) vzalo na vedomie zámer mesta predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) v rámci Operačného programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Belá“ a schválilo predloženie tejto žiadosti. MsZ schválilo celkový rozpočet projektu vo výške 250 264 EUR, toho spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške 5%, t.j. 12 513 EUR a z fondov EÚ a štátneho rozpočtu suma 237751 tis. EUR.

Projekt na výstavbu cyklotrasy okolo Tatier – 2. etapa

MsZ schválilo zámer tzv. vlajkového projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTEREG V-A Poľská republika – Slovensko 2014-2020 (financovaného z fondov EÚ) na výstavbu cyklotrasy „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“ a teda  schválilo zapojenie mesta Spišská Belá do tohto tzv. vlajkového projektu v rozsahu

–          výstavby cyklochodníka „Spišská Belá – Kežmarok“ – v dĺžke 2,1 km

–          výstavby cyklochodníka „Tatranská Kotlina – Kardolína (pred Ždiarom)“ – v dĺžke 3,0 km.

Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá

MsZ prerokovalo protest Okresnej prokuratúry v Kežmarku proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.2/2014, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá a vyhovuje tomuto protestu. Preto MsZ schválilo návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č.4/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá“. Obsah prevádzkového poriadku sa však vôbec nezmenil, išlo len o inú formu jeho schválenie.

Piata zmenu rozpočtu mesta

MsZ schválilo 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá v roku 2015 – rozpočtovým opatrením č. 5/2015. V rámci tejto zmeny sa použili aj financie z rezervného fondu mesta vo výške 54 998,- EUR. Zmena rozpočtu mesta je zverejnená na :

http://www.spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie/rozpocet-mesta/2015

„Zemiansky dvor Šarpanec“ (Agroturistika a agrofarma Šarpanec)

MsZ vzalo na vedomie prezentáciu zámeru projektu „Zemiansky dvor Šarpanec“ (Agroturistika a agrofarma Šarpanec) predložený spoločnosťou MoresResort s.r.o., Bratislava, ktorý bol osobne prezentovaný zástupcom spoločnosti na diskusnom stretnutí s poslancami dňa 6.8.2015. Poslanci schválili zámer projektu „Zemiansky dvor Šarpanec“ (Agroturistika a agrofarma Šarpanec) predloženého spoločnosťou MoresResort s.r.o., ul. Galvaniho 17C, Bratislava za podmienok uvedených prílohe uznesenia a v rozsahu projektovej štúdie, ktorá tvorí prílohu uznesenia.

Viac na http://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/projekt-zemiansky-dvor-sarpanec

Mestské lesy – nová s.r.o. a lesné projekty  

MsZ vzalo na vedomie informáciu o možnosti podania projektov na obnovu lesa (lesných porastov) a obnovu lesných ciest v rámci aktuálnych (zverejnených) výziev z fondov EÚ v rámci  Programu rozvoja vidieka 2014-2020. V súčasnosti sa pripravujú projekty, pričom tak na obnovu lesa (zalesňovania a súvisiace práce), ako aj na opravu lesných ciest je možné podať samostatné projekty-  každý až do sumy 1 mil. EUR.

Práve z dôvodu podania týchto projektov poslanci schválili založenie novej mestskej spoločnosti – Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. so 100 % majetkovou účasťou mesta Spišská Belá, ktorej predmetom činnosti bude hospodárenie a správa mestských lesov. Takže pôjde o presun doterajšej lesnej správy mestských lesov z Mestského podniku na novú s.r.o..  To znamená, že súčasný Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. sa bude venovať jeho ostatným doterajším činnostiam – odpadovému hospodárstvu, údržbe miestnych komunikácii, stavebnej výrobe vrátane správy kameňolomu v Tatranskej Kotline. Riaditeľom Lesov mesta Spišská Belá bude tiež Bc. Peter Novajovský (je riaditeľom Mestského podniku) a pričom odborné riadenie hospodárenia v lesoch bude mať i naďalej na starosti Ing. František Pisarčík (súčasný náš odborný lesný hospodár). V súčasnosti prebieha registrácia tejto novej mestskej s.r.o., pričom jej činnosť by mala začať v priebehu najbližších týždňov.

Majetkové prevody a prenájmy pozemkov

1./  MsZ schválilo predaj pozemku o výmere 390 m2 v k.ú. Strážky záujemcovi Dávidovi Korubovi, Medňanského 63, Spišská Belá na výstavbu rodinného domu (na základe verejnej obchodnej súťaže)

2./ MsZ schválilo majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva k pozemkom nachádzajúcich sa pod miestnymi komunikáciami a verejnou zeleňou na sídlisku na Družstevnej ulici v Spišskej Belej

3./ MsZ schválilo predaj časti pozemku kupujúcemu Vladimírovi  Stempakovi, Družstevná 9, Spišská Belá v rámci majetkovoprávneho dovysporiadania stavebného pozemku na Lipovej ulici v Spišskej Belej  

4./  MsZ schválilo prenájom časti pozemku o výmere 13 m2 pri parkovisku v Tatranskej Kotline pre účely umiestnenia predajného stánku doterajšiemu nájomcovi  Františkovi Grichovi, L. Svobodu 15, Spišská Belá

5./  MsZ schválilo prenájom pozemku v k.ú. Spišská Belá (pri Slovenskej Vsi – pri rieke Biela) nájomcovi Miroslavovi  Neupauerovi, Slovenská Ves 422  na účely chovu včiel

6./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku v k.ú. Spišská Belá žiadateľke MVDr. Ľudmile Pitoňákovej, Ždiar č. 456 z dôvodu vysporiadania pozemku na výstavbu rodinného domu na  Továrenskej ulici v Spišskej Belej.

7./  MsZ vzalo na vedomie záujem o kúpu pozemku na výstavbu 3 garáží na Slnečnej ulici č. 72 v Spišskej Belej

Stavebné a investičné aktivity mesta

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizovaných stavebných a investičných aktivitách mesta (počas mesiaca júl a august 2015)

-výstavba cintorínskeho múra a novom cintoríne

-modernizácia chodníka na sídlisku na Družstevnej ulici

-dokončenie parkoviska pri materskej škole (asfaltácia časti cesty)

-výstavba chodníka okolo pamätníka 2. sv. vojny – sochy partizána

-oprava oporného múra (palisád) na Petzvalovej ulici

-zriadenie priechodov pre chodcov – pri obchodnom dome a pri Belianskej vinárni

-vybudovanie odľahčenia dažďovej kanalizácie na Letnej ulici so zaústením do Belianskeho potoka

Najnovšie články