Navigácia

Obnova sochy M. R. Štefánika

Socha generála Milana Rastislava Štefánika  predstavovala v minulosti v našom meste významnú dominantu a dlhé roky bola svedkom a dejiskom významných spoločenských a kultúrnych podujatí v meste. Trpký osud tejto sochy nenechal chladným viacerých súčasných i bývalých obyvateľov Spišskej Belej a v roku 2015 vznikla občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika, ktorej zástupcami sú Milan Vdovjak a Juraj Pisarčík. 

Akademický sochár Štefan Húdzik

Ambiciózna myšlienka nabrala rýchly spád a v decembri 2016 sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka a ďalších zástupcov mestského úradu, spolu s iniciátormi tejto myšlienky Milanom Vdovjakom a Jurajom Pisarčíkom. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj akademický sochár Štefan Húdzik, autor mnohých významných sochárskych diel, ktorý mal byť zároveň autorom novej sochy M. R. Štefánika. Štefan Húdzik sa však jej realizácie už nedožil, v apríli 2017 náhle umrel vo veku 63 rokov (stihol však ešte predstaviť a navrhnúť model novej sochy).
Myšlienka znovuobnovenia sochy bola následne po tomto stretnutí podporená samosprávou mesta Spišská Belá a takmer okamžite sa stretla s pozitívnym ohlasom aj mimo územia mesta.

Miniatúra pôvodnej sochy nachádzajúca sa v kancelárii primátora.

Model novej sochy, ktorý zhotovil Štefan Húdzik

Stretnutiu predchádzala aj neúspešná snaha o lokalizáciu miesta, na ktorom mali byť pozostatky pôvodnej sochy umiestnené. Ani doposiaľ sa však stále nepodarilo s úplnou presnosťou dokázať, čo sa so sochou generála Štefánika stalo a kam bola odnesená (pozri aj História sochy). Avšak aj keby sa artefakty sochy našli, akademický sochár Štefan Hudzík vyslovil pochybnosť, že ich bude možné opraviť. Po dohode s p. Hudzíkom sa pristúpilo preto k súčasnému riešeniu, ktorým je realizácia novej sochy. So zreteľom na nepredvídateľné skutočnosti však v tejto realizácii bude mesto spolupracovať s novým autorom, ktorým je Peter Kolčák.

Súčasní iniciátori znovuobnovenia sochy Štefánika predpokladajú, že financie na jej zhotovenie a osadenie získajú z rôznych darov (finančných príspevkov) od rôznych donorov – od podnikateľov, občanov, ako aj od rôznych iných inštitúcii, či nadácii. Náklady na zhotovenie a osadenie sochy sa predpokladajú vo výške asi 45 tis. EUR, nakoľko iniciátori navrhujú zhotoviť sochu z bronzu a v pôvodnej veľkosti. K tejto sume bude potrebné pripočítať ešte náklady na zhotovenie podstavca pod sochu – cca 5 tis. EUR a náklady na úpravu okolia (napr. parku, ak sa socha osadí na tomto mieste).

Garantom celého zámeru znovuobnovenia sochy Štefánika však musí byť samotné mesto (pozri aj Organizátor zbierky).

Sochár Mgr. art. Kolčák pri práci na miniatúre sochy Štefánika

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je tzv. dobrovoľná zbierka na znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika vyhlásená za nasledovných podmienok:

1./ vyhlasovateľ zbierky: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO 326 518
2./ názov zbierky: znovuobnovenie sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej
3./ účel zbierky: zabezpečiť financovanie nákladov na znovuobnovenie (zhotovenie a osadenie) sochy Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej
4./ miesto konania zbierky: územie mesta Spišská Belá
5./ spôsob vykonania zbierky : dvoma spôsobmi: bezhotovostne – vložením financií na transparentný účet zriadený v banke alebo vložením hotovosti do pokladničiek v čase a mieste určenom mestom a následným vložením hotovosti na uvedený účet
6./ číslo účtu zbierky: SK5009000000005126511765 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
7./ zbierka sa vyhlasuje na dobu do 30.11.2018
8./ vyúčtovanie zbierky: sa zverejní obvyklým spôsobom do 30 dní od jej ukončenia
9./ kontaktná osoba: Jana Neupauerová (sekretariát primátora mesta) – 052/4680511.

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria