Navigácia

MO Slovenského rybárskeho zväzu

Rybársky spolok v Spišskej Belej bol založený v roku 1889. Bol toho času najmladším spolkom v meste a mal 10 členov.Prvým predsedom bol Georg (Juraj) Koromzay (podnikateľ) a pokladníkom MUDr. Michal Greisiger (mestský lekár). Hneď v nasledujúcom roku spolok vypustil 5.000 lososov a 5.000 pstruhov (pravdepodobne plôdikov) do obecného potoka pod Šarpancom. Okrem uvedenej správy od S. Webera z prvých rokov spolku nezachovali sa nám žiadne zápisy. V rôznych iných prameňoch sa uvádza, že v našich riekach bol dostatok rýb, najmä pstruhov, lososov, úhorov a belíc bol dostatok. Lovili sa však aj iné druhy rýb ako miene a lipne.

Spolok vznikol na základe už spomenutého rakúsko-uhor­ského zákona z roku 1888, ktorý bol prvou právnou normou v organizovaní rybárstva po zániku cechov. Podľa tohto zákona právo rybolovu patrilo vlastníkovi koryta toku, ktorý ho pre­najímal spolku za poplatok. Členstvo v spolku bolo vyhradené poväčšine privilegovaným jednotlivcom.

Prvé stanovy, ktoré sa zachovali sú z 22. januára 1912, schválené v Budapešti 17. júna 1912 a vytlačené v Kežmarku roku 1915. Predsedom spolku bol vtedy MUDr. Michal Greisiger a tajomníkom Vidor Jurán (učiteľ obecnej školy). Spolok mohol mať najviac 30 členov. Cieľ, formy činnosti a organizáciu spolku, ako i práva a povinnosti členov určovali spolkové stanovy. Rybársky spolok si však okrem stanov vypracoval domáci „lapací“ poriadok. Určovali sa v ňom spôsoby lovu, povolené množstvo a veľkosť ulovených rýb … Nedodržiavanie domáceho poriadku malo za následok peňažnú pokutu, ba i stratu členstva v spolku.

Kontaktné údaje

Predseda spolku: Pitoňák Michal
E-mail: predseda@mosrzspisskabela.sk

web: http://mosrzspisskabela.sk/