Navigácia

Komunitné centrum, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Komunitné centrum v Spišskej Belej“.

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2
Prioritná os: 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-002542 bola podpísaná dňa 17.01.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 22.01.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 23.01.2019.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitným sociálnym a komunitným službám zameraných hlavne na príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity.

Aktivity projektu:
1. Výstavba komunitného centra v meste Spišská Belá

Realizáciou projektu vznikne nové komunitné centrum v meste Spišská Belá ako priestor a zázemie pre zabezpečenie potrebných sociálnych a komunitných služieb, prostredníctvom ktorých sa aktivizuje časť obyvateľov mesta Spišská Belá patriacich k MRK.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Celková výška oprávnených výdavkov: 349 923,29 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 332 427,13 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja