Dobudujeme cyklistickú infraštruktúru

Mesto Spišská Belá podalo v máji 2019 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, Program cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020. Uvedený projekt bol schválený príslušným monitorovacím výborom programu a mesto v roku 2020 čaká jeho realizácia. Partnerom tohto mikroprojektu je poľské partnerské mesto Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu je modernizácia cezhraničnej infraštruktúry v oblasti cykloturistiky, budovanie doplnkovej infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám a v neposlednom rade aj ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko-poľskom pohraničí.

V rámci mikroprojektu Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá sa v priebehu apríla – októbra 2020 zrealizujú nasledovné aktivity:

  1. Dobudovanie cyklistického chodníka – prepojenie centra mesta na sieť cyklistických chodníkov v rámci Cesty okolo Tatier. Rekonštrukciou existujúceho chodníka pre peších na Továrenskej ulici dôjde k prepojeniu historického centra mesta na sieť cyklotrás Cesty okolo Tatier v slovensko-poľskom pohraničí. Tento cyklistický chodník bude priamo napojený na cyklotrasy vybudované v rámci strešného projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa, ako aj na cyklotrasu začínajúcu pri atraktívnej prímestskej oddychovo-rekreačnej zóne Beliansky rybník. Na kontakte tejto lokality bol v roku 2018 vybudovaný bike park s pumtrackovou dráhou a fitpark, ktoré cyklisti tiež môžu využiť. Cyklistický chodník bude široký 3 metre so stredovým pásom zelenej farby rozdeľujúcim smery jazdy. Hlavným zámerom dobudovania uvedeného cyklistického chodníka je:
  • vytvorenie bezpečných podmienok pre pohyb cyklistov, vrátane rodín s deťmi,
  • zdostupnenie historického centra mesta,
  • napojenie na cenné prírodné územie všetkým cykloturistom.
  1. PumpRock – športové podujatie na bike parku. Po úspešnom nultom minuloročnom športovo-hudobnom podujatí, ktoré podnietilo najmä u mladých ľudí záujem o adrenalínovú aktivitu akou je jazda na pumptrackovej dráhe, tu dôjde k zorganizovaniu pretekov na MTB/BMX bicykloch. Podujatie sa uskutoční za aktívnej účasti partnerov projektu.
  1. Riadenie a propagácia mikroprojektu bude pozostávať z bežných koordinačných, organizačných, zúčtovacích a publikačných úkonov, vrátane zabezpečenia monitoringu projektu, zostavovania monitorovacích správ a žiadostí o finančný príspevok.

Celkové výdavky projektu sú plánované vo výške viac ako 57 tisíc eur, pričom povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude predstavovať takmer 3 tisíc eur.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X