Navigácia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Spišská Belá projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá “, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie  a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Prioritná os: 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R71201 bola podpísaná dňa 28.01.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 30.01.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 31.01.2019.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá je skvalitnenie poskytovania opatrovateľskej služby osobám odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí pomocou kvalifikovaných pracovníkov opatrovateľskej služby, ktorí prácu vykonávajú v kontexte požiadaviek nových trendov v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti.

Aktivity projektu:

  1. Podpora opatrovateľskej služby

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí, ktorí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu alebo veku sa nedokážu o seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc inej osoby. V rámci hlavnej aktivity – poskytovania opatrovateľskej služby sa vytvorí priestor na podporu 10 kvalifikovaných pracovníkov (opatrovateliek/opatrovateľov). Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                        02/2019 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:             26 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov:                                    148 200,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                         148 200,00 €

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

www.employment.gov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje