Navigácia

Mesto Spišská Belá v septembri 2017 podalo spoločný mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes“. Vedúcim partnerom tohto mikroprojektu je poľské partnerské mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu je udržať a zvýšiť využitie regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v kúpeľnom meste Szczawnica a v meste Spišská Belá prítomným a budúcimi generáciami. Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom úloh ako je vydanie publikácií a organizácia podujatí kultúrneho a propagačného rázu.

Termín realizácie mikroprojektu: 01/2018 – 12/2018

V rámci tohto mikroprojektu Mesto Spišská Belá zrealizuje tieto úlohy:

Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v regióne Spišská Belá cieľom tejto úlohy je vydanie knižnej obrazovej publikácie Spišská Belá vo fotografiách – včera a dnes. Obrazová publikácia bude dokumentovať prírodné a kultúrne dedičstvo, bohatstvo regiónu Spišskej Belej a slovensko-poľského pohraničia. Publikácia bude mať 240-260 strán, s popisom jednotlivých fotografií v 4 jazykových mutáciách (SJ,PL,AJ,NJ), vydaná v náklade 2500 ks. Nová obrazová publikácia bude spropagovaná v rámci propagačno-informačného stretnutia v Kaštieli Strážky. V rámci tejto úlohy sa vyrobia 3 propagačných videá (v trvaní od 5-10 min) – o Spišskej Belej, a osobitne o Kaštieli Strážky a o osobnosti J.M.Petzvala.

V rámci tohto mikroprojektu Mesto Szczawnica zrealizuje tieto úlohy:

Ochrana a propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva kúpeľného mesta Szczawnica cieľom tejto úlohy je vydanie knižnej publikácie „Na szczawnickim deptaku“. Publikácia bude obsahovať vyše 100 archívnych fotografií a bude ozostávať zo štyroch kapitol. Každá kapitola sa bude týkať inej oblasti kultúrno-prírodného dedičstva. Publikácia bude mať 100-120 strán, bude preložená do troch jazykov – slovenčiny, angličtiny a nemčiny a bude vydaná v náklade 10 000 ks. Súčasťou úlohy je aj propagačné stretnutie v Pieninskom múzeu v obci Szlachtowa.

Spoločná úloha oboch miest: Riadenie a propagácia mikroprojektuúloha pozostáva  z bežných koordinačných, organizačných, zúčtovacích a publikačných úkonov, vrátane zabezpečenia monitoringu projektu, zostavovania monitorovacích správ a žiadostí o finančný príspevok.

Celkový rozpočet tohto mikroprojektu je plánovaný na sumu 94 783,80 EUR, z toho celkové výdavky mesta Spišská Belí sú vo výške 44 895,- EUR pričom z EÚ bude uhradených 38 160,75 EUR (85 %), zo štátneho rozpočtu 4 489,50 EUR (10%) a z rozpočtu mesta bude uhradené povinné spolufinancovanie vo výške 2 244,75 EUR (5 %).

Mikroprojekt pod názvom: „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes“, číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0135 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A poľsko – Slovensko 2014-2020.

Súvisiace odkazy mikroprojekt:

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-na-dodanie-sluzby-kniha/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/mesto-chce-vydat-novu-farebnu-knihu/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zo-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-zo-dna-5-10-2017/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/inauguracia-novej-knihy-o-spisskej-belej/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/prezentacia-novej-knihy-o-polskej-szczawnici/

 

 

Názov prílohy Odkaz
Kniha - Spišská Belá vo fotografiách Stiahnuť
Kniha -Na Szczawnickim deptaku Stiahnuť