Navigácia

Koncom februára 2017 Mesto Spišská Belá podalo mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Posilnenie cezhraničného celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“. Uvedený projekt bol schválený príslušným monitorovacím výborom programu a mesto čaká jeho realizácia. Partnerom tohto mikroprojektu je poľské partnerské mesto Szczawnica.

V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto úlohy:

Úvodné stretnutie partnerov projektu a cieľových skupín

Realizácia jazykového kurzu poľského jazyka

Jazykový pobyt v poľskej Szczawnici vrátane odborných seminárov

Záverečná konferencia

Termín realizácie: 09/2017 – 05/2018

Mesto dlhodobo spolupracuje s partnerským mestom Szczawnica, realizovalo už spoločne niekoľko projektov a pri realizácii sa často stretáva s jazykovou bariérou aj napriek tomu, že naše jazyky sú si blízke, ale majú svoje špecifiká. Ďalšiu spoluprácu by zlepšila lepšia znalosť poľského jazyka u zamestnancov mesta, jeho organizácii, či zástupcov rôznych ďalších organizácií verejného sektora. Ďalším dôvodom je fakt, že na území mesta evidujeme v priebehu roka množstvo turistov z Poľska, ktorí potrebujú poradiť, či získať rôzne dôležité informácie.

Kurz poľského jazyka bude prebiehať počas 9 mesiacov v školiacej miestnosti v budove mestského úradu v Spišskej Belej. Jazykový kurz bude pre cca 40 účastníkov a bude prebiehať v dvoch formách: klasickým spôsobom v jazykových skupinách (v počte min. 12 lekcií) a prostredníctvom e-learningu (jazykové lekcie v počte min. 12 lekcií zasielané elektronickou poštou každému účastníkovi kurzu na jeho mailovú adresu) pod odborným dohľadom skúsených lektorov poľského jazyka. V rámci tohto kurzu sa zabezpečia potrebné študijné materiály – učebnice, prekladový slovník a audio CD. Do školiacej miestnosti sa zakúpi notebook, dataprojektor s príslušenstvom a ozvučovacia technika. V rámci tohto projektu je pre všetkých účastníkov kurzu pripravený aj 4 dňový jazykový pobyt v poľskej Szczawnici vrátane odborných jazykových seminárov. Súčasťou tohto projektu je aj vydanie množstva propagačných materiálov.

Celkové výdavky projektu sú plánované vo výške 46 555,50 EUR, pričom z EÚ bude uhradených 39 572,17 EUR (85 %), zo štátneho rozpočtu 4 655,55 EUR a z rozpočtu mesta bude uhradené povinné spolufinancovanie vo výške 2 327,78 EUR (5 %).

Mikroprojekt pod názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

SÚVISIACE ODKAZY:
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/jazykove-vzdelavanie-v-ramci-slovensko-polskeho-mikroprojektu/
https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky/
http://www.szczawnica.pl/pl/105378/0/Wzmocnienie_ksztalcenia_transgranicznego_i_ustawicznego__w_miescie_Biala_Spiska.html
https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-2/

Názov prílohy Odkaz
Informačný leták Stiahnuť