Navigácia

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Spišská Belá “

Kód projektu: 312081BHW5

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo mestu Spišská Belá v októbri 2021 projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Spišská Belá “, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Dátum podania žiadosti: 10.08.2021

Realizácia projektu: 12/2021 – 11/2023 (24 mesiacov)

Celkový rozpočet: 179 520,00 €

Schválená výška NFP: 179 520,00 €

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BHW501 bola podpísaná dňa 23.11.2021, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 24.11.2021, účinná je od 01.12.2021.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí a poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú opatrovateľskú službu a to prostredníctvom podpory kvalifikovaných opatrovateliek, ktoré prácu vykonávajú v kontexte požiadaviek nových trendov v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti a predchádzať tak umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení – zníženiu dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Zároveň projekt prispeje k podpore a udržaniu zamestnanosti v meste.

Aktivity projektu:

  1. Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí

Zámerom projektu je poskytovať opatrovateľskú službu klientom v prirodzenom domácom prostredí, ktorí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu alebo veku sa nedokážu o seba postarať a k bežným činnostiam potrebujú pomoc inej osoby.

Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:

  • Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 12
  • Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 12

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.employment.gov.sk