Navigácia

kjsKatolícka jednota Slovenska

Viera Sisková
Tatranská 15
Spišská Belá
059 01

O katolíckej jednote Slovenska
Katolícka jednota Slovenska bola založená roku 1920 v Trnave ako spoločenstvo katolíckych laikov – žien, mužov a mládeže so sieťou pobočiek, ktoré vznikali po celom Slovensku vrátane Spišskej Belej. Roku 1948 bola násilne zrušená. Činnosť bola obnovená v roku 1990 a je inšpirovaná dokumentmi Druhého vatikánskeho koncilu a apoštolským listom Sv. Otca Jána Pavla II. Christifideles laici o poslaní laikov v Cirkvi a vo svete. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami schválenými biskupskou konferenciou, opiera sa o duchovné vedenie Katolíckej Cirkvi a o pomoc občianskych stanovizní. Členom Katolíckej jednoty Slovenska môže byť každý občan alebo kolektív, ktorý súhlasí s jej poslaním a činnosťou. Členstvo je dobrovoľné a členovia si volia výbor na obdobie 5 rokov. Naša pobočka má vlastnú právnu subjektivitu. Pre svoju činnosť ju využíva 50 riadnych členov a štyria kolektívni členovia – spevácky zbor Fortuna, Deti Márie, Spolok asistentova spoločenstvo Dávid. Pobočka je zameraná na praktickú službu dobru. Našim cieľom je obnovovať, upevňovať a chrániť duchovné a mravné hodnoty a budovať vzťahy. Tieto ciele sa snažíme napĺňať organizovaním aktivít. Zorganizovali sme 11 fašiangových plesov, niekoľko búrz šatstva, zbierku pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. S mnohými z vás sme sa stretli pri putovaní do Levoče, Mariazellu, Lúrd, za Sv. Otcom Jánom Pavlom II. v Zakopanom, v Starom Sączy a Rožňave. Veľký záujem bol o Osvienčim a seminár Oheň v Prešove. Pre rozšírenie poznania sme organizovali prednášky a stretli sme sa s naším rodákom Mons. Františkom Novajovským pri téme príprava na Veľké jubileum roku 2000, s Prof. Antonom Fabiánom pri téme Utrpenie má aj iný rozmer, o okultizme nás informoval náš bývalý pán kaplán Pavol Hucík. Iste zaujímavá bola prednáška Prof. Júliusa Krempaského, rodáka z Krížovej Vsi, na tému Veda a viera, o vzťahoch nám prednášal Mgr. Pavol Hudák a Naďa Čajkovičová, o cirkevnoprávnom riešení problémov manželstiev Prof. Ján Duda, o misiách náš rodák Jožko Roman SVD a bývalý pán farár Vladimír Dzurenda… Vzťahy sme sa snažili budovať na dňoch spoločenstva a pri športe. Už tradične organizujeme futbalový zápas medzi kňazmi našej diecézy a staršími pánmi mesta. Súťaživosť detí dostávala priestor na tradičnom preteku Dlhý beh Krátkou ulicou. S viacerými z vás sme sa kochali krásou našich Tatier a radosťou deti na výletoch chata Plesnivec, Fľak, splav Dunajca na pltiach. Ochotné srdcia a šikovné ruky sa prezentovali na výstave vianočných perníkov, cez ktorú sme podporovali misie v Kazachstane a v Rusku. Pečivom sme potešili aj deti v detskom domove. So speváckym zborom Fortuna s koledami a drobnou pozornosťou na Vianoce navštevujeme obyvateľov domu opatrovateľskej služby v Strážkach. O priateľský kontakt sa snažíme návštevami nevládnych spoluobčanov v meste. Pri organizovaní aktivít spolupracujeme s našimi kňazmi a Mestom Spišská Belá. Mesto nám na základe žiadosti v zmysle všeobecného záväzného nariadenia  prispieva finančne na našu činnosť a cez nás podporuje Deti Márie, spevácky zbor Fortuna a spoločenstvo Dávid. Všetci členovia sa stretávame pravidelne jedenkrát na začiatku roka, kedy hodnotíme svoju činnosť a plánujeme činnosť na nový rok. V užšom kruhu sa stretávame príležitostne podľa potreby. Radi privítame nových členov, ktorí pomôžu pri nezištnej službe, aby sme vždy viac napĺňali slová Evanjelia „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).

Názov prílohy Odkaz
prezentacia_kjs Stiahnuť