Mesto chce vydať novú farebnú knihu

Autor fotografie: Zdeno Koreň

Mesto Spišská Belá pripravilo spoločný mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes“. Vedúcim partnerom tohto mikroprojektu je poľské partnerské mesto Szczawnica. Hlavným cieľom projektu je udržať a zvýšiť využitie regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v oboch partnerských mestách.

V rámci tohto mikroprojektu Mesto Spišská Belá zabezpečí najmä vydanie plnofarebnej knihy „Spišská Belá vo fotografiách – včera a dnes“. Kniha bude mať 240-260 strán s popisom jednotlivých fotografií v 4 jazykových mutáciách (SJ,PL,AJ,NJ) a bude vydaná v náklade 2500 ks. Zároveň mesto dá vyrobiť 3 reprezentačné videá (v trvaní od 5-10 min) – o samotnej Spišskej Belej, a osobitne o Múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala a o Kaštieli Strážky s Ladislavom Mednyánszkym. Okrem toho sa uskutočnia ďalšie spoločné stretnutia zástupcov oboch miest.

Mesto Szczawnica vydá knižnú publikáciu „Na szczawnickim deptaku“ v rozsahu 100-120 strán v náklade 10 000 ks. Súčasťou bude aj propagačné stretnutie v Pieninskom múzeu v mestskej časti Szlachtowa.

V prípade úspešnosti tohto mikroprojektu sa bude realizovať v čase od januára do decembra 2018. Celkové výdavky projektu – súhrne pre obe mestá sú plánované vo výške 94 783 EUR, z toho celkové výdavky pre mesto Spišská Belá sú vo výške 44 895 EUR, pričom z EÚ by malo byť hradených 38 160 EUR (85 %), zo štátneho rozpočtu 4 489 EUR (10 %) a z rozpočtu mesta povinné spolufinancovanie vo výške 2 244 EUR (5 %). Tak držme palce, aby to vyšlo ….

(Spracovala : Mgr. Katarína Hradická, odd. regionálneho rozvoja)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X