Navigácia

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Belá

Dejiny tunajšieho cirkevného zboru siahajú do obdobia reformácie. V 16. storočí prevažnú časť obyvateľstva tvorili Nemci. S tým súvisel úzky kontakt s Nemeckom hlavne prostredníctvom obchodu, ale aj prostredníctvom študentov, ktorí prinášali z Nemecka na Spiš nové myšlienky. Medzi takýchto študentov patril aj Laurentius /Vavrinec/ Serpílius Quendel, žiak Luthera i Melanchtona. Po svojom návrate sa stal šíriteľom reformácie v Belej. V roku 1545 bolo takmer všetko obyvateľstvo evanjelické. Bohoslužby sa slúžili do roku 1674 v kostole sv. Antona Pustovníka. Okrem tohto kostola sa služby Božie konali aj v tzv. Waltenovom kostole z roku 1208, ktorý v roku 1707 vyhorel. V čase protireformácie, najmä v rokoch 1676 – 1685, bolo evanjelikom povolené slúžiť pobožnosti iba v súkromnom dome, spočiatku v zadných priestoroch tzv. Feisovho domu, a to až do vydania Tolerančného patentu.

 

Základný kameň nového evanjelického kostola bol položený 7. mája 1784, za prítomnosti celého zboru. Stavba kostola trvala dvadsať mesiacov a posvätený bol 22. januára 1786. V nasledujúcich rokoch boli ešte oltár, kazateľnica a chóry upravené a pribudované tri predsiene, ktoré sú na každej strane kostola. Sieňový kostol krížového pôdorysu s krátkymi priečnymi ramenami kríža má polkruhový
záver a pruské klenby s kupolou v strede priestoru. K významným chvíľam patrila posviacka obnoveného kostola, ktorá sa konala 8. decembra 1985. Kostol bol upravený, fasáda kostola aj interiér vymaľované. Posviacku obnoveného kostola vykonal generálny biskup Ján Michalko. Posviacka sa konala pri príležitosti 200. výročia postavenia kostola a 440. výročia založenia evanjelického cirkevného zboru v Spišskej Belej.

 

Farský úrad Evanjelickej cirkvi a.v. (evanjelická fara) – Jednoposchodová budova má neorenesančné priečelie. Pochádza pravdepodobne z roku 1884, ktorým je datované pivničné okno. Vtedy prešla budova historizujúcou prestavbou, pri ktorej vzniklo priečelie a schodištový priestor, ktorý bol zaklenutý segmentovou valenou klenbou. Táto prestavba pravdepodobne nasledovala po prestavbe klasicistickej. Počas nej vznikli priečelia s vpadnutými okennými nikami a klenbovým priestorom predného traktu prízemia a pivníc v prednej časti budovy. Zadné pivnicné priestory sú ešte staršie. Prízemie i poschodie charakterizuje veľká výška stropov. Budovu zrekonštruoval a v roku 1910 venoval evanjelickej cirkvi August Gresch. Nachádza sa tu pamätná izba Samuela Webera. Samuel Weber (1835 – 1908) – kňaz a historik pre Beľanov nebol iba evanjelickým kňazom, pretože sa veľmi intenzívne zapájal do početných iných činností na cirkevnom, verejnom i spoločenskom poli. Angažoval sa najmä v otázkach turistického sprístupnenia Belianskych Tatier. Spracoval návrh na turistické sprístupnenie novoobjavených priestorov Belianskej jaskyne. Uhorský karpatský spolok dal Malému kežmarskému štítu na jeho pamiatku názov Weberov štít. Z Weberových monografií majú trvalú hodnotu: Spišské dobové obrazy z histórie; Hala cti zaslúžilých Spišiakov 19. storočia; Monografia evanjelickej obce a.v. v Spišskej Belej; Dejiny mesta Spišská Belá.

 

Aktivity CZ:

  • Vyučovanie náboženstva
  • Stredtýždňové večierne/Biblické hodiny (streda/štvrtok)
  • Konfirmačná príprava (piatok)
  • Dorast (piatok)
  • Detská besiedka (sobota)
  • Zborový spevokol (sobota)

V cirkevnom zbore od roku 1545 pôsobili títo farári:

Laurentius Serpílius Quendel           (1545 – 1558)

Joannes Scholtz                                    (1558 – 1593)

Franciscus Hankóczy                           (1593 – 1602)

Matthaeus Praetorius                         (1603 – 1607)

Tobias Weisz                                         (1608 – 1638)

Johann Pilemann                                 (1638 – 1641)

Tobias Erythreus                                  (1641 – 1668)

Thomas Dreipfennig                            (1669 – 1672)

Johann Fontány                                    (1672 – 1674)

Georgius Roth                                       (1700 – 1706)

Fridericus Werner                                (1710 – 1727)

Johanes Ludovisus Hentschel           (1728 – 1739)

Martinus Krausz                                   (1739 – 1753)

Johanes Weisz                                      (1754 – 1759)

Paulus Bordátz                                     (1759 – 1766)

Jonas Bubenka                                     (1766 – 1804)

Michael Štark                                        (1804 – 1812)

Johann Szládkay                                   (1812 – 1841)

David Freytag                                        (1841 – 1849)

Karl Mday                                              (1850 – 1861)

Samuel Weber                                      (1861 – 1908)

Franz Ratzenberger                             (1908 – 1931)

Georg Hirschmann                               (1932 – 1944)

Ondrej Spišák                                        (1945 – 1946; ad. Kežmarok)

Michal Holko                                         (1946 – 1947; ad. Poprad)

Július Sepeši                                          (1946 – 1947; ad. Holumnica)

Pavel Pasiar                                           (1947 – 1948; kaplán Kežmarok)

Ján Bartko                                              (1947 – 1948; kaplán Kežmarok)

Ladislav Letrík                                       (1948 – 1954)

Konstantin Mako                                 (1954; ad. Ľubica)

Ľudovit Alth                                           (1955; ad. S. Ves)

Juraj Raab                                              (1955 – 1960)

Pavel Klement                                       (1961 – 1962; ad. Ľubica)

Ján Pavlovič                                           (1962 – 1972)

Ľudovít Alth                                           (1972 – 1973; ad, S. Ves)

Milan Drobný                                        (1973 – 1976)

Ondrej Ilenin                                         (1977 – 1977; ad. Kežmarok)

Ondrej Urban                                        (1978 – 1980)

Ján Gdovin                                             (1981 – 1983; ad. S. Ves)

Helena Benková                                   (1984 – 1990)

František Lompart                                (1990 – 1991; ad. S. Ves)

Pavel Kušnír                                          (1992 – 1996; ad. V. Tatry)

Vlasta Martini-Uhráková                   (1997 – 1997)

Dušan Orčík                                           (1997 – 2000)

Stanislav Kocka                                    (2000 – 2002)

Ľubica Sobanská                                   (2000 – 2001; 2002 – 2005; ad. S. Ves)

Martin Fečko                                     (2002 – 2014)

Eva Germanová                                 (od 2014)

Adresa: Hviezdoslavova 16, 059 01 Spišská Belá
Telefón: 052/459 16 28
E-mail: spisska.bela@ecav.sk
Web: http://www.ecavsbela.sk

Zborová farárka: Mgr. Eva Germanová, PhD.

Zborový dozorca: Jozef Gemza
Kantori: Bc. Irena Gemzová, Miriam Ulbrichová, Zdenka Krempaská