Spišská Belá získala takmer 783 tis. EUR na prístavbu materskej školy

Začiatkom tohto roka Mesto Spišská Belá podalo projekt na rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej v rámci operačného programu IROP 2014 – 2020 zo štrukturálnych fondov EÚ. Pred niekoľkými dňami Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov v rámci výzvy na rozširovanie kapacity materských škôl na Slovensku. V rámci Prešovského kraja bolo úspešných 32 projektov, z toho 25 bez výhrad a 7 s výhradou dopracovania projektu. Mesto Spišská Belá je jedným z uvedených 25 žiadateľov a získalo nenávratný finančný príspevok v požadovanej sume 782 958 EUR. Celkové náklady projektu sú naplánované na sumu 826 400 EUR a povinné 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta je vo výške cca 43 tis. EUR. Skutočné náklady budú určené až po uskutočnení verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto stavby.

V rámci tohto projektu mesto plánuje uskutočniť prístavbu k súčasnej budove na Mierovej ulici č. 1. V novej prístavbe sa plánujú vytvoriť 4 nové oddelenia súhrne pre max. 84 detí. V rámci toho zámeru sa počíta s presunom 2 tried z elokovaného pracoviska Zimná 47 (momentálne 45 detí) do týchto nových priestorov a zároveň sa vytvoria 2 nové triedy z novoprijatých detí v počte cca 42 detí. V tejto novej prístavbe sa plánuje zriadiť aj nová kuchyňa s jedálňou a tiež veľká spoločenská miestnosť pre celú škôlku. Začiatok výstavby sa predpokladá až začiatkom leta 2018 (vzhľadom na proces verejného obstarávania) a jej dokončenie do 1 roka od začiatku výstavby.

V prílohe je projekčné riešenie uvedenej prístavby materskej školy (situácia, pôdorysy, pohľady).

Názov prílohy Odkaz
situacia Stiahnuť
podorys prizemia Stiahnuť
podorys poschodia Stiahnuť
pohlady Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X