Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 3/2020

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3_2020 Stiahnuť

VZN 2/2020

VZN 2/2020

VZN 2/2020 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 2_2020 Stiahnuť

VZN 8/2019

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť

VZN 7/2019

VZN 7/2019

VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6_2019 Stiahnuť

VZN č. 5/2019

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017 Názov prílohy Odkaz VZN_5-2019 Stiahnuť VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN...

VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby Názov prílohy Odkaz VZN-4-2019 Stiahnuť

VZN č. 3/2019

VZN č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na podporu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa Názov prílohy Odkaz VZN-3-2019 Stiahnuť

VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN č. 3/2018

VZN č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN-3_2018-dane-a-poplatky Stiahnuť

VZN č. 2/2018

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN-2_2018 Stiahnuť

VZN č. 1/2018

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2018 zo dňa 12. apríla 2018 o určení názvu ulice „Južná“ v meste Spišská Belá – účinné od 1.5.2018 Názov prílohy Odkaz SKM_754e18042313100 Stiahnuť VZN-1-2018 Stiahnuť

VZN č. 8/2017

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá  – účinné...

VZN č.7/2017

VZN č.7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá – účinné Názov prílohy Odkaz vzn 7 Stiahnuť

VZN č. 4/2017 – účinné

VZN č. 4/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2017 zo dňa 2.3.2017   o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane VZN-4-2017 – účinné

VZN č. 3/2017 – účinné

VZN č. 3/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2017 zo dňa  2. marca 2017o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá VZN č. 3-2017 – účinné

VZN č. 2/2017 účinné

VZN č. 2/2017 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.  2/2017zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá  č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby...

VZN č. 1/2017 – účinné

VZN č. 1/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Belá číslo 1/2017 zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá. Názov prílohy Odkaz...

VZN č. 3/2016 – účinné

VZN č. 3/2016 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN-3-2016 Stiahnuť

VZN 8/2015 – účinné

VZN 8/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2015 ktorým sa mení dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Názov prílohy Odkaz vzn82015...

VZN 4/2015 – účinné

VZN 4/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2015 Stiahnuť

VZN 3/2015 – účinné

VZN 3/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2015 zo dňa 26.3.2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3-2015 Stiahnuť

VZN 1/2015 – účinné

VZN 1/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2015 zo dňa 8. januára 2015, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na...

VZN 8/2014 – účinné

VZN 8/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 8-2014 Stiahnuť

VZN 7/2014 – účinné

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2014 Stiahnuť

VZN 6/2014 – účinné

VZN 6/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 6/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby Názov prílohy Odkaz VZN 6-2014 Stiahnuť

VZN 5/2014 – zrušené

VZN 5/2014 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišská Belá ……… zrušené uznesením MsZ č. 215/2016 zo dňa...

VZN 4/2014 – účinné

VZN 4/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2014 zo dňa 14.8.2014 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2014 Stiahnuť

VZN 3/2014 – účinné

VZN 3/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2014 zo dňa 14.8.2014 ,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov Názov prílohy Odkaz VZN 3-2014 Stiahnuť

VZN 2/2014 – zrušené !!!

VZN 2/2014 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 2/2014 zo dňa 24.4.2014 ,ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá  – zrušené uznesením MsZ č.  150/2015 zo dňa 13.08.2015 (prijatím VZN č. 4/2015) Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN 1/2014 – účinné

VZN 1/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 1/2014 zo dňa 27.2.2014,  ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.9/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Názov prílohy...

VZN 13/2013 – zrušené !!!

VZN 13/2013 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a...

VZN 12/2013 – účinné

VZN 12/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 12/2013 zo dňa  12.12.2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2014 v meste Spišská Belá Názov prílohy...

VZN 11/2013 – zrušené !!

VZN 11/2013 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Spišská Belá   – toto VZN bolo zrušené VZN č. 1/2015 Názov prílohy...

VZN 10/2013 – zrušené

VZN 10/2013 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 10/2013 zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 6/2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených...

VZN 8/2013 – účinné

VZN 8/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polícieSpišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 8-2013 Stiahnuť

VZN 6/2013 – účinné

VZN 6/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012  o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6-2013...

VZN 2/2013 – účinné

VZN 2/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 2-2013 Stiahnuť

VZN 1/2013 – účinné

VZN 1/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.11/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013, v meste Spišská...

VZN 9/2012 – účinné

VZN 9/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Sp. Belá Názov prílohy Odkaz VZN 9-2012...

VZN 7/2012 – účinné

VZN 7/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 7-2012 Stiahnuť

VZN 5/2012 – účinné

VZN 5/2012 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 5-2012 Stiahnuť

VZN 4/2012 – zrušené !!!

VZN 4/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č....

VZN 3/2012 – zrušené !!

VZN 3/2012 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 9/2004 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Belá –  – toto VZN bolo zrušené VZN č. 9/2013 Názov prílohy...

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

VZN 2/2012 – zmenené a doplnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012  o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Spišská Belá *VZN 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov MsP  bolo uznesením  č. 121/2013 dňa 1.8.2013 zmenené a doplnené Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2013,...

VZN 1/2012 – zrušené !!!

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  56/2014 zo dňa 24.04.2014 (prijatím VZN č. 2/2014) Názov prílohy Odkaz VZN 1-2012 Stiahnuť...

VZN 10/2011 – účinné

VZN 10/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 10-2011 Stiahnuť

VZN 8/2011 – zrušené !!!

VZN 8/2011 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 9/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z ...

VZN 7/2011 – účinné

VZN 7/2011 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2011 Stiahnuť

VZN 4/2010 – účinné

VZN 4/2010 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 zo dňa 9.12.2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy v školského zariadenia na rok 2011 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2010 Stiahnuť

VZN 3/2010 – zrušené

VZN 3/2010 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 9.12.2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012) Názov prílohy Odkaz VZN 3-2010 Stiahnuť

VZN 10/2009 – účinné

VZN 10/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zo dňa 3.12.2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby Názov prílohy Odkaz VZN 10-2009 Stiahnuť

VZN 9/2009 – zrušené !!!

VZN 9/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 zo dňa 3.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012) Názov prílohy Odkaz VZN 9-2009...

VZN 8/2009 – účinné

VZN 8/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 3.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2010 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 8-2009 Stiahnuť

VZN 7/2009 – účinné

VZN 7/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 29.10.2009 o určení názvu ulice Športová, Lipová, Agátová, Weberova, Vojtasova, Kaltsteinova, Greisigerova v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2009 Stiahnuť

VZN 3/2009 – účinné

VZN 3/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 23.7.2009 o určení názvu ulice Nad Kaštieľom, Margity Czóbelovej a L. Medňanského ulice v meste Spišská Belá, mestská časť Strážky Názov prílohy Odkaz VZN 3-2009 Stiahnuť

VZN 2/2009 – zrušené !!!

VZN 2/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 zo dňa 30.4.2009 ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá pre účely konania volieb – zrušené uznesením MsZ č.  232/2015...

VZN 1/2009 – zrušené !!!

VZN 1/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa 23.05.2013 (prijatím VZN č. 4/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 1-2009 Stiahnuť

VZN 8/2008 – zrušené !!!

VZN 8/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 zo dňa 29.12.2008 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  233/2015 zo dňa 15.12.2015 (prijatím VZN...

VZN 6/2008 – zrušené

VZN 6/2008 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 29.12.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. 107/2014 zo dňa 14.8.2014 (prijatím VZN č. 4/2014)...

VZN 4/2008 – účinné

VZN 4/2008 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 zo dňa 11.9.2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2008 Stiahnuť

VZN 3/2008 – zrušené !!!

VZN 3/2008 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 zo dňa 20.11.2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. …./2013 z  27.06.2013 (prijatím VZN č.7/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 3-2008 Stiahnuť

VZN 2/2008 – zrušené !!

VZN 2/2008 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 26.6.2008 o používaní a ochrane symbolov mesta a symbolov primátora mesta Spišská Belá …… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 183/2015 Názov prílohy Odkaz VZN 2-2008 Stiahnuť

VZN 7/2007 – zrušené !!!

VZN 7/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 zo dňa 13.12.2007 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 7-2007 Stiahnuť

VZN 6/2007 – zrušené !!!

VZN 6/2007 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 zo dňa 29.11.2007 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovaný v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009) Názov prílohy...

VZN 4/2007 – zrušené !!

VZN 4/2007 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 zo dňa 29.11.2007 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 181/2015 Názov prílohy Odkaz VZN 4-2007 Stiahnuť

VZN 8/2006 – zrušené !!!

VZN 8/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 zo dňa 30.11.2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 8-2006...

VZN 7/2006 – zrušené !!!

VZN 7/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 zo dňa 30.11.2006 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  2/2012 zo dňa 23.02.2012 (prijatím VZN č. 1/2012) Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN 6/2006 – zrušené !!!

VZN 6/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 25.9.2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa 23.05.2013 (prijatím VZN č. 4/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 6-2006 Stiahnuť

VZN 1/2006 – zrušené !!!

VZN 1/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 zo dňa 2.3.2006 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009) Názov prílohy...

VZN 5/2005 – zrušené !!!

VZN 5/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 zo dňa 15.12.2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – zrušené uznesení MsZ č. 218/2008 z 29.12.2018 (prijatím VZN č. 7/2008) Názov prílohy Odkaz VZN 5-2005 Stiahnuť

VZN 4/2005 – zrušené !!!

VZN 4/2005 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 zo dňa 15.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 4-2005...

VZN 1/2005 – účinné

VZN 1/2005 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 zo dňa 14.7.2005 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 1-2005 Stiahnuť

VZN 10/2004 – zrušené !!!

VZN 10/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2004 zo dňa 9.12.2004 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 10-2004...

VZN 7/2004 – zrušené !!!

VZN 7/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 zo dňa 22.7.2004 o nakladaní s majetkom mesta v znení VZN mesta č. 5/2004 – zrušené uznesením MsZ č. 37/2011 z  7.4.2011 (prijatím VZN č. 3/2011) Názov prílohy Odkaz VZN 7-2004 Stiahnuť

VZN 4/2004 – zrušené !!!

VZN 4/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 zo dňa 11.3.2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia –  zrušené uznesením MsZ č. 151/2007 z 29.11.2007(prijatím VZN č. 5/2007) Názov prílohy Odkaz VZN 4-2004 Stiahnuť

VZN 3/2004 – účinné

VZN 3/2004 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 o menších obecných službách organizovaných mestom v rámci podpory udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3-2004 Stiahnuť

VZN 2/2004 – zrušené !!!

VZN 2/2004 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 zo dňa 12.2.2004 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú činnosť – uznesení MsZ č. 160/2005 z 15.12.2015 (prijatím VZN č. 5/2005) Názov prílohy Odkaz VZN 2-2004 Stiahnuť

Oznámenia
X