Navigácia

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo mestu Spišská Belá projekt „Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I844-222-13 bola podpísaná dňa 09.08.2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 14.08.2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 15. 08.2018.

Hlavný cieľ projektu:

Obstaranie vybavenia odborných učební na Základnej škole M. R. Štefánika v Spišskej Belej, tak aby došlo ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu kľúčových kompetencií a prírodovedných zručností žiakov a žiačok.

Aktivity projektu:

  1. Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá
  2. Obstaranie biologicko – chemickej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá
  3. Obstaranie učebne IKT ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá
  4. Obstaranie fyzikálnej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Realizované aktivity prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Vybudovaním učební sa vytvára predpoklad na zlepšovanie kľúčových kompetencií a polytechnických zručností žiakov a žiačok základnej školy. Modernizácia učební umožňuje žiakom a žiačkam špecializovať sa z hľadiska budúceho výberu povolania a tým prispieva k ich uplatniteľnosti na trhu práce. Kvalifikovaná pracovná sila je predpokladom pre ekonomický a sociálny rozvoj regiónu, ovplyvňuje ochotu investorov pre vstup na regionálny trh. Nadobudnuté zručnosti žiakov a žiačok tvoria z dlhodobého hľadiska základ pre rozvoj malého a stredného podnikania v regióne. Projekt vytvára podmienky pre poskytovanie celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia siete centier odborného vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi a terciárnym sektorom.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 10 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 183 429,58 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 174 258,10 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk