Navigácia

Ministerstvo pôdohospodárstva schválilo mestu Spišská Belá projekt „Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J.M. Petzvala v Spišskej Belej“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I841-222-13 bola podpísaná dňa 09.08.2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 14.08.2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 15. 08.2018.

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ J.M. Petzvala Spišská Belá
  2. Obstaranie biologicko – chemickej učebne ZŠ J.M. Petzvala Spišská Belá
  3. Obstaranie učebne IKT ZŠ J.M. Petzvala Spišská Belá
  4. Obstaranie jazykovej učebne ZŠ J.M. Petzvala Spišská Belá
  5. Obstaranie knižnice ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá

Realizované aktivity prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Vybudovaním učební sa vytvára predpoklad na zlepšovanie kľúčových kompetencií a polytechnických zručností žiakov a žiačok základnej školy. Modernizácia učební umožňuje žiakom a žiačkam špecializovať sa z hľadiska budúceho výberu povolania a tým prispieva k ich uplatniteľnosti na trhu práce. Kvalifikovaná pracovná sila je predpokladom pre ekonomický a sociálny rozvoj regiónu, ovplyvňuje ochotu investorov pre vstup na regionálny trh. Nadobudnuté zručnosti žiakov a žiačok tvoria z dlhodobého hľadiska základ pre rozvoj malého a stredného podnikania v regióne. Projekt vytvára podmienky pre poskytovanie celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia siete centier odborného vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi a terciárnym sektorom.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 10 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 174 891,49 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 166 146,92 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk