Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 5.10.2017

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 5. októbra 2017 venovalo aj týmto témam:

Zmena rozpočtu mesta na rok 2017

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017 (návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tohto uznesenia)

Výstavba nájomných bytových domov

MsZ schválilo návrh projektovej štúdie na výstavbu nájomných bytových domov pri Belianskych kúpeľoch v Spišskej Belej. Viac v samostatnom článku.

Výstavba bike parku – pumptrachu

MsZ schválilo návrh projektovej štúdie na výstavbu Bike parku s pumptrackovou v Spišskej Belej (pri Belianskom rybníku). Viac v osobitnom článku.

Mikroprojekt „Szczawnica a Spišská Belá – včera a dnes“.

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o mikroprojekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika Interreg V-A 2014-2020 s mestom Szczawnica s názvom „Szczawnica a Spišská Belá – včera a dnes“. Poslanci schválili spolufinancovanie uvedeného mikroprojektu z rozpočtu mesta vo výške 2.244,75 EUR (5 % z celkových výdavkov projektu).

Mikroprojekt „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o mikroprojekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika Interreg v-A 2014-2020 s mestom Szczawnica s názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“ Poslanci  schválili spolufinancovanie uvedeného mikroprojektu z rozpočtu mesta vo výške 2.930 EUR (5 % z celkových výdavkov projektu).

Na prístavbu materskej školy 782 tis. EUR

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o schválení projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy v Spišskej Belej na Mierovej ulici“ a získaní nenávratného finančného príspevku z IROP 2014-2020 (z fondov EÚ a štátneho rozpočtu) vo výške 782.959 EUR

Štúdia na výstavbu rodinných domov v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie pracovný návrh projektovej štúdie na výstavbu rodinných domov – IBV Strážky „Nad kaštieľom“ – 2. etapa určený na ďalšiu verejnú diskusiu. Viac v samostatnom článku.

Zmena vo vedení ZUŠ

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o dočasnej zmene vo vedení Základnej umeleckej školy Spišská Belá – novou zastupujúcou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Janette Kubalová

Zmena vo vedení mestskej polície

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o zmene vo vedení Mestskej polície Spišská Belá – dočasne bol vedením mestskej polície poverený Mgr. Ján Pokrivčák

Stavebné aktivity mesta

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o realizácii stavebných aktivít mesta v septembri 2017

Návrhy na prísediacich do súdnych senátov        

MsZ delegovalo v zmysle zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch do funkcie prísediaceho sudcov Okresného súdu v Kežmarku pre roky 2017 -2020: Jána Ziburu, bytom Slnečná 36, Spišská Belá a Mgr. Martu Britaňákovú, bytom Zimná 22/A, Spišská Belá.

Predaja, zámeny a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo zámer na ďalšie pokračovanie prenájmu pozemkov v Strážkach na dobu 5 rokov doterajšiemu nájomcovi AGRO KMK, s.r.o., Školská 1055/9, Ľubica

2./ MsZ neschválilo zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá na základe žiadosti Michala Čarnogurského, Partizánska 3/3, Margecany pretože nie je možné previesť vlastníctvo k navrhovanému pozemku na žiadateľa.

3/ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemku – ornej pôdy žiadateľovi Jánovi Adamjakovi, Tatranská ul. č. 23, Spišská Belá

4./ MsZ schválilo zámer na predaj stavebného pozemku pre žiadateľa Adriána Koščáka, bytom Tatranská 123, Lendak

5./ MsZ schválilo zámer na predlženie doby nájmu pozemku pre žiadateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava (pozemok pod vysielačom pri rybníku)

6./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemku v lokalite IBV Webera na základe žiadosti Petry Pohorelskej, SNP 25, Spišská Belá a Erika Konkoľa, 1 mája 49, Spišská Belá

7./ MsZ schválilo predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline pre žiadateľa BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40, Bratislava z dôvodu majetko-právneho vysporiadania užívaného pozemku pri chate

8./ MsZ schválilo zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi Valériou Králikovou, bytom Spišská Belá, Slnečná 97/4 a Mestom Spišská Belá

9./ MsZ schválilo predaj časti pozemku pre kupujúcich – Emilovi Hangurbadžovi a manželke Lucii, Slnečná 72, Spišská Belá na výstavbu rodinného domu

10./ MsZ schválilo predaj časti pozemku kupujúcemu Alojzovi Pompovi, Petzvalova 52, Spišská Belá na účely výstavby rodinného domu

11./ MsZ schválilo prenájom poľnohospodárskych pozemkov (po pozemkových úpravách) v k.ú. Spišská Belá pre nájomcu: Poľnohospodárske družstvo „Tatry“ v Spišskej Belej na dobu 10 rokov

12./ MsZ schválilo zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Spišská Belá medzi Martou Bachledovou, bytom Košice, Letná č. 26 a mestom

13./ MsZ schválilo zámer na predĺženie prenájmu časti pozemku pre žiadateľa Martina Sisku, ul. SNP, Spišská Belá na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri parkovisku pri Belianskym rybníku na dobu 5 rokov

14./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov žiadateľovi Šimonovi Horákovi, Petzvalova 312/49, Spišská Belá z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome na Kúpeľnej ulici v Spišskej Belej

15./ MsZ schválilo predĺženie doby prenájmu poľnohospodárskeho pozemku na dobu 5 rokov pre nájomcu Jozefa Kromku, Spišská Belá, L. Medňanského 64

Organizácia škôl a školských zariadení pre 2017/2018.

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2017/2018.

Informácia hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X