Navigácia

Mesto Spišská Belá, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej“.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H572-221-10 bola podpísaná dňa 01. 12. 2017, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 08. 12. 2017, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 09. 12. 2017.

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie a skvalitnenie služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území mesta Spišská Belá s vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Aktivity projektu:

  1. Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou a prestavbou v meste Spišská Belá
  2. Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy – výstavba ihriska
  3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne dostatočná kapacita materskej školy v meste Spišská Belá. Zlepšia sa podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. Rozšírením kapacity sa zvýšia možnosti návratu žien po materskej dovolenke na trh práce. Zníži sa predimenzovanosť detí v triedach čo môže prispieť intenzívnejšiemu a aktívnejšiemu rozvíjaniu interakcie medzi deťmi a pracovníkmi MŠ. Realizáciou aktivít stavebno-technické úpravy areálu a obstaranie materiálno-technického vybavenia sa zlepší kvalita predprimárneho a inkluzívneho vzdelávania. Umožní rozvíjať osobnostné predpoklady detí v individuálnych a kolektívnych hrách a činnostiach. Ukončenie realizácie aktivít projektu umožnia viesť deti k získaniu veku primeranej fyzickej (perceptuálno – motorickej), psychickej (kognitívnej)a sociálnej (sociálno-emocionálnej) samostatnosti dôležitých pre ich život a vzdelávanie. Zlepší sa možnosť posilňovať vôľové vlastnosti -trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie, schopnosť prekonávať prekážky.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2017

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:12 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 824 167,16 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 782 958,80 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 

SÚVISIACE ODKAZY:
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/spisska-bela-ziskala-takmer-783-tis-eur-na-pristavbu-materskej-skoly/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacalo-sa-s-pristavbou-a-prestavbou-materskej-skoly/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pristavba-a-prestavba-materskej-skoly-na-mierovej-ulici/