Navigácia

Mesto Spišská Belá zrealizovalo v období od 04-10/2020 mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020 s názvom „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá“. Partnerom tohto mikroprojektu bolo poľské partnerské mesto Szczawnica.

 

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom modernizácie cezhraničnej infraštruktúry v oblasti cykloturistiky- budovaním doplnkovej infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko – poľskom pohraničí.

 

V rámci tohto mikroprojektu boli zrealizované tieto úlohy:

 

  1. Dobudovanie cyklistického chodníka – prepojenie centra mesta na sieť cyklistických chodníkov v rámci Cesty okolo Tatier – v rámci tejto úlohy bol dobudovaný cyklistický chodník – rekonštrukciou existujúceho chodníka pre peších na Továrenskej ul., ktorým sme prepojili historické centrum mesta na sieť cyklotrás Cesty okolo Tatier v slovensko-poľskom pohraničí. Hlavným zámerom tejto úlohy bolo vybudovať bezpečné podmienky pre pohyb cyklistov a rodín s deťmi a priblížiť historicky a prírodné cenné územie všetkým cykloturistom. Navrhovaný cyklistický chodník je priamo napojený na cyklistické chodníky vybudované v rámci strešného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier -2.etapa a cyklotrasu začínajúcu pri Belianskom rybníku. Cykloturisti tu môžu načerpať energiu oddychom na Belianskom rybníku, krásnym výhľadom na panorámu Vysokých Tatier alebo aktívne stráviť čas na bike parku s pumptrackouvou dráhou, alebo fitparku.

Celková dĺžka cyklistického chodníka je 254,46 m. Cyklistický chodník je v šírke 3m (dva pruhy po 1,5 so stredným deliacim pásom zelenej farby) na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

 

  1. Pumprock – športové podujatie na bike parku – športovo-hudobné podujatie na pumptracku pri Belianskom rybníku sa uskutočnilo dňa 22.08.2020 za aktívnej účasti partnerov projektu. Podujatím sa nám podarilo podnietiť najmä u mladých ľudí záujem o adrenalínovú aktivitu ako je jazda na pumptrackovej dráhe a strávili príjemný deň pri športe a hudbe.

 

  1. Riadenie a propagácia mikroprojektuúloha pozostávala z bežných koordinačných, organizačných, zúčtovacích a publikačných úkonov, vrátane zabezpečenia monitoringu projektu, zostavovania monitorovacích správ a žiadostí o finančný príspevok.

 

Termín realizácie: 04/2020 – 10/2020

 

Celkové výdavky projektu sú plánované vo výške 51 055,08 EUR,

pričom  refundovaných z EÚ  43 396,82 EUR (85 %),
zo štátneho rozpočtu (10 %) 5 105,51 EUR
a z rozpočtu mesta povinné spolufinancovanie vo výške 2 552,75 (5 %).

 

 

Mikroprojekt pod názvom: „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá“,
číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/III/A/0189 je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
v rámci Programu Interreg V-A poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Súvisiace odkazy:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/dobudujeme-cyklisticku-infrastrukturu/

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-ponuky-3/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pumpcup-2020-v-spisskej-belej/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacala-vystavba-cyklochodnika-na-tovarenskej-ulici/

http://szczawnica.pl/pl/3339/0/dobudowanie-infrastruktury-rowerowej-w-miescie-biala-spiska.html