Navigácia

Jozef Vojtas

(24.11.1906  – 22.3.1977)

Jozef Vojtas sa narodil  24.novembra 1906 v Jurgove.  Bol synom hájnika z Bielovodskej doliny na javorinskom panstve kniežaťa Hohenloheho. Do ľudovej školy chodil v Jurgove, na gymnázium v Podolínci, Košiciach a v Levoči. Potom sa zapísal na Lekársku fakultu v Bratislave. Ešte v 1. semestri však prestúpil na teológiu na Spišskú Kapitulu, kde bol vysvätený za kňaza v roku 1930. Primičnú omšu celebroval v Jurgove, potom nastúpil ako kaplán v Hrabušiciach a v rokoch 1934 až 1947 bol administrátorom a farárom vo Veľkej Frankovej. V decembri 1940 bol vymenovaný za cirkevného školdozorcu a dekana dekanátu ku Slovensku opäť pripojených severospišských obcí. Ako veľkofrankovský farár nepracoval
len na poli duchovnom , ale i sociálneho pozdvihnutia životnej úrovne vo svojej farnosti i dekanáte. Po roku 1945 sa staral o svojich rodákov, utečencov zo severného Spiša a Oravy,  a intervenoval spolu s biskupom Jánom Vojtaššákom u poľských cirkevných orgánov za vrátenie slovenských území a farností ku Spišskému biskupstvu. V rokoch 1947 až
1950 bol farárom v Levoči. V roku 1948 bol biskupom Vojtašákom vymenovaný za čestného kanonika spišskej katedry.

V roku 1950 bol internovaný a zakrátko odsúdený za vlastizradu a pokus o organizovanie hromadného úteku za hranice na 16 rokov žalára, 50 tisíc Kčs pokuty, prepadnutie majetku a 10 rokov straty občianskych práv. Prepustili ho na prezidentskú amnestiu v roku 1960. Takže v rokoch 1950 až 1969 bol mimo pastorácie. V rokoch 1969 -1971 bol administrátorom v Spišskej Belej. Pokračoval v činorodej práci, aj ako spišský historik, ale aj pri reštaurovaní a generálnej oprave kostolov v Spišskej Belej a Tatranskej Kotline. Venoval sa dejinám Spiša, podieľal sa na spracovaní dejín spišských mestečiek.  Publikoval historické štúdie v zborníkoch a regionálnych monografiách. Bol členom
Krúžku historikov Spiša v Levoči a od r. 1971 členom Slovenskej historickej spoločnosti v Bratislave.

Jozef Vojtas zomrel  ako 70 ročný – 22. marca 1977 a je pochovaný  na cintoríne v Spišskej Belej.