Navigácia

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Belá projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskej Belej – fotovoltický zdroj“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC411-2023-80/DFQ5 bola podpísaná dňa 25.8.2023, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 30.8.2023, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 31.8.2023.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov energie  s využitím fotovoltických panelov v budove Materskej školy v meste Spišská Belá.

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:  08/2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Celková výška výdavkov: 63 079,22 €

Celková výška oprávnených výdavkov: 60 683,89 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 57 649,70 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.