Navigácia

Historický kalendár mesta Spišská Belá

JANUÁR

1.1.1923  V Spišskej Belej zriadený obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, obecná rada a starosta po zrušení mestského magistrátu Zákonom č.275/1922.

1.1.1972  Právoplatnosť zlúčenia Spišskej Belej a Strážok po dohode na spoločnom pléne Mestského národného výboru Spišskej Belej a Miestneho národného výboru Strážok v auguste 1971 a po schválení Okresným národným výborom v Poprade.

4.1.1607  Poľský kráľ Žigmund III. udelil Spišskej Belej privilégium konania dvoch dvojdňových  výročných trhov (jarmokov) – na sv. Antona (17.1.) a na sv. Matúša (21.9.).

6.1.1807  V Spišskej Belej sa narodil Jozef Maximilián Petzval – fyzik, matematik, vynálezca a univerzitný profesor.

15.1.1597  V Strážkach zomrel Gregor Horváth-Stančič (Stansith), cirkevný spisovateľ, župný hodnostár a zakladateľ gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach (1585-1711), ktoré bolo známe v celom Uhorsku.

17.1.   Sviatok sv. Antona, patróna rímskokatolíckeho kostola a mesta Spišská Belá.

18.1.1994 Vrátenie belianskych mestských pozemkov na lendackej Pálenici Vojenskými lesmi a majetkami v Kežmarku (555 ha).

22.1.1786    Vysviacka novopostaveného evanjelického kostola v Spišskej Belej.

27.1.1945    Oslobodenie Spišskej Belej a Strážok Sovietskou armádou.

27.1.1965  Obnovenie štatútu mesta Spišská Belá a zriadenie Mestského národného výboru, získanie titulu „Mesto 20. výročia oslobodenia Sovietskou armádou“.

FEBRUÁR

14.2.    Sviatok sv. Valentína, spolupatróna rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej.

17.2.1921    Kolaudácia lesnej železnice Spišská Belá – Lendak.

MAREC

13.3.1878    Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej.

15.3.1947  Spišskej Belej odňaté tatranské katastrálne územie v prospech mesta Vysoké Tatry nariadením SNR č.52.

15.3.1972    Zomrela barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach. 

22.3.1977 Zomrel beliansky kňaz, kanonik Jozef Vojtas, spišský historik a organizátor generálnej opravy rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej.

26.3.1835 Narodil sa Samuel Weber, evanjelický kňaz, významný spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej, autor prvej monografie o Spišskej Belej.

31.3.1993 Spišskej Belej vrátené mestské pozemky v Tatrách Správou Tatranského národného parku.

APRÍL

5.4.1739  Poľský kráľ August III. v privilégiu zvýšil Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov (jarmokov) z troch na päť, čo potvrdil 13.8.1739 aj uhorský kráľ Karol VI.

17.4.1919  Vo Viedni zomrel Ladislav Mednyánszky, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach.

23.4.1852  V Beckove sa narodil Ladislav Mednyánszky.

30.4.1572  V Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania.

MÁJ

2.5.1949  V Spišskej Belej založené Jednotné roľnícke družstvo.

3.5.1811  Uhorský kráľ František I. v privilégiu pridal Spišskej Belej k piatim dvojdňovým výročným trhom (jarmokom) ešte dva, do celkového počtu sedem. Prvý deň bol vždy kramársky, druhý deň bol dobytčí.

5.5.1674  Navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona rehoľou piaristov z Podolínca.

7.5.1784  Položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.

10.5.1769  Na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky obsadili Spišskú Belú a Ľubicu,  neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.

18.5.1908  Zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik, pochovaný na cintoríne v Spišskej Belej.

19.5.1991  Slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.

JÚN

21.6.1596  Pri obrane starodávnych chotárnych hraníc Spišskej Belej v tatranských Zadných Meďodoloch, počas nočného prepadu žoldniermi Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva, padli občania Spišskej Belej Tobias (Tobiáš) Schlosser a Blasius (Blažej) Schuster, ďalších 15 občanov bolo zranených, z toho traja ťažko.

JÚL

2.7.1964  Slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej.

13.7.1701  Neúspešná a protiprávna akcia Kežmarku proti  Spišskej Belej na pripojenie tzv. Spoločných pasienkov v Belianskych Tatrách ku Kežmarku, pričom bola do Tatier odoslaná  aj expedičná vojenská jednotka kežmarského rodáka kpt. Jakuba Edlera von Kray, k boju s belianskymi obrancami však nedošlo, incident riešila Spišská Belá právnou cestou.

15.7.1251  Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV.

16.7.1543  Priateľská dohoda Spišskej Belej a Kežmarku o zmene priebehu spoločných chotárnych hraníc v podhorí Tatier v prospech Kežmarku, súčasne Spišská Belá povolila pásť Kežmarku a Rakúsom na svojich pasienkoch (Weidenau) – vznik tzv. Spoločných pasienkov.

24.7.1872  Dohoda o rozdelení „Spoločných pasienkov“ v Belianskych Tatrách na tri rovnaké časti medzi Spišskú Belú, Kežmarok a Rakúsy (územie medzi sedlom Červená hlina a Kopským sedlom) s vytýčením nových hraníc a  súčasne zmena chotárnych hraníc Spišskej Belej v Doline Siedmich prameňov v prospech obce Rakúsy.

25.7.1892  Začiatok prevádzky železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie.

26.7.  Sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach.

29.7.1891  Narodila sa barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach.

31.7.1910  Na Nižných lúkach v Spišskej Belej sa odohral prvý futbalový zápas medzi Spišskou Belou a Matejovcami.

AUGUST

1.8.1558  Narodil sa Gregor Horváth-Stančič (Stansith), zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.

3.8.-18.9.1772  Varšavská dohoda Rakúska a Poľska o zrušení zálohu spišských miest Poľsku.

5.8.1881  Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej objavili Beliansku jaskyňu.

6.8.1882  Slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.

24.8.1921  Zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.

25.8.1271  Získanie mestských práv Spišskej Belej v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.

25.8.1997  Kolaudácia chaty Plesnivec v Belianskych Tatrách po generálnej oprave mestom Spišská Belá. Slávnostné otvorenie s omšou a vysvätením chaty uskutočnené 4.10.1997.

26.8.1859  Dohoda Spišskej Belej s Panstvom Palocsay o zmene chotárnych hraníc v tatranských Zadných Meďodoloch v prospech Spišskej Belej – rozšírenie chotára po Jahňací štít a Havran.

28.8.1960  Slávnostné odovzdanie vybudovanej novej základnej školy na Moskovskej ulici v Spišskej Belej do užívania.

SEPTEMBER

7.9.1932  Kolaudácia výstavby mestského vodovodu  (15.6.1931-7.9.1932).

10.9.1912  V Spišskej Belej zomrel Dr. Michal Greisiger, beliansky lekár, archeológ a prírodovedec.

17.9.1891  Vo Viedni zomrel beliansky rodák Jozef Maximilián Peztval,  významný fyzik, matematik a vynálezca.

29.9.1919  V Spišskej Belej bol zriadený plebiscitný komisariát v budove tabakovej továrne (laktáreň) pre zabezpečenie konania plebiscitu na spornom území Spiša medzi Poľskom a Československom, ktorý sa však nakoniec nekonal a časť  územia Spiša bola pričlenená k Poľsku.

30.9.1263  Prvá známa písomná zmienka o Spišskej Belej (Bela) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV.

30.9.1667  Poľský kráľ Ján II. Kazimír zvýšil v privilégiu Spišskej Belej počet výročných  dvojdňových trhov (jarmokov) z dvoch na tri.

OKTÓBER

1.10.1876  Zrušenie samostatnej Provincie 16 spišských miest a začlenenie miest (aj Spišskej Belej) do Spišskej župy.

12.10.1535  Poľský kráľ Žigmund I. udelil Spišskej Belej privilégium konať týždňové trhy každú nedeľu. Od roku 1842 uhorský kráľ Ferdinand I. preložil týždňové trhy na každý piatok.

29.10.1994  Slávnostné otvorenie Múzea Dr. Michala Gresigera v Spišskej Belej.

NOVEMBER

5.11.1772  V Spišskej Novej Vsi, beliansky richtár Daniel Haasz a ostatní richtári a zástupcovia prinavrátených 13 zálohovaných spišských miest späť do Uhorska, zložili slávnostný sľub vernosti Márii Terézii v zastúpení spišským županom grófom Jánom Csákym.

8.11.1412  Uhorský kráľ Žigmund podpísal v Záhrebe zálohovú listinu  poľskému kráľovi Vladislavovi II. Jagelovskému o zálohu 13 spišských miest (aj Spišskej Belej) a troch slobodných kráľovských miest (Stará Ľubovňa, Podolínec, Hniezdne) Poľsku za finančnú pôžičku na vojnu proti Benátkam.

9.11.1774  Mária Terézia zriadila z bývalých zálohovaných spišských miest samostatnú Provinciu 16 spišských miest so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Pre nesúhlas Starej Ľubovne, Podolínca a Hniezdneho došlo k definitívnemu zriadeniu tejto provincie až 5.6.1778 po nariadení Márie Terézie o pričlenení týchto miest k provincii.

21.11.1925  Uznesenie Obecnej rady Spišskej Belej o zakúpení 555 ha pozemkov na lendackej Pálenici od grófa Hohenloheho, kúpna zmluva uzavretá 18.l2.1925.

24.11.1906  V Jurgove sa narodil beliansky kňaz a spišský historik , kanonik Jozef Vojtas.

29.11.1896  Elektrické osvetlenie Belianskej jaskyne, ako jednej z prvých v Európe.

DECEMBER

10.12.1893  Začatie prevádzky železnice Spišská Belá – Podolínec.

10.12.1844  Narodil sa Augustín Kaltstein, beliansky podnikateľ a štedrý sponzor, ktorý sa významne podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne a výstavbe Tatranskej Kotliny.

11.12.1918  Spišská Belá dočasne obsadená poľským okupačným vojskom.

18.12.1948  Zákonom SNR č.11 boli Spišskej Belej odobraté pozemky a majetky v Tatrách a začlenené do TANAP-u (s platnosťou od 1.1.1949).

25.12.1851   V Stráňach pod Tatrami sa narodil Dr. Michal Greisiger, významný beliansky lekár, archeológ a prírodovedec.

31.12.1922  Zrušenie mestského magistrátu v Spišskej Belej a zriadenie obecného úradu od 1.1.1923.

Chronológia výstavby významných nehnuteľností v Spišskej Belej

Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka – postavený v 13. storočí medzi rokmi 1250-1270 v neskororománskom slohu. V 14. storočí gotická prestavba – predĺženie svätyne o východnú polovicu a zaklenutie lode s dvomi podpornými stĺpmi na dvojlodie. V druhej polovici 15. storočia pristavená gotická severná kaplnka sv. Kataríny, neskôr v 18. storočí premenovaná na kaplnku sv. Valentína.

Veža kostola v roku 1832 vyvýšená a zakončená strešnou helmicou súčasného tvaru, v roku 1882 pôvodné malé strieľňové  okienka vybúrané do veľkých pseudogotických okien, veža dostala novú pseudogotickú fasádu  so zamurovanými  ozdobnými terakotami. Táto fasáda odstránená v roku 1976, odkedy veža získala súčasný vzhľad.

Renesančná zvonica – postavená v rokoch 1589-1590, sgrafitová výzdoba sa nezachovala.

Rímskokatolícka fara – postavená v 16. storočí, opakovane prestavovaná.

Radnica – postavená v 16. storočí, niekoľkokrát prestavovaná, pri poslednej oprave v roku 1971 zbúraná a nanovo postavená celá severná polovica budovy, architektonicky sa súčasne radnica spojila s budovou kina do dominantnej dvojbudovy.

Mariánsky stĺp – postavený v roku 1729. Na pôvodnom mieste pri hlavnej križovatke bol do roku 1979, od roku 1983 inštalovaná kópia stĺpu v parku pod budovou lekárne. Pri rekonštrukcii sochy Panny Márie sa nedodržala pôvodná kompozícia originálu sochy do roku 1960, ktorá dovtedy držala na pravom ramene dieťa – Ježiška. Torzo originálnej sochy je umiestnené na farskom dvore.

Evanjelický kostol – barokovo-klasicistický, postavený v rokoch 1784-1786.

Kostol sv. Anny v Strážkach – gotický, postavený v 14.-15. storočí.

Renesančná zvonica v Strážkach – postavená koncom 16. storočia, v roku 1629 získala sgrafitovú výzdobu.

Kaštieľ Strážky  postavený v renesančnom slohu v rokoch 1570-1590 a prestavaný v rokoch 1618-1628.

Budova Múzea J.M.Petzvala – neskororenesančná z roku 1669, pôvodne prízemná, začiatkom 18. storočia baroková prestavba do súčasnej podoby.

Budova Múzea Dr. Michala Greisigera – postavená v rokoch 1886-1889 so pseudorenesančnou fasádou.

Budova kina – vybudovaná v roku 1872 ako kaviareň, neskôr ako Hotel Belá, kino a iné zariadenia. Pôvodný projekt počítal so zbúraním radnice a výstavbou jednej polyfunkčnej mestskej budovy. K spojeniu do jednej dvojbudovy došlo po oprave radnice v roku 1971.

Budova starej tabakovej továrne – postavená v roku l898 na terajšej Zimnej ulici č.34, neskôr používaná na školské účely.

Starý pivovar Reich – postavený v roku 1872, neskôr po roku 1945 konzerváreň (lekvárka).

Požiarna zbrojnica – postavená v roku 1888.

Priemyselný liehovar postavený v roku 1902 .

Mestský cintorín v Spišskej Belej  vybudovaný v roku 1778,  beliansky mestský cintorín pri Ždiari pochádza z roku 1835.

Most cez rieku Poprad pri Krížovej Vsi – postavený v rokoch 1909-1910 , výstavbu financovalo mesto Spišská Belá, knieža Hohenlohe a obec Krížová Ves.

Gréckokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej – vysviacka a začatie používania v roku 2006.

Spracoval Dr. Andrej Novák